Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stan mienia - część opisowa

Strona archiwalna

 

 C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A

o stanie mienia

komunalnego

na dzień 15 listopada 2004r

 

 

 

         Stosownie do art. 52 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy w Gierałtowicach, przedkłada informację o stanie mienia komunalnego.

Mienie to obejmuje składniki gminy, które zostały przejęte na podstawie decyzji Wojewody Katowickiego.

Gmina Gierałtowice składa się z  czterech  sołectw, w których stopień skomunalizowania składników jest różny i został opisany w niniejszym opracowaniu. Na stan techniczny mienia duży wpływ mają negatywne oddziaływania szkód górniczych, które najbardziej odczuwane są w sołectwach  Gierałtowice, Paniówki  i Przyszowice.

 

Sołectwo  GIERAŁTOWICE

 

I. Grunty pod  budownictwo.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego w sołectwie skomunalizowano 1.67 ha gruntów z przeznaczeniem pod budownictwo, położonych przy ul. Stachury,Kopernika, Jojki. Teren ten wymaga opracowań szczegółowych, podziałów geodezyjnych i wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

        

II Oświata

Na terenie działki szkolnej przy ul. Powstańców znajduje się budynek przedszkola oddany do użytku w 1999r.

Budynek szkoły podstawowej położony jest na działce o pow. 1.05 ha, wybudowany w roku 1933  o pow. użytkowej 3540m2, został rozbudowany o nową salę gimnastyczną,  w której znajduje się ściana wspinaczkowa.W roku 2004 przeprowadzono remont poszycia dachu, pomieszczeń dydaktycznych oraz elewacji budynku.

 Obiekt nowego  przedszkola oraz szkoły podstawowej obsługiwany jest przez  biologiczną oczyszczalnię  ścieków typu „MINIDEPURAL MD 75” o wydajności 22,5 m3/d.

Na działce o pow. 0.0791 ha przy  ul. Korfantego, znajduje się budynek  świetlicy środowiskowej, służący  również organizacjom społecznym.

 

III. Zdrowie

Ośrodek zdrowia położony jest na działce o pow. 0.1377 ha przy ul. Mickiewicza, zabudowany budynkiem jednopiętrowym, przekazanym do użytkowania ZOZ Knurów.

 

IV. Tereny różne

         Teren o pow. 1.23 ha położony przy ul. Stachury, stanowi boisko sportowe  oraz działka na której  znajduje się budynek o charakterze sportowym oraz  zaplecze dla LKS. Stan techniczny dobry.  W roku 2003 wykonano    remont elewacji . Dokonano wymiany instalacji elektrycznej oraz zmiany  systemu ogrzewania.W roku 2004 przeprowadzono wymianę rynien na obiekcie.

Teren o pow. 0.50 ha położony przy  ul. Ks. Roboty  zabudowany jest budynkiem Urzędu Gminy

Ogólna kubatura budynku wynosi 4414 m3 a pow. użytkowa 853m2. Przy  budynku -Urzędu Gminy  znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 6m3/dobę, która obsługuje również budynek remizy OSP Gierałtowice, który połączony jest z budynkiem Urzędu. W roku 2004r  został  przeprowadzony  remont budynku, który będzie służył  działalności statutowej Ochotniczej  Straży  Pożarnej.

Działka o pow. 0.0257 ha położona  przy  budynku urzędu od ul. . Ks .Roboty  zabudowana jest  parkingiem , terenem  zieleni,  usytuowany jest tu również  pomnik Powstańców Śl.

 

 

V.Biblioteka

Budynek przy ul. Ogrodowej położony jest na działce o ogólnej  pow.0.88 ha. Został przekazany do użytku w roku 1993. Stan dobry. Kubatura wynosi 820m3, pow. użytkowa 137 m2., użytkowany także przez organizacje społeczne.W roku 2004 został wymieniony kocioł centralnego ogrzewania.

        

VI. Drogi.

Łączna powierzchnia geodezyjna  dróg  wynosi 20.57 ha.

 

 

Sołectwo P R Z Y S Z O W I C E

 

I. Budynek wielofunkcyjny

Kompleks  pałacowo-parkowy położony przy ul. Parkowej, zajmuje powierzchnię  9.84 ha. Zabudowana  jest budynkiem pałacowym  z XIX wieku.W roku 2004 został przeprowadzony remont elewacji całego budynku a także wykonano jego zewnętrzne oświetlenie. Powierzchnia  użytkowa pałacu  wynosi 2052m2. Działają w nim placówki: ośrodek zdrowia, przedszkole, biblioteka, urząd stanu cywilnego, organizacje społeczne  oraz  mieszkania o łącznej pow. 160 m2. Wokół budynku pałacowego znajduje się park wpisany również do rejestru zabytków .  Prowadzona jest  rewaloryzacja istniejącego parku zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym, z którego wykonano : oświetlenie alejek, przeniesienie placu zabaw dla dzieci przedszkolnych. Zgodnie z projektem prowadzono  wycinkę drzew, wykonano   prace z związane odbudową kładek i alejek  parkowych.W trakcie realizacji jest budowa parkingu samochodowego, który powstaje na miejscu przeniesionego placu zabaw przedszkola.

 

II Oświata.

W sołectwie znajdują się dwa budynki szkolne położone na działkach o pow. 1.5729ha.

Budynek z roku 1902 o pow. użytkowej 316 m2,wykorzystany częściowo  na cele oświatowe, mieszkalne,  wyposażony w osadnik trzykomorowy ze złożem biologicznym. Budynek z roku 1937 o pow. 1342 m2, rozbudowany o nowoczesną salę gimnastyczną, kompleks boisk sportowych oraz segment żywieniowy.Obecna kubatura budynku szkolnego wynosi  16.303 m3. Kompleks oświatowy  obsługiwany jest  przez   oczyszczalnię ścieków o wydajności 15 m3/dobę.

 

 

III. Remiza OSP

Teren o pow. 1.56 ha położony przy  ul.Szkolnej , zabudowany jest budynkiem remizy strażackiej o kubaturze 1061m3 i pow. użytkowej 254m2. W budynku  została  zmodernizowana kotłownia . Pomieszczenia wykorzystywane są na działalność statutową straży.  Znajduje się tam  jedno mieszkanie o pow. 43 m2.

Na działce tej zlokalizowane  jest również boisko sportowe LKS Jedność Przyszowice..

             

 IV. Tereny różne.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, grunt o pow. 2.21 ha przeznaczone są   pod usługi, tj przy ul. Granicznej  o pow. 1.08 ha, Polnej  o pow. 0.61 ha  oraz przy ul. Powstańców o pow. 003 ha. /po telekomunikacji/.

Przy ul. K.Miarki  na działce o pow. 0.36 ha znajduje się budynek biurowca, przeznaczony w połowie na działalność organizacji  społecznych  a druga połowa została zmodernizowana i przeznaczona pod działalność Zakładu Gospodarki Wodnej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

W roku 2004 Gmina przejeła w wieczyste użytkowanie grunt o powierzchni 1,74 ha z przeznaczeniem pod przyszłą infrastrukturę.

  V. Drogi     

Ogólna powierzchnia geodezyjna dróg   wynosi 15.06 ha.

 

Sołectwo P A N I Ó W K I

 

I.Tereny budowlane.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały  wyznaczone tereny pod budownictwo o pow. 3.72 ha, przy ul. Leśnej, Zamkowej. Tereny wymagają podziałów geodezyjnych oraz uzbrojenia .Po zbyciu działki przy  ul. Piaskowej i zakupie działki pod basen kąpielowy powierzchnia tych terenów wynosi 3,82 ha.

 

II. Oświata

Budynek szkoły położony jest na działce o pow. 1.87 ha. Kubatura budynku wynosi 21.459 m3, powierzchnia użytkowa 4154 m2.Pełne uzbrojenie terenu wraz z nową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków  typu „BIOCLERE” o wydajności 16 m3/dobę. Na działce szkolnej wybudowany został kompleks boisk sportowych

 Budynek starej szkoły położony na działce o pow. 0.37 ha wybudowany w roku 1905 o pow. użytkowej 1640m2. Wykonano  prace związane z remontem dachu, wymianą okien.

 

III. Działka Myto

    Grunt o pow. 0.38 ha położony przy ul. Gliwickiej przeznaczony został w planie             pod realizację usług. Wymaga uzbrojenia.

 

IV. Kompleks usługowo-oświatowy.

Na nieruchomości  o pow. 0.61 ha położony przy ul. Dworskiej znajduje się  kompleks   składający się z budynku remizy OSP , przedszkola, pomieszczeń LKS Tempo Paniowki oraz pomieszczenia  działającego chóru “Cecylia”.

Budynek remizy  o kubaturze 2020m3, pow. użytkowa 254 m2, wykorzystany jest do działalności statutowej OSP oraz przez  organizacje społeczne. Budynek przedszkola wybudowany w roku 1992 o kubaturze 2304m3 i pow. użytkowej 816 m2. Budynki w dobrym stanie technicznym. W roku 2003 prowadzony był remont budynku związany z modernizacją poszczególnych pomieszczeń. W budynkach wykonano  modernizację   ogrzewania na kotły ekologiczne.Obecnie prowadzony jest remont pomieszczeń OSP.

 

V. Drogi.

Ogólna powierzchnia geodezyjna  dróg wynosi 26.49 ha.

 

 VI.Tereny  różne

Grunt o pow. 0.69 ha położony przy ul. Dworskiej użytkowany jest jako boisko sportowe.

 

Sołectwo   C H U D Ó W

 

I. Tereny budowlane.

Grunt o pow. 0.30 ha zlokalizowany przy ul. Topolowej, wymaga podziału na działki budowlane i uzbrojenia.

 

II.Oświata.

 

Budynek po byłym przedszkolu  położony jest na nieruchomości o pow. 0.06 ha przy ul. Bocznej,  przekazany został  do użytkowania  na działalność statutową Fundacji Zamek Chudów.

Budynek szkoły podstawowej położony jest na działce  o pow. 0.96 ha, oddany do użytku  w roku 1947 o pow. użytkowej 1278m2.

Szkoła  Podstawowa została rozbudowana  o salę gimnastyczną  i segment  oświatowy. Do rozbudowanego budynku szkolnego  zostało przeniesione przedszkole. Wybudowano nową kotłownię na gaz propan-butan oraz zmodernizowano istniejącą  kotłownię w szkole. Na działce szkolnej wybudowano nowy kompleks boisk sportowych na potrzeby młodzieży szkolnej.

 

III. Budownictwo

 

Przy ul. Topolowej na działce o pow. 0.08 ha znajduje się budynek dawnej  agronomówki, który po adaptacji  wykorzystywany  jest  jako budynek mieszkalny. Kubatura budynku wynosi 860 m3 a pow. użytkowa 120 m2.

Część gruntu  o pow. 0.0903 ha przeznaczonego do zabudowy, została w drodze przetargu sprzedana.W roku 2004 wykonano opaskę drenażową wokół budynku oraz remont elewacji wraz z dociepleniem i wymianą okien na parterze.

 

IV. Zdrowie

Na działce  o pow. 0.30 ha przy ul. Szkolnej znajduje się budynek wielofunkcyjny, w którym działają ośrodek zdrowia, biblioteka, organizacje społeczne. Ogólna kubatura budynku wynosi 1678m3 a pow. użytkowa 276 m2.

Na parceli znajduje się także budynek remizy OSP, o pow. 211m2 oraz kubaturze 1165m3, wykorzystany  na działalność statutową  straży pożarnej i organizacje społeczne.W roku 2004 został on docieplony od strony zachodniej, zlecono również wykonanie projektu na zabezpieczenie na odpowiednią kategorię szkód górniczych  oraz  remont budynku wraz z przebudową wejścia.

 

V. Drogi

Ogólna powierzchnia geodezyjna dróg  - wynosi 35.07 ha.

 

VI. Tereny  różne

Przy ul. Zabrskiej położona jest działka o pow. 3.94, przeznaczona do użytkowania jako boisko i tereny  pod usługi . Na terenie boiska  wybudowany został nowy budynek gospodarczy  dla działalności statutowej  LKS Gwiazda   Chudów.  Budynek   został podłączony do   oczyszczalni ścieków.

W roku 2003 gmina przejęła na własność  parcelę o powierzchni  0.1156 ha  przy  ul. Zabrskiej położonej przy  boisku sportowym, z przeznaczeniem w przyszłości pod miejsca parkingowe.

