BIP
Skrzynka podawcza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oraz ustalenia wysokości wadium - 12.05.17 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.87.2017 z dnia 12.05.2017r.

 

w sprawie:  przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego

 oraz  ustalenia wysokości wadium

 

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446),
 • art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147),
 • § 5 i 6 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336) zmienionej uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 listopada 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2014r. poz. 5999),
 • § 4 ust. 2 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
  (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

 § 1

Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr:

 

Lp.

Położenie nieruchomości

KW

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1835/33 o pow. 0.0804 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x22mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 190/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

65 148 zł

7 000 zł

2

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1626/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 192/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

3

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1627/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 191/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

4

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1628/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 186/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

5

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1629/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 189/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

6

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1630/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona. Na sąsiedniej działce posadowiona jest stacja transformatorowa.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 188/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

 

 

§  2

 1. Wadium do przetargu w wysokościach określonych w § 1 należy wpłacić  w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach: Chudów, Gierałtowice, Paniówki i Przyszowice a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

 

§ 3

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Józef Długaj - przewodniczący

2. Gabriela Nowakowska-członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Barbara Kubicka - członek

5. Aleksandra Kuś - członek

 

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1.

 

§ 4

 1. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.   

  

 § 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

     Nr 0050.87.2017 z dnia 12.05.2017r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

KW

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1835/33 o pow. 0.0804 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x22mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 190/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

65 148 zł

7 000 zł

2

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1626/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 192/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

3

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1627/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 191/2016 z dn.25.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

4

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1628/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 186/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

5

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1629/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 189/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

6

Paniówki

ul. Borowa

 

GL1G/00039643/8

Sądu Rejonowego w  Gliwicach

Działka nr 1630/33 o pow. 0.0943 ha,

k.m. 5

Działka niezabudowana położona w kompleksie niezabudowanych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Kształt prostokąta o wymiarach 37x25mb. Dojazd wewnętrzną gminną drogą gruntową (dz. nr 1837/33) lub bezpośrednio z ul. Borowej. Działka nieogrodzona, pokryta trawą, pojedyncze zakrzewienia, sąsiedztwo las, tereny rolne, działka nieuzbrojona. Na sąsiedniej działce posadowiona jest stacja transformatorowa.

Brak miejscowego planu zagospodarowania. Dla działki wydano Decyzję nr 188/2016 z dn.18.10.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową”.

76 411 zł

8 000 zł

 

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.07.2017 roku o godz. 8.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach

 przy ul. Ks. Roboty 48a

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty określającym numer geodezyjny nieruchomości, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018.

Termin  wniesienia  wadium  upływa  dnia 30.06.2017r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2016r. poz. 1990).  

 

 

Osoba ustalona jako nabywca:

 • jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości brutto przed zawarciem aktu notarialnego,
 • ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

 

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 3 dni,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Dla nieruchomości ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji.

Dnia 21.06.2017r. o godz. 13.00 przy ul. Borowej, na wysokości działki nr 1835/33 obędzie się spotkanie celem zapoznania się z położeniem punktów granicznych nieruchomości.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48a, pok. 114, tel. 32 30 11 364.

 

 

Gierałtowice, dnia 12.05.2017r.

 

 

 

 

PDFogloszenie_przetarg.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 6379766, w tym miesiącu: 173887, wizyt dzisiaj: 837