BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie w sprawie „Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach, na działkach nr 75/56, 76/56 (k. m. 7, obręb Gierałtowice)”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 935/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Pana Grzegorza Durczyńskiego, Firma „ABS-Ochrona Środowiska” Sp. zo. o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice działającego z upoważnienia inwestora Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice z dnia 30.10.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


„Budowa chodnika wzdłuż ul. Korfantego w Gierałtowicach, na działkach nr 75/56, 76/56 (k. m. 7, obręb Gierałtowice)”

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek            10.00-13.00

- czwartek                                                       14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES

TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik: PDF2710_0001.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9444637, w tym miesiącu: 132875, wizyt dzisiaj: 1425