 

 

 

 

 

 Grunty  stanowiące własność  Gminy w roku 2004  przedstawia poniższa tabela:

 

Wyszczególnienie

Gierałtowice

Przyszowice

Paniowki

Chudów

 

  ha

ha

ha

ha

Tereny budowlane

1.67

-

3,82

3.00

Przedszkola

0.08

-

-

0.06

Szkoły podstawowe

1.50

1.57

2.24

0.96

budynki mieszkalne

-

9.84

-

0.08

Usługi

0.07

2.21

0.38

-

Ośrodki zdrowia

0.14

-

-

0.30

Remizy OSP

0.50

1.56

0.61

-

Tereny sportowe

1.23

0.52

0.69

1.24

Tereny różne

2.43

1,75

-

-

 

Drogi

20.57

15.06

26.49

35.07

 

R a z e m

28.19

32.51

34.23

40.71

 

 OGÓŁEM  GMINA                                                                135.64 ha

 

Na podstawie art.15,16,18 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy w dniu 23 listopada 1990 roku podjęła Uchwałę nr

XII/25/90 w sprawie przejęcia na własność Gminy  grunty z Państwowego Funduszu Ziemi, które przeznaczone są w planie zagospodarowania pod użytkowanie rolnicze.

Ogólna powierzchnia przejętych gruntów wynosi: 170.60ha

 

a w poszczególnych sołectwach wynosi:

Gierałtowice            8.67 ha

Przyszowice              52.75 ha                  

Paniówki                 70.91 ha

Chudów                  38.27 ha

 

Na powyższą powierzchnię składają się użytki: grunty orne,łąki, drogi polne, pozostałe grunty, /zadrzewienia, nieużytki/. Z uwagi na zróżnicowaną cenę gruntu  szacunkowe  operaty są zlecane jedynie dla gruntów przeznaczonych do sprzedaży na podstawie  Uchwały Rady Gminy .

        

 

 

         Poniższa tabela przedstawia strukturę użytków:

 

Wyszczególnienie

Gierałtowice

Przyszowice

Paniówki

Chudów

 

 

Grunty orne

5.44  ha

22.73 ha

29.99 ha

23.33 ha

łąki

3.23 ha

23.42 ha

31.95 ha

12.13 ha

drogi

-

1.40 ha

1.15 ha

1.44 ha

nieużytki

-

5.20 ha

7.82 ha

1.37 ha

 

 

 

Negatywne odziaływanie szkód górniczych na kompleksy  rolne powoduje obniżenie wartości gruntów, okresowe podtapianie gruntów ornych i łąk  a także degradację  urządzeń melioracyjnych.

Gmina  nie posiada dużych  kompleksów gruntów a wielkość działek jest bardzo zróżnicowana. Grunty orne zostały zaliczone do klas: IIIb – VI.

Użytki zielone przeważają w sołectwie Paniówki.

We wszystkich sołectwach   wymagają one stałego odwodnienia rowami melioracyjnymi , zaliczają się do klas: IV – VI.

                  

        

         W uzupełnieniu części opisowej mienia komunalnego, Wójt Gminy informuje, że w roku 2004  dokonano transakcji  gruntów:

 

 

1.Wykup gruntów  pod inwestycje - 0.4084 ha  za  kwotę       – 155.192 zł

2.Sprzedaż gruntu pod zabudowę – 0,3129 ha za kwotę             -     8.517 zł.

 

 

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gmina uzyskała dochody na dzień  15.11.2004r:

 

za czynsz dzierżawny gruntów                                     -    8.287 zł

za czynsze lokali mieszkalnych

i lokali użytkowych                                                  -     99.203,88 zł

III. za wieczyste użytkowanie gruntu                          -     2.095 zł.

 

 

         Gmina posiada również udziały i akcje  w  przedsiębiorstwach:

 

 

Wyszczególnienie

Udziały

kwota zł

Akcje

Wartość

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

 278

139.000 zł

-

-

Bank Spółdzielczy

Knurów

 

10

2000

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Knurowie

-

-

312

31.200

 

informację wytworzył(a): Józef Długaj
za treść odpowiada: Józef Długaj
data wytworzenia: 27.12.2004 r.
Metryczka
  • opublikowano:
    30-12-2004 13:05
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×