Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o drukach

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

 1

Ewidencja działalności gospodarczej

 
Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG
 

 

 

Wyszukiwarka kodów PKD

Wniosek CEIDG Działalność Gospodarcz

2 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gierałtowice DOCkarta informacyjna.doc

opis obiektu

wniosek o wpis do ewidencji

3 Zgłoszenie zbiórki publicznej   strona  internetowa: http://www.zbiorki.gov.pl
4

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DOCKarta informacyjna.doc

DOCWNIOSEK- zezwolenie jednorazowe.doc

5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)  oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

Karta informacyjna Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

PDFWNIOSEK - zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.pdf
DOCWNIOSEK - zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.doc
 

6

wydanie duplikatu:
- decyzji o wykreśleniu z ewidencji  działalności gospodarczej 

DOCkarta informacyjna - wniosek archiwalny.doc

DOCWniosek o udzielenie informacji.doc]

7 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. DOCINFORMACJA do oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkocholowych.doc DOCOŚWIADCZENIE_o wartości sprzedaży napojów alkocholowych w ...roku.doc
8 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych   PDFZarzadzenie_regulamin.pdf
PDFwniosek.pdf
9 Wzór druku - konkurs ofert   PDFoferta - wzor.pdf
DOCoferta - wzor.doc
10. Wzór sprawozdania   PDFsprawozdanie - wzor.pdf
DOCXsprawozdanie - wzor.docx
11. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.   DOCXsprawozdanie - uproszczone (19a - maly grant).docx
PDFsprawozdanie - uproszczone (19a - maly grant).pdf
12. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.   DOCXoferta - uproszczona (art. 19a - maly grant).docx
PDFoferta - uproszczona (art. 19a - maly grant).pdf
13 Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi,który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym DOCREGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY GIERAŁTOWICE DLA OSÓB FIZYCZNYCH (ZAWODNIKÓW) ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE ORAZ ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA..doc DOCWniosek o przyznanie nagrodywyróżnienia zawodnikowi,.doc


  

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Podział nieruchomości

DOCKarta informacyjna - podzial-nieruchomosci.doc

 
2

Rozgraniczenie nieruchomości

DOCKarta informacyjna - rozgraniczenie-nieruchomosci.doc

 
3 Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu DOCKarta informacyjna - sprzedaz-nieruchomosci-w-drodze-przetargu.doc  
4

Oznaczenie numeracji porządkowej

 

DOCustalenie numeru porządkoweg.doc
5

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice.

PDFkarta informacyjna.pdf

DOCXwniosek o wydanie zezwolenia -ochrona przed zwierzętami.docx

PDFwniosek o wydanie zezwolenia.pdf

6.

Wniosek o naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  DOCXWniosek o naliczenie opłaty w pasie drogowym.docx
 

 

 

REFERAT EDUKACJI I ZDROWIA 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zawiadomienie o zawarciu umowy.

 

DOCZawiadomienie_o_umowie.doc

2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

PDFinf-o-p-dm-formularz-informacji.pdf

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf

XLSXformularz_informacji.xlsx

3

Instrukcja młodociani.

 

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf
4

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

DOCwniosek_dofinansowania_mlodocianych.doc
5. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.   DOCOświadczenie_młodociani.doc
6. Oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości.   Pobierz
7. Oswiadczenie - powiązania z innymi przedsiębiorstwami   PDFOświadczenie.pdf
8. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/ o nieotrzymaniu pomocy de minimis   DOCOswiadczenie przedsiebiorcy o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.doc
9. Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy  w zyskach spółki   DOCInformacja o procentowym udziale wspolnikow lub komplementariuszy w zyskach spolki.doc
10.

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolengo / punktów przedszkolnych

 

Wniosek o stypendium


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły /przedszkola/ośrodka edukacyjnego

 

DOCXWniosek przedszkole niepubliczne.docx

 

 

DOCXWniosek_stypendium wójta 2017_2018.docx


DOCdowóz-wniosek.doc 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCKarta informacyjna wypis i wyrys.doc

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc

PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf

 

2

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCPobierz

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie.doc

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie.pdf

DOCklauzula informacyjna zaswiadczenie - RODO.doc

3

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCKarta informacyjna -zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania.doc

DOCwniosek do planu miejscowego.doc PDFwniosek do planu miejscowego.pdf
 

4 Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.  

DOCWniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.doc

PDFWniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.pdf

DOCklauzula informacyjna zaopiniowanie wstepnego projektu podzialu - RODO.doc

5 Zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego   DOCwniosek-zaświadczenie.doc
6 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy DOCkarta informacyjna warunki zabudowy.doc

DOCXWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

DOCklauzula informacyjna WZ i DCP - RODO.doc

7 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego DOCXkarta informacyjna zmiana sposobu użytkowania.docx

DOCWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany spodobu użytkowania.doc

PDFWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany spodobu użytkowania.pdf

DOCklauzula informacyjna WZ zmiana sposobu uzytkowania - RODO.doc

8 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DOCXkarta informacyjna cel publiczny.docx

DOCXWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

DOCklauzula informacyjna WZ i DCP - RODO.doc

9. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

DOCXWniosek o przeniesienie deyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o przeniesienie deyzji o warunkach zabudowy.pdf

DOCklauzula informacyjna przeniesienie deycyzji o wz - RODO.doc

10. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice  

DOCUwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.doc

PDFUwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.pdf

11. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy  

DOCXZmiana warunków zabudowy.docx
PDFZmiana warunków zabudowy.pdf

DOCklauzula informacyjna zmiana decyzji wz - RODO.doc

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

DOCkarta informacyjna_wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek_wydanie decyzji srodowiskowej.doc

2

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu wnioskodawcy.

DOCkarta informacyjna_wniosek o usunięcie drzew i krzewów.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCzgoda właściciela nieruchomości.doc

DOCoświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.doc

DOCoświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń.doc

DOCwniosek_wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.doc

3 Informacja o nasadzeniach drzew

DOCkarta informacyjna_informacja o nasadzeniach drzew.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCinformacja o nasadzeniach.doc
4 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

DOCkarta informacyjna_zgłoszenie usunięcia drzew.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCzgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc

5

Wniosek o wydanie warunków odprowadzenia wód opadowych.

DOCkarta informacyjna_wniosek warunki odprowadzenia wód opadowych.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek_warunki odprowadzania wód opadowych.doc

6 Wniosek o wydanie protokołu odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej

DOCkarta informacyjna_wniosek wydanie protokołu odbioru przyłącza kanalizacji deszczowej.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek_wydanie protokołu odbioru deszczówki.doc
7 Zapewnienie możliwości odprowadzenia wód opadowych

DOCkarta informacyjna_wniosek zapewnienie odprowadzenie wód opadowych.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek_wydanie zapewnienia odbioru wód opadowych.doc
8 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

DOCkarta informacyjna_wniosek o wpis do rejestru dzxiałalności regulowanej.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych


DOCXOswiadczenie.docx
DOCwniosek_wpis do rejestru.doc

9 Wniosek  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

DOCkarta informacyjna_wniosek odbiór nieczystości ciekłych.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek_odbiór nieczystości ciekłych.doc
10 Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. 

DOCkarta informacyjna_wniosek o dotacje azbest.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCwniosek.doc

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest

DOCZgoda współwłaściciela

DOCOświadczenie przedsiębiorcy

DOCDRUK NUMERU KONTA-azbest.doc

11 Wniosek o udzielenie dotacji docelowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.

DOCkarta informacyjna_wniosek o dotacje wymiana kotła.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCXDruk numeru konta.docx DOCXOświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców.docx
DOCXWniosek.docx
DOCXZgoda na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.docx

DOCXProtokół odbioru montażu urządzenia grzewczego.docx

12 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DOCkarta informacyjna_deklaracja o wysokości opłaty gospodarowanie odpdami komunlnymi.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

PDFWzor deklaracji z KDR.pdf 
XLSWzor deklaracji z KDR.xls 

13 Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód.

