Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

prowadzonym w trybie art. 5a ustawy

Prawo zamówień publicznych

P/NP-2/2015

 

 na wybór wykonawcy zadania :

Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego

i Referatu Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

GIERAŁTOWICE

 2015 r.

           

Zamawiający, którym jest Gmina Gierałtowice, działając w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą pzp”, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na obsługę prawną Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

I.       Dane adresowe Zamawiającego

 

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice

ul. Ks. Roboty 48

tel. (032) 30-11-300

fax (032) 30-11-351

NIP : 969 160 69 09

 

II.       Informacje ogólne

 

1.Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu        o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia   1964 r. –Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

2.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w dniu 18.12.2015 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gieraltowice.pl

 

 

III.       Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie obsługi prawnej Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Gierałtowice.

2.Szczegółowy zakres obsługi prawnej obejmuje sprawy zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi oraz prawa geologicznego i górniczego, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy Gierałtowice przyjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO-0152/02/2009 z dnia 7.01.2009 r., zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.112.2013 z dnia 28.06.2013 r. oraz

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

-    sporządzanie opinii prawnych;

-    udzielanie porad prawnych;

-    udzielenie wyjaśnień co do obowiązujących przepisów prawa;

-    informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;

-    udział w negocjacjach;

-    zastępstwo prawne;

-  analizę prawną dokumentów (w szczególności dokumentacji przetargowej, zarządzeń, postanowień, decyzji Wójta Gminy, projektów regulaminów, planów, programów, umów i porozumień oraz uchwał Rady Gminy) i ich parafowania;

-   zastępstwo procesowe przed sądami, organami administracji publicznej oraz Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie;

-   składania pozwów do sądu w terminie 20 dni od otrzymania informacji pisemnej wraz
z kompletną dokumentacją sprawy od Zamawiającego;

-    składania apelacji i skarg kasacyjnych do sądu, a Zamawiającemu ich odpisów;

-    obsługę prawną podczas sesji Rady Gminy Gierałtowice oraz posiedzeń jej komisji.

 1. W ramach zlecenia Wykonawca będzie niezwłocznie opiniował przygotowane przez  Zamawiającego projekty pism i orzeczeń w sprawie, jak również opiniował (w terminie do 10 dni) zagadnienia i problemy prawne przedstawione przez Zamawiającego. W sprawach skomplikowanych, wymagających kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia, termin ten ulegnie wydłużeniu o uzgodniony między Stronami okres; w takim przypadku w pierwotnym terminie Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu wstępne stanowisko informujące
  o skomplikowanym charakterze zagadnienia.
 2. Przygotowane przez Wykonawcę projekty pism i orzeczeń, jak również przedstawione przez Zamawiającego zagadnienia i problemy prawne o których mowa w punkcie 1, będą przekazywane Wykonawcy w wersji elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a w razie potrzeby dokumenty dotyczące w/w spraw w wersji papierowej, będą przekazywane Wykonawcy niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego.
 3. Świadczenie pomocy prawnej w zakresie określonym w § 1 odbywać się będzie w siedzibie Wykonawcy, a także w siedzibie Zamawiającego (w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin miesięcznie). Zamawiający zapewnia pomieszczenie (miejsce) dla prawidłowego świadczenia pomocy prawnej, z dostępem do sieci Internet oraz drukarki.
 4. Jeżeli w danym miesiącu czas świadczenia usługi w siedzibie Zamawiającego nie osiągnie zakładanego limitu 10 godzin, pozostały czas powiększy liczbę godzin w kolejnym miesiącu,
  z zastrzeżeniem rozliczenia tych godzin w każdym kwartale roku.

 

Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79100000 – 5 Usługi prawnicze;

 

IV.Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

            O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące :

A.posiadania  wiedzy i doświadczenia. tj.:

 

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu przez zgłaszanego radcę prawnego/adwokata w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty:

 

- co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu nieprzerwanie przez okres minimum 11 – miesięcy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego bieżącego doradztwa prawnego w zakresie planowania przestrzennego;

- co najmniej 1 usługi polegającej na wykonywaniu nieprzerwanie przez okres minimum 11– miesięcy na rzecz jednostki samorządu terytorialnego bieżącego doradztwa prawnego w zakresie ochrony środowiska w tym przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach i odpadach;

- co najmniej 1 usługi polegającej na zastępstwie procesowym gminy w sprawach o naprawienie szkód górniczych wyrządzonych w majątku gminy, przy czym przez wykonanie usługi rozumie się: przygotowanie pozwu zaakceptowanego przez zamawiającego tę usługę lub występowanie przed sądem w imieniu gminy jako jej bezpośredni pełnomocnik;

- co najmniej 2 usług polegających na zastępstwie procesowym gminy w sprawach o zwrot – w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego – gminie kosztów sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy czym przez wykonanie usługi rozumie się: przygotowanie pozwu zaakceptowanego przez zamawiającego tę usługę lub występowanie przed sądem w imieniu gminy jako jej bezpośredni pełnomocnik;

- co najmniej 3 usług polegających na kompleksowym opracowaniu projektu postanowienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wydawanego w oparciu o przepis art. 108 ust. 6b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.)

 

B.Posiadania odpowiednich zasobów tj.:

 

- dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 1 radcą prawnym/adwokatem posiadającym minimum 10 – letnie doświadczenie (jako radca prawny/adwokat) w bieżącej obsłudze urzędów miast/gmin z zastrzeżeniem, że to właśnie ten radca prawny/adwokat będzie realizować usługę; w przypadku zgłoszenia wykonywania usługi przez więcej niż jednego radcę prawnego/adwokata obowiązek posiadania minimum 10 – letniego doświadczenia dotyczy każdego z nich;

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt A. i B. winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast warunki dotyczące braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy z postępowania (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp) winien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.

 

VI.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach.

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ,
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniający warunki wskazane w pkt V.A. - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniających warunek określony w pkt V.B. (Załącznik nr 4).

 

Dodatkowo Wykonawcy winni przedłożyć aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa wyżej (dot. odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, oraz wskazujący osoby umocowane do reprezentacji Wykonawcy (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Oświadczenia i wykazy usług oraz osób muszą być dołączone z podpisami oryginalnymi przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów lub niepotwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczy tego Wykonawcę z postępowania, bez wzywania do ich uzupełnienia.

 

VII.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców.

 

1.Zamawiający oraz Wykonawcy mogą porozumiewać się w sposób pisemny lub faksem. Zamawiający żąda, aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. przekazane faksem były niezwłocznie potwierdzane pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.Pracownikami Urzędu Gminy uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych :   p. Danuta Kozik

 

- w sprawach  merytorycznych : p. Marta Pyzik

 

VIII.Opis sposobu przygotowania ofert.

 

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

 

3.Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

4.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Forma pisemna wymagana jest do:

a)złożenia oferty,

b)powiadomienia zamawiającego o wycofaniu oferty,

 

5.Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. (Nie dopuszcza się złożenia oferty drogą elektroniczną lub faksową). Wymóg zachowania formy pisemnej oznacza konieczność, zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego, złożenia na niej własnoręcznego podpisu.

6.Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia wykonawcy, o których mowa w ogłoszeniu, muszą być podpisane przez przedstawiciela/przedstawicieli wykonawcy upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki, wraz z imienną/imiennymi pieczątkami.

7.O ile upoważnienie do podpisywania nie wynika z innych załączonych dokumentów, powinno być ono dołączone do oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

8.Pełnomocnictwo to musi  zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

9.Do oferty powinny być dołączone wszystkie załączniki oraz dokumenty określone w niniejszym ogłoszeniu.

10.Wszelkie zmiany naniesione na ofertę oraz  załączniki po ich opracowaniu, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. powinny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania oferty.

11.Oferta musi obejmować całość zamówienia.

12.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty z załącznikami były ponumerowane i ułożone w kolejności - zgodnie z numeracją.

13.Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu lub w kopercie zamkniętej, z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy oraz z numerami jego telefonów i faksu (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci), która powinna być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona napisem Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

14.Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad, jakie dotyczą składania ofert z dopiskiem: ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie z dopiskiem WYCOFANE wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

15.Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.

16.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

IX.Termin i miejsce składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert: do 23.12.2015 r. do godz. 10.00.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203.

 

Termin otwarcia ofert: 23.12.2015 r. o godz. 10.30.

Miejsce otwarcia ofert : Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych - pok. nr 203.

 

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2.Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

X.Opis sposobu obliczenia ceny.

 

1.Ceną oferty jest cena brutto – zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915).

2.Z uwagi na to, że Zamawiający ustala, że formą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe - podana cena oferty będzie niezmienna do końca realizacji zamówienia i zapłaty za przedmiot umowy.

3.Wykonawca powinien ponadto uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia.

4.Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty:

a.cenę oferty netto

b.stawkę podatku VAT

c.ostateczną cenę oferty brutto z uwzględnieniem podatku VAT.

Stawka podatku VAT  winna być określona  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r, Nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami)

5.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych.

      

XI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są:

a)cena                                                 waga 40 %

b)doświadczenie                                 waga 60 %

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

 

 

                        KRYTERIUM  –  cena – 40 %

 

1.W kryterium „cena”, oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

 

2.Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Cena zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość zamówienia.

3.Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

 

C = (CN / COB) x100 x 40%

            gdzie:

CN – najniższa zaoferowana cena brutto,

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej,

40 % - waga kryterium

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium cena (wartości nie podlegają zaokrągleniu).

 

            KRYTERIUM – doświadczenie – 60 %

 

 1. W kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
 2. W ramach kryterium „doświadczenie” ocenie podlegać będzie:

a)wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia wskazanego do radcę prawnego/adwokata w prowadzeniu obsługi prawnej urzędu miasta/gminy w zakresie planowania przestrzennego przez:

- minimum 11 miesięcy 2 pkt

- minimum 8 miesięcy: 1 pkt

- minimum 5 miesięcy: 0,5 pkt.

 

Punkty przyznaje się za prowadzenie obsługi prawnej w każdym wykazanym urzędzie. Uwzględnia się tylko okresy ponad okres wymagany do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej pozycji: 12 pkt

 

b)wykazanie przez Wykonawcę doświadczenia wskazanego do radcę prawnego/adwokata w prowadzeniu obsługi prawnej urzędu miasta/gminy w zakresie ochrony środowiska przez:

- minimum 11 miesięcy 2 pkt

- minimum 8 miesięcy: 1 pkt

- minimum 5 miesięcy: 0,5 pkt

 

Punkty przyznaje się za prowadzenie obsługi prawnej w każdym wykazanym urzędzie. Uwzględnia się tylko okresy ponad okres wymagany do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej pozycji: 12 pkt

 

c)wykazanie się przez Wykonawcę doświadczenia wskazanego do radcę prawnego/adwokata w prowadzeniu obsługi urzędów jednostek samorządu terytorialnego (miast/gmin) ponad okres wymagany do spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

 

- minimum 1 rok – 10 pkt

- minimum 3 lata – 23 pkt

- minimum 5 lat – 36 pkt

 

Punkty przyznaje się za prowadzenie obsługi prawnej w każdym wykazanym urzędzie. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej pozycji: 36 pkt

 

 1. Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium Doświadczenie zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w ofercie w formularzu „WYKAZ INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ” – załącznik nr 2

 

 1. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem:

 

D = ( DOB / DN ) x100 x 60 %

            gdzie:

DN – najwyższa dopuszczalna liczba punktów w kryterium doświadczenie,

DOB – doświadczenie wykazane w ofercie badanej,

60 % - waga kryterium

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium doświadczenie (wartości nie podlegają zaokrągleniu).

 

1.Końcowa punktacja oferty zawierać będzie sumę punktów uzyskaną przez ofertę przy zastosowaniu obu kryteriów.

2.Zamawiający odrzuca oferty, jeżeli:

a) nie zawiera wszystkich dokumentów i oświadczeń wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

c)nie została podpisana przez umocowane do tego osoby,

d)formularz ofertowy został wypełniony w sposób uniemożliwiający przyjęcie o prawidłowo złożonej ofercie (brak ceny, brak wskazania osoby Wykonawcy),

e) zawiera rażąco niską cenę.

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do treści złożonych dokumentów lub oświadczeń, Zamawiający może zwrócić się o ich wyjaśnienie do Wykonawcy.

 

XII.Udzielenie zamówienia.

 

1.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, a ponadto zamieści ogłoszenie o wyborze oferty na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl

2.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców. Zamawiający jednocześnie zastrzega, w oparciu o art. 70(1) § 3  kodeksu cywilnego możliwość odwołania przetargu bez podawania przyczyn.

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

XIII.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli została złożona tylko jedna ważna oferta, lub gdy żadna oferta nie została odrzucona i nie został wykluczony żaden w Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

2.O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

3.Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

 

XIV.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy.

 

Szczegółowe postanowienia wprowadzone do treści umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

XV.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1.      Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawcy z postępowania bądź odrzucenia oferty wykonawcy (art. 180 ust. 2 ustawy pzp).

2.      Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy pzp.

3.      Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.      Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

5.      Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

XVI.Pozostałe informacje

 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki:

1.Formularz oferty - załącznik nr 1

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2

3.Wykaz usług - załącznik nr 3

4.Wykaz osób - załącznik nr 4

5.Projekt umowy - załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zatwierdzam

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 18.12.2015 r.

 

 

 

SPIS DOKUMENTÓW

 

 

NR

DOKUMENTU

NAZWA

1

Oferta

2

Oświadczenie o spełnianiu warunków

3

Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień

3.(1-n)

Dowody potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie zamówień

4

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

5

Pełnomocnictwo - dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.1

Pełnomocnictwo - dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6

Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dot. Wykonawcy

 

Załącznik nr 1

 

 

OFERTA

 

 

 

 

Nazwa zamówienia

 

Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

Nazwa  Zamawiającego

 

 

Gmina Gierałtowice

 

Siedziba Zamawiającego

 

 

Urząd Gminy Gierałtowice, 

ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

 

Adres Wykonawcy

 

 

 

NIP / REGON

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i wzorze umowy.

 

 1. Oferuję wykonanie zamówienia w okresie od daty zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r, za:

 

cenę brutto …………………………………………PLN

słownie:………………………………………………….....……………………

           

w tym:

cena netto …………………………………………PLN

                        VAT ………………………………PLN, tj. 23 %

 

 1. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w okresie od daty zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 1. Oświadczam, że:

4.1. Zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

4.2. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych mi materiałów, zrealizować przedmiot zamówienia,

 1. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

 

 1. Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą obejmuje okres wskazany
  w ogłoszeniu.

 

 1. Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym:

 

………………………………………..………………………………………...........

(imię nazwisko, nr telefonu i faxu, e-mail)

 

 1. Wszelką korespondencję w przedmiocie zamówienia kierować na adres:

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Nr faksu: …………………………………………………………………………..

e-mail: ………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ………………dnia, ……………                            ………………………………………
                                                                                      podpis i pieczątka Wykonawcy

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

Nazwa zamówienia

 

Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

 

Nazwa Wykonawcy

 

 

 

 

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

            Oświadczam, że:

 

 

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ………………dnia, ……………                           ………………………………………
                                                                                      podpis i pieczątka Wykonawcy

 

 

 

 

WYKAZ INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ

2.A

Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej gminy

w zakresie planowania przestrzennego

L.p.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną usługę

Okres świadczenia

usługi (w pełnych miesiącach)

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

2.B

Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej gminy

w zakresie ochrony środowiska

L.p.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną usługę

Okres świadczenia

usługi (w pełnych miesiącach)

1.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2.C

Doświadczenie w wykonywaniu pomocy prawnej na rzecz

jednostek samorządu terytorialnego

L.p.

Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego wykonywano określoną usługę

Okres świadczenia

usługi (w latach)

1.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Do wykazu Wykonawca powinien załączyć dokumenty potwierdzające wykonane usługi celem obliczenia punktacji (dotyczy 2A i 2B)

Jeden dokument może potwierdzać wykonanie więcej niż jednej usługi

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży przedmiotowego potwierdzenia, pozycja nie będzie oceniana (punktowana).

 

 

 

   ……………………dnia, ……………                              ………………………………………
                                                                                                  podpis i pieczątka Wykonawcy

 

Załącznik nr 4

 

 

………………………………..

(oznaczenie wykonawcy)

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa zamówienia

 

Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby

Kwalifikacje zawodowe (zgodnie z pkt. V.B. tj. radca prawny, adwokat, prawnik zagraniczny)

Ilość lat doświadczenia w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego

Podstawa do dysponowania osobą

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………dnia, ……………                                           ………………………………………
                                                                                                  podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 3

 

………………………………..

(oznaczenie wykonawcy)

 

 

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniający warunki wskazane w pkt V.A.1. oraz V.A.2

 

 

 

Nazwa zamówienia

Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.

 

L.p.

Przedmiot

Odbiorca:

nazwa i adres

Data wykonania/

wykonywania:

dd/mm/rrrr

Wartość

PLN

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

   ……………………dnia, ……………                               ………………………………………
                                                                                      podpis i pieczątka Wykonawcy

 

Uwaga:

Należy dołączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie lub należyte wykonywanie usługi. Dowodami tymi są:

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a)

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt a) i b)

 

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt a), może przedłożyć dokumenty potwierdzające że zostały one wykonane lub są wykonywane należycie.

Załączniki:

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  18-12-2015 13:31
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  18-12-2015 13:59
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1252
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×