Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.208.2013 z dnia 12.12.2013r.

 

w sprawie:  przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego

 oraz  ustalenia wysokości wadium

          

 

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 594 z późn. zm.),
 • art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.),
 • uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/252/13 z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
 • § 4 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

 § 1

Przeprowadzić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 928/15 o powierzchni 0.1903 ha i 932/15 o powierzchni 0.1327 ha, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, zapisane w księdze wieczystej GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz działkę nr 930/15 o powierzchni 0.1152 ha, stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, zapisaną w księdze wieczystej GL1G/00037753/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Paniówki przy ulicy Karola Darwina.

§  2

Cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 ustalić na kwotę 387 280 zł.

 

§  3

 1. Ustala się wadium do przetargu na nieruchomość opisaną w §1 na kwotę 40 000 zł płatne przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach: Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gieraltowice.pl Gminy Gierałtowice.

 

 § 4

 1. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowi załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

    Nr 0050.208.2013 z dnia 12.12.2013r.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 928/15 o powierzchni 0.1903 ha i 932/15 o powierzchni 0.1327 ha, km. 5, stanowiące własność Gminy Gierałtowice, zapisane w księdze wieczystej GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz działkę nr 930/15 o powierzchni 0.1152 ha, km. 5 stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, zapisaną w księdze wieczystej GL1G/00037753/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym 0003 Paniówki przy ulicy Karola Darwina.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza: 387 280 zł

Wadium:  40 000 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice sytuuje nieruchomość w terenach usług i działalności gospodarczych – symbol terenu w planie UDG oraz w terenach drogi powiatowej – ul. Darwina, z dopuszczeniem przebudowy do ulicy klasy ulicy zbiorczej Z1/2. Szerokość w liniach rozgraniczających 20,0m.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane, nieogrodzone, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, teren równy, lekko wznoszący się w stronę południową.  Kształt każdej z działek regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. W ulicy K. Darwina znajduje się sieć wodociągowa i energetyczna.

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne i prawne, które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium do dnia 24.01.2014r. z podaniem tytułu wpłaty, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018.

Przed otwarciem przetargu przewodniczącemu komisji przetargowej należy okazać dokument stwierdzający tożsamość, a w przypadku osób prawnych odpowiedni dokument upoważniający je do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób. 

Przetarg rozpocznie się w dniu 30.01.2014r. o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy Wójt Gminy Gierałtowice może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny zbycia nieruchomości.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Osoba ustalona jako nabywca jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości  jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48, pokój 114 lub pod nr tel. 32 30 11 364.

 

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 05.11.2013r.

Gierałtowice, dnia 12.12.2013r.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  13-12-2013 12:39
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  13-12-2013 12:40
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 3776
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×