BIP
Skrzynka podawcza

Uwaga. Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew oraz krzewów.

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH USUNIĘCIA DRZEW Z NIERUCHOMOŚCI

Z dniem 17 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody, między innymi w zakresie usuwania drzewa na prywatnych posesjach. Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy usuwając drzewo z prywatnej posesji właściciel nieruchomości musi dokonać zgłoszenia tego faktu do wójta. Obowiązek zgłoszenia obejmuje drzewa, których obwód pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  (nr działki, obręb),
 3. rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia do wójta, przeprowadzane będą oględziny
w terenie, z których sporządzany będzie protokół.

Po dokonaniu oględzin wójt, w terminie 14 dni od dnia oględzin, może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli w tym terminie wójt nie wniesie sprzeciwu.

W przypadku, gdy drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, drzewo może zostać usunięte po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych/działkowych oraz drzew owocowych nie wymaga zgłoszenia. Z kolei złomy i wywroty mogą być usunięte przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejowej, itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia.

W przypadku, gdy drzewo usuwane jest w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa na dotychczasowych zasadach.

Ponadto przepisy ustawy regulują kwestię niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Według ustawy prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi                   w wymiarze przekraczającym 30 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 • usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 • wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

W przypadkach:

 • usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenia drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa,
 • usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu,
 • usunięcia drzewa bez dokonanego zgłoszenia lub przed upływem terminu na złożenie sprzeciwu przez organ,

wójt wymierza administracyjną karę pieniężną.

Kara jest nakładana na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9286040, w tym miesiącu: 175810, wizyt dzisiaj: 3824