Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r”.

Strona archiwalna

 

 

               Gierałtowice, dnia, 29.12.2015r

P/NP-1/2015

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

                                                          

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.5a ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

Kancelaria Radców Prawnych

Korczyński i Partnerzy sp. partnerska

41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

 

Cena oferty brutto wynosi: 118 080,00 zł 

(słownie : sto osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt zł. 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu
Cena:                     40%

Doświadczenie:     60%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Kancelaria Radców Prawnych

Korczyński i Partnerzy
sp. partnerska   
 41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

 

40 pkt

60 pkt

100 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia : 30.12.2015r.

 

 

 

 

Kopia :
ISG a/a
Otrzymują:
Kancelaria Radców Prawnych Korczyński i Partnerzy sp. p.  41-400 Mysłowice Ul. Górnicza 7

 

PDFogloszenie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-12-2015
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-12-2015 13:20
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  29-12-2015 13:21
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 867
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×