BIP
Skrzynka podawcza

Informacje o drukach

 

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

 1

Ewidencja działalności gospodarczej

 
 

 

 

Klasyfikacje PKD

PDFCEIDG-1_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-MW_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-RD_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-RB_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-SC_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-PN_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFCEIDG-POPR_w1.8_2016-05-23.pdf
PDFInstrukcja_CEIDG-19.05.2016.pdf
 

CEIDG

2 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gierałtowice Pobierz

opis obiektu

wniosek o wpis do ewidencji

3 Zgłoszenie zbiórki publicznej   strona  internetowa: http://www.zbiorki.gov.pl
4

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

DOCInformacja_druki.doc

Pobierz

5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)  oraz w miejscu sprzedaży (gastronomia) 

DOCPobierz

DOCWNIOSEK.doc
PDFWNIOSEK.pdf
 

6

wydanie duplikatu:
- decyzji o wykreśleniu z ewidencji  działalności gospodarczej 

DOCkarta - wniosek archiwalny.doc

DOCWniosek o udzielenie informacji.doc]

7 Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.   DOCoswiadczenie.doc
8 Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych   PDFZarzadzenie_regulamin.pdf
PDFwniosek.pdf
9 Wzór druku - konkurs ofert   PDFoferta - wzor.pdf
DOCoferta - wzor.doc
10. Wzór sprawozdania   PDFsprawozdanie - wzor.pdf
DOCXsprawozdanie - wzor.docx
11. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.   DOCXsprawozdanie - uproszczone (19a - maly grant).docx
PDFsprawozdanie - uproszczone (19a - maly grant).pdf
12. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.   DOCXoferta - uproszczona (art. 19a - maly grant).docx
PDFoferta - uproszczona (art. 19a - maly grant).pdf


  

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Podział nieruchomości

DOCpodział nieruchomości.doc

 
2

Rozgraniczenie nieruchomości

DOCrozgraniczenie nieruchomości.doc

 
3

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

DOCsprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.doc

 
4

Oznaczenie numeracji porządkowej

DOCPobierz

POBIERZ
5

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Gierałtowice.

PDFkarta informacyjna.pdf

DOCXwniosek o wydanie zezwolenia -ochrona przed zwierzętami.docx

PDFwniosek o wydanie zezwolenia.pdf

6.

Wniosek o naliczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

  DOCXwniosek.docx
PDFwniosek.pdf

 

 

 

REFERAT EDUKACJI I ZDROWIA 

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zawiadomienie o zawarciu umowy.

 

DOCZawiadomienie_o_umowie.doc

2

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

PDFinf-o-p-dm-formularz-informacji.pdf

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf

XLSXformularz_informacji.xlsx

3

Instrukcja młodociani.

 

PDFinstrukcja-wypelnienia.pdf
4

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

 

DOCwniosek_dofinansowania_mlodocianych.doc
5. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis.   DOCOświadczenie_młodociani.doc
6. Oświadczenie o nie prowadzeniu sprawozdawczości.   Pobierz
7. Oswiadczenie - powiązania z innymi przedsiębiorstwami   PDFOświadczenie.pdf
8. Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis/ o nieotrzymaniu pomocy de minimis   DOCOswiadczenie przedsiebiorcy o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis oswiadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy.doc
9. Procentowy udział wspólników lub komplementariuszy  w zyskach spółki   DOCInformacja o procentowym udziale wspolnikow lub komplementariuszy w zyskach spolki.doc
10.

Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych zespołów wychowania przedszkolengo / punktów przedszkolnych

 

Wniosek o stypendium


Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły /przedszkola/ośrodka edukacyjnego

 

DOCXWniosek przedszkole niepubliczne.docx

 

 

DOCXWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WOJTA GMINY GIERALTOWICE.docx


DOCdowóz-wniosek.doc 

 

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCwypis i wyrys.doc

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc

PDFWniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf

2

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu - działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCPobierz

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie.doc

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie.pdf

3

Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

DOCzmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania.doc

DOCwniosek do planu miejscowego.doc PDFwniosek do planu miejscowego.pdf
 

4 Wniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego.  

DOCWniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.doc

PDFWniosek o zaopiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości.pdf

5 Zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego   DOCwniosek-zaświadczenie.doc
6 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy DOCkarta informacyjna warunki zabudowy.doc

DOCXWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf

7 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego DOCXkarta informacyjna zmiana sposobu użytkowania.docx

DOCWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany spodobu użytkowania.doc

PDFWniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany spodobu użytkowania.pdf

8 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego DOCXkarta informacyjna cel publiczny.docx

DOCXWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.docx

PDFWniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

9. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy  

DOCXWniosek o przeniesienie deyzji o warunkach zabudowy.docx

PDFWniosek o przeniesienie deyzji o warunkach zabudowy.pdf

10. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice  

DOCUwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.doc

PDFUwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.pdf

11. Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy   DOCXZmiana warunków zabudowy.docx
PDFZmiana warunków zabudowy.pdf

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

DOCPobierz

DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej_.doc

2

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność lub będących w posiadaniu wnioskodawcy.

