BIP
Skrzynka podawcza

Informacje o drukach

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

 1

Ewidencja działalności gospodarczej

 
 

 

 

Klasyfikacje PKD

PDFCEIDG-1_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-MW_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-RD_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-RB_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-SC_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-PN_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-POPR_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFInstrukcja_CEIDG-19.05.2016.pdf
 

CEIDG

2 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gierałtowice Pobierz

opis obiektu

wniosek o wpis do ewidencji

3 Zgłoszenie zbiórki publicznej   strona  internetowa: http://www.zbiorki.gov.pl
4

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DOCInformacja_druki.doc

Pobierz

5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)  oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

DOCPobierz

DOCWNIOSEK.doc
PDFWNIOSEK.pdf
 

6

wydanie duplikatu:
- decyzji o wykreśleniu z ewidencji  działalności gospodarczej 

DOCkarta - wniosek archiwalny.doc

DOCWniosek o udzielenie informacji.doc]

7 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.   DOCoswiadczenie.doc
8 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych   PDFZarzadzenie_regulamin.pdf
PDFwniosek.pdf
9 Wzór druku - konkurs ofert   PDFoferta - wzor.pdf
DOCoferta - wzor.doc
10. Wzór sprawozdania   PDFsprawozdanie - wzor.pdf
DOCXsprawozdanie - wzor.docx


  

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Podział nieruchomości

DOCpodział nieruchomości.doc

 
2

Rozgraniczenie nieruchomości

DOCrozgraniczenie nieruchomości.doc

 
3

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

DOCsprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.doc

 
4

Oznaczenie numeracji porządkowej

DOCPobierz

POBIERZ
5

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice.

PDFkarta informacyjna.pdf

DOCXwniosek o wydanie zezwolenia -ochrona przed zwierzętami.docx

PDFwniosek o wydanie zezwolenia.pdf

6.

Wniosek o naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  DOCXwniosek.docx
PDFwniosek.pdf

 
7      

 

 

REFERAT EDUKACJI I ZDROWIA 

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zawiadomienie o zawarciu umowy.

 

DOCZawiadomienie_o_umowie.doc

2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

PDFinf-o-p-dm-formularz-informacji.pdf

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf

XLSXformularz_informacji.xlsx

3

Instrukcja młodociani.

 

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf
4

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

DOCwniosek_dofinansowania_mlodocianych.doc
5. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.   DOCOświadczenie_młodociani.doc
6. Oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości.   Pobierz
7. Oswiadczenie - powiązania z innymi przedsiębiorstwami   PDFOświadczenie.pdf
8. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/ o nieotrzymaniu pomocy de minimis   DOCOswiadczenie przedsiebiorcy o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.doc
9. Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy  w zyskach spółki   DOCInformacja o procentowym udziale wspolnikow lub komplementariuszy w zyskach spolki.doc
10.

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolengo / punktów przedszkolnych

 

Wniosek o stypendium


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły /przedszkola/ośrodka edukacyjnego

 

DOCXWniosek przedszkole niepubliczne.docx

 

 

DOCXWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WOJTA GMINY GIERALTOWICE.docx


DOCdowóz-wniosek.doc 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCwypis i wyrys.doc

Pobierz

2

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCPobierz

Pobierz

3

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCzmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania.doc

DOCwniosek do planu miejscowego.doc PDFwniosek do planu miejscowego.pdf
 

4 Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.   Pobierz
5 Zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego   DOCwniosek-zaświadczenie.doc
6 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy DOCkarta informacyjna warunki zabudowy.doc DOCXWNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.docx
PDFWNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY.pdf
7 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego DOCXkarta informacyjna zmiana sposobu użytkowania.docx DOCwarunki zabudowy - zmiana sposobu użytkowania.doc
8 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DOCXkarta informacyjna cel publiczny.docx DOCXWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx
9. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

DOCXwniosek o przeniesienie decyzji.docx

PDFwniosek o przeniesienie decyzji.pdf

10. Formularz na uwagi - projekt studium   PDFformularz-na-uwagi.pdf
11. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy   DOCXZmiana warunków zabudowy.docx
PDFZmiana warunków zabudowy.pdf

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

DOCPobierz

DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej_.doc

2

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu wnioskodawcy.

DOCinformacja o wniosku na wycinkę drzew.doc

DOCzgoda właściciela nieruchomości.doc

DOCoświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.doc

DOCoświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń.doc

DOCwzór wniosku.doc

3

Wniosek na odbiór wód opadowych.

DOCinformacja o wniosku na odprowadzenie deszczówki.doc

DOCWniosek na odbiór wód opadowych.doc

4  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. DOCinformacja-o-wniosku-wpis-do-rejestru 2.doc


DOCXOswiadczenie.docx
DOCwniosek o wpis do rejestru.doc
 

5 Wniosek  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. DOCinformacja.doc DOCwniosek_odbior_nieczystosci.doc
6 Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.  DOCInformacja Azbest

DOCwniosek.doc

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest

DOCZgoda współwłaściciela

DOCOświadczenie przedsiębiorcy

DOCDRUK NUMERU KONTA-azbest.doc

7 Wniosek o udzielenie dotacji docelowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. DOCInformacja piece

DOCXDruk numeru konta.docx DOCXOświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców.docx
DOCXWniosek.docx
DOCXZgoda na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.docx

8 Informacja o nasadzeniach   DOCInformacja o nasadzeniach.doc
9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

PDFWzor deklaracji z KDR.pdf 
XLSWzor deklaracji z KDR.xls 

10. Wzor zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód. DOCinformacja o zgłoszeniu.doc DOCzgłoszenie oczyszczalni.doc
11. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.  

DOCwzór zgłoszenia.doc

PDFwzór zgłoszenia.pdf

  

  
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 Aby uzyskać dostęp do druków Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w menu głównym wybrać zakladkę Referat Podatków i Opłat Lokalnych, a nastepnie: Inne druki do pobrania lub Deklaracje/informacje podatkowe do pobrania

 

  
REFERAT INWESTYCJI I SZKÓD GÓRNICZYCH

  

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

DOClokalizacja w pasie.doc

 
2

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

DOCzajecie.doc

DOCWniosek o zajęcie pasa drogowego.doc
3

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu

 

DOClokalizacja zjazdu1.doc


 

 
4.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Jastrzębska Spółka Węglowa s.a. : KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Budryk

 

     Wnioski do pobrania

5.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek do: Polska Grupa Górnicza Sp. Z o.o. oddział KWK Sośnica.

 

Wnioski do pobrania
6.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK Makoszowy.

 

PDFbudowlany+zw.koszt.zab..pdf

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

   Opłaty skarbowe zgodnie z załącznikiem PDFopłata skarbowa.pdf  
1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

 

Sprawdź czy Twój dowód osobisty jest gotowy
 

sprawdzv1.png

2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego   PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
3 Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   PDFZapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.pdf
4 Wniosek o nadanie numeru PESEL   PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
5 Zgloszenie pobytu czasowego   PDFZgloszenie pobytu czasowego.pdf
6 Zgłoszenie pobytu stałego   PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf
7 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę   PDFZgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę.pdf
8 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP   PDFZgłoszenie wyjazdu poza granicę RP.pdf
9 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego   PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego   PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf

 

 


 


 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.O.

 

 

 

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej.

 

DOC_przyłączenia_do_sieci_wodociągowej.doc

2.

Wniosek o wymianę wodomierza głównego lub zabudowę podlicznika.

 

DOCwodomierza_lub_zabudowę_podlicznika.doc

 

 

 

INNE WNIOSKI

 

 

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych

 

Pobierz

 

 

 

 


 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 7562527, w tym miesiącu: 227664, wizyt dzisiaj: 8326