DOCkarta informacyjna_zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc

DOCXInformacja w sprawie ochrony danych osobowych

DOCzgłoszenie oczyszczalni.doc

  

  
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Podatek od nieruchomości, rolny lub łączne zobowiązanie pieniężne dla osób nieposiadających gospodarstwa rolnego, podatek leśny - OSOBY FIZYCZNE IN-1

DOCkarta informacyjna - podatek nieruchomości osoby fizyczne.doc

DOCkarta informacyjna - podatek rolny osoby fizyczne - grunty do 1 ha.doc

DOCkarta informacyjna - podatek leśny osoby fizyczne.doc

DOCkarta informacyjna - łączne zobowiązanie pieniężne.doc

XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls

PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf

2.

Podatek rolny lub łączne zobowiązanie pieniężne dla osób posiadających gospodarstwo rolne - OSOBY FIZYCZNE IR-1

DOCkarta informacyjna - podatek rolny osoby fizyczne - grunty powyżej 1 ha.doc

DOCkarta informacyjna - łączne zobowiązanie pieniężne.doc

 

XLSInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-1.xls

PDFInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-.pdf

3. Pozostałe druki wniosków, oświadczeń do spraw osób fizycznych   

DOCzmiana nazwiska w aktach podatkowych.doc

DOCzmiana adresu w aktach podatkowych.doc

DOCoświadczenia w sprawach podatkowych - skladane poza postępowaniem podatkowym.doc

DOCoświadczenia w sprawach podatkowych.doc

DOCXwniosek o zmianę wysokości podatku po całkowitym wyzbyciu się przedmiotów opodatkowania.docx

DOCwniosek o wydanie kopii dokumentu z akt podatkowych.doc

4.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- druki obowiązują od 01.01.2016 r. 

DOCkarta informacyjna - podatek nieruchomości osoby prawne.doc

XLSDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.xls

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1.pdf

XLSDane o gruntach DN-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls

PDFDane o gruntach DN-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf

XLSDane o budynkach DN-1/B - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls

PDFDane o budynkach DN-1/B - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf

XLSDane o budowlach DN-1/C - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.xls

PDFDane o budowlach DN-1/C - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf

5.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

- druki obowiązują do 31.12.2015 r. 

jw.

XLSDeklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

XLSDane o gruntach - Załącznik DN-1_A do deklaracji na podatek od nieruchomości wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

XLSDane o budynkach - Załącznik DN-1_B do deklaracji na podatek od nieruchomości wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

XLSDane o budowlach - Załącznik DN-1_C do deklaracji na podatek od nieruchomości wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

6.

Podatek rolny od osób prawnych

- druki obowiązują od 01.01.2016 r. 

DOCkarta informacyjna - podatek rolny osoby prawne.doc

XLSDeklaracja na podatek rolny DR-1.xls

PDFDeklaracja na podatek rolny DR-1.pdf

XLSDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.xls

PDFDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf

7.

Podatek rolny od osób prawnych

- druki obowiązują do 31.12.2015 r. 

jw.

XLSDeklaracja na podatek rolny DR-1 wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

XLSDane o gruntach - Załącznik DR-1_A do deklaracji na podatek rolny wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

8.

Podatek leśny od osób prawnych

- druki obowiązują od 01.01.2016 r. 

DOCkarta informacyjna - podatek leśny osoby prawne.doc

XLSDeklaracja na podatek leśny DL-1.xls

PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf

XLSDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.xls

PDFDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf

9.

Podatek leśny od osób prawnych

- druki obowiązują do 31.12.2015 r. 

jw.

XLSDeklaracja na podatek leśny DL-1 wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

XLSDane o lasach - Załącznik DL-1_A do deklaracji na podatek leśny wzór obowiązujący w latach 2012-2015.xls

10.

Podatek od środków transportowych

- druki obowiązują od 01.01.2016 r. 

DOCkarta informacyjna - podatek od środków transportowych.doc

PDFDT-1 od 2016.pdf

PDFzałącznik DT-1_A_od 2016.pdf

DOCXoświadczenie środki transportowe.docx

11.

Podatek od środków transportowych

- druki obowiązują do 31.12.2015 r. 

jw.

DT-1

DT-1/A

12.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

PDFProcedura_zwrotu_2018.pdf

PDFwniosek_akcyza_VIII_2018.pdf

DOCwniosek_akcyza_VIII_2018.doc

DOCXZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dane o wnioskodawcy.docx

DOCXZałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wykaz działek.docx

13.  ZAPŁATA I ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ  

DOCwniosek o zwrot opłaty skarbowej.doc

14. ZAŚWIADCZENIA  

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych.doc

DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.doc

15. PEŁNOMOCNICTWA W PODATKACH LOKALNYCH  

PDFPEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE PPS-1_od 01.03.2017r..pdf

PDFZMIANA_ODWOŁANIE_WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA OPS-1_od 01.03.2017r..pdf

PDFPEŁNOMOCNICTWO DO DORĘCZEŃ PPD-1_od 01.03.2017r..pdf

PDFZMIANA_ODWOŁANIE_WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA DO DORĘCZEŃ OPD-1_od 01.03.2017r..pdf

PDFPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PAPIEROWEJ UPL-1P_od 01.03.2017.pdf

PDFZMIANA_ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARAJI PAPIEROWO OPL-1P_01.03.2017.pdf

PDFPEŁNOMOCNICTWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNIE UPL-1_01.03.2017.pdf

PDFZMIANA_ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA DEKLARAJI ELEKTRONICZNEJ OPL-1_01.03.2017.pdf

  
REFERAT INWESTYCJI I SZKÓD GÓRNICZYCH

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

DOCKarta informacyjna - lokalizacja-w-pasie - Informacja.doc

DOCWniosek o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia.doc
 
2

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

DOCKarta informacyjna - zajecie - Informacja.doc

DOCWniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu.doc
3

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu


DOClokalizacja-zjazdu - Informacja.doc

DOCWniosek o zajecie pasa drogowego.doc
4.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Jastrzębska Spółka Węglowa s.a. : KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Budryk

 

   Wnioski o naprawienie szkód górniczych do pobrania

5.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek do: Polska Grupa Górnicza Sp. Z o.o. oddział KWK Sośnica.

 

 Wnioski o naprawienie szkód górniczych do pobrania
6.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK Makoszowy.

 

 

DOCwniosek budowl.- na zabezpiecz. - wzor.doc
DOCWniosek budowlany - wzor.doc
DOCWniosek rolny - wzor.doc
 

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

OPIS WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Sprawdź czy Twój dowód osobisty jest gotowy
 

sprawdzv1.png

1. dowód osobisty dla osoby pełnoletniej
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

2. dowód osobisty dla dziecka
https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-dziecka

3. Opłaty skarbowe zgodnie z załącznikiem
PDFopłata skarbowa.pdf

 

2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
3 Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa PDFZapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.pdf
4 Wniosek o nadanie numeru PESEL PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
5 Zgloszenie pobytu czasowego Zgłoszenie pobytu czasowego
6 Zgłoszenie pobytu stałego Zgłoszenie pobytu stałego 
7 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę 
8 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP 
9 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
11.

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca 
12. Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca 
13.

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne RODO

 

Urząd Stanu Cywilnego:
DOCXKW_1233891_DSO_plik8 - USC.DOCX

Ewidencja Ludności:
DOCXKW_1233891_DSO_plik10 - EL.DOCX

Dowody osobiste:
DOCXKW_1233891_DSO_plik7 - BDO.DOCX

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.O.

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Druki PGK do pobrania

 

http://www.pgkprzyszowice.pl/index.php/obsluga-klienta/22-druki-do-pobrania

 

 

INNE WNIOSKI

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych

 

Pobierz

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-03-2007
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  23-03-2007 08:16
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  22-10-2018 12:53
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 34001
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×