DOCinformacja o wniosku na wycinkę drzew.doc

DOCzgoda właściciela nieruchomości.doc

DOCoświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.doc

DOCoświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń.doc

DOCwzór wniosku.doc

3

Wniosek na odbiór wód opadowych.

DOCinformacja o wniosku na odprowadzenie deszczówki.doc

DOCWniosek na odbiór wód opadowych.doc

4  Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. DOCinformacja-o-wniosku-wpis-do-rejestru 2.doc


DOCXOswiadczenie.docx
DOCwniosek o wpis do rejestru.doc
 

5 Wniosek  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. DOCinformacja.doc DOCwniosek_odbior_nieczystosci.doc
6 Wniosek o dofinansowanie dla osób fizycznych ze środków budżetu poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice.  DOCInformacja Azbest

DOCwniosek.doc

DOCInformacja o wyrobach zawierających azbest

DOCZgoda współwłaściciela

DOCOświadczenie przedsiębiorcy

DOCDRUK NUMERU KONTA-azbest.doc

7 Wniosek o udzielenie dotacji docelowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. DOCInformacja o wniosku.doc

DOCXDruk numeru konta.docx DOCXOświadczenie o zlikwidowaniu starych pieców.docx
DOCXWniosek.docx
DOCXZgoda na przeprowadzenie modernizacji systemu ogrzewania.docx

DOCXProtokół odbioru montażu urządzenia grzewczego.docx

8 Informacja o nasadzeniach   DOCInformacja o nasadzeniach.doc
9. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

PDFWzor deklaracji z KDR.pdf 
XLSWzor deklaracji z KDR.xls 

10. Wzor zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód. DOCinformacja o zgłoszeniu.doc DOCzgłoszenie oczyszczalni.doc
11. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.  

DOCwzór zgłoszenia.doc

PDFwzór zgłoszenia.pdf

  

  
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 Aby uzyskać dostęp do druków Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w menu głównym wybrać zakladkę Referat Podatków i Opłat Lokalnych, a nastepnie: Inne druki do pobrania lub Deklaracje/informacje podatkowe do pobrania

 

  
REFERAT INWESTYCJI I SZKÓD GÓRNICZYCH

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1

Zezwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

DOClokalizacja w pasie.doc

 
2

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

DOCzajecie.doc

DOCWniosek o zajęcie pasa drogowego.doc
3

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu

 

DOClokalizacja zjazdu1.doc


 

 
4.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Jastrzębska Spółka Węglowa s.a. : KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Budryk

 

   Wnioski do pobrania

5.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek do: Polska Grupa Górnicza Sp. Z o.o. oddział KWK Sośnica.

 

 Wnioski do pobrania
6.

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach

Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach i uprawach,

Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczeń nowo realizowanego obiektu budowlanego,

Wniosek o udzielenie informacji górniczo-geologicznej.

Wniosek do: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oddział KWK Makoszowy.

 

PDFbudowlany+zw.koszt.zab..pdf

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

OPIS WNIOSKU

INFORMACJA
O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

   Opłaty skarbowe zgodnie z załącznikiem PDFopłata skarbowa.pdf  
1

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

 

Sprawdź czy Twój dowód osobisty jest gotowy
 

sprawdzv1.png

2 Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego   PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
3 Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa   PDFZapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.pdf
4 Wniosek o nadanie numeru PESEL   PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
5 Zgloszenie pobytu czasowego    POBIERZ
6 Zgłoszenie pobytu stałego    POBIERZ
7 Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę    POBIERZ
8 Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP    POBIERZ
9 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego    POBIERZ
10 Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego   POBIERZ
11.

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

  POBIERZ
12. Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca   POBIERZ

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.O.

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Druki PGK do pobrania

 

http://www.pgkprzyszowice.pl/index.php/obsluga-klienta/22-druki-do-pobrania

 

 

INNE WNIOSKI

L.p.

OPIS DRUKU

INFORMACJE O
WNIOSKU

WNIOSEK DO POBRANIA

1.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznych

 

Pobierz

 

 

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 8534541, w tym miesiącu: 265891, wizyt dzisiaj: 5955