Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Gierałtowice


Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Wójt Gminy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

 • Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.
  Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
  Wniosek o interpetacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpetacji.
  Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpetacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
 • Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzajaca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
 • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Wójta Gminy Gierałtowice może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wójta do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.
 • W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z dyspozycją art.14i §3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf
    PDFinterpretacja indywidualna.pdf

2.PDFwniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.pdf
   PDFinterpretacja indywidualna.pdf

informację wytworzył(a): Katarzyna Krząkała
za treść odpowiada: Katarzyna Krząkała
data wytworzenia: 15-10-2008

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2008
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-10-2008 09:45
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  15-01-2014 08:21
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 12057
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×