BIP
Skrzynka podawcza

WŁADZE WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO PODJĘŁY WALKĘ ZE SMOGIEM

Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie, a co za tym idzie również na samopoczucie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza, dlatego jego czystość jest tak ważna.

W ostatnich latach jednym z problemów, z jakim borykamy się na co dzień w okresie jesienno – zimowym jest smog. Jest on widoczny gołym okiem, można go również wyczuć. Skutki smogu mogą mieć fatalny wpływ na nasze zdrowie, szczególnie wśród osób podatnych na choroby układu oddechowego. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może prowadzić do powstawania nowotworów złośliwych, chorób niedokrwiennych serca, zaburzeń rytmu serca, niewydolności krążenia, zaburzeń układu oddechowego, nadciśnienia tętniczego, astmy.

Najdotkliwiej odczuwalne przez nas skutki zanieczyszczenia powietrza wywołuje emisja z indywidualnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, czyli tzw. „niska emisja”. Jest ona przyczyną pojawienia się w powietrzu wielu szkodliwych substancji tj. pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenków azotu, metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, dioksyn. Są to zanieczyszczenia powstające między innymi podczas procesu spalania węgla o niskiej jakości czy odpadów.

Aby zmienić ten stan rzeczy Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadził na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Tekst uchwały znajdziecie Państwo tutaj:PDFuchwała antysmogowa.pdf

Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego.

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadza się całkowity zakaz spalania
w kotłach, kominkach i piecach:

 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
 4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %
  (np. mokrego drewna).

W przypadku instalacji nowych kotłów centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy
PN-EN 303-5:2012
, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie.

Wyjątek stanowią kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r. W tych przypadkach wymagania niniejszej uchwały, dotyczące eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania, obowiązywać będą:

 • od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej
  10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
 • od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Wyjaśnienia Marszałka Województwa dotyczące uchwały znajdziecie Państwo tutaj:PDFUchwała antysmogowa co należy wiedzieć.pdf

Inne źródła ogrzewania – kominki, piece kaflowe, kozy itp. od 1 września 2017 r. będą musiały spełniać wymagania tzw. „ekoprojektu” (Rozporządzenia Komisji Europejskiej), określające minimalne poziomy efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Dla urządzeń zainstalowanych przed 1 września 2017 r. powyższe wymagania będą obowiązywały od 2023 r.

Warto więc zawczasu zastanowić się nad wymianą starego nieekologicznego kotła na nowe ekologiczne źródło ciepła. Na ten cel można uzyskać dotację z budżetu gminy,
o czym pisaliśmy szerzej w styczniowym wydaniu Wieści Gminy Gierałtowice.

Regulamin udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
13 grudnia 2016 r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. Informacji udzielają również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392, 32 30-11-391.

 

Pamiętajmy !!! To od nas w dużej mierze zależy, jakim powietrzem oddychamy. Nie narażajmy siebie i innych na wdychanie trującego powietrza!

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623228, w tym miesiącu: 104866, wizyt dzisiaj: 4418