Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”

Gierałtowice, dnia 23.11.2017 r.

GK.7031.15.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi

pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”

 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do złożenia oferty na:

„Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku” w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice.

 

 1. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48    

NIP 969-160-69-09

REGON 276257848

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie obejmuje całodobową gotowość do świadczenia opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Gierałtowice, tj.:
 1. niezwłoczne przybycie na miejsce zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt i podjęcie czynności weterynaryjnych adekwatnych do stanu zdrowia zwierzęcia,
 2. przyjazd na miejsce zdarzenia, schwytanie i transport zwierzęcia do miejsca świadczenia usług weterynaryjnych,
 3. całodobową opiekę lekarsko – weterynaryjną, w tym dokarmianie, obejmującą diagnostykę i leczenie w czasie nie dłuższym niż będzie potrzebny do uzyskania kondycji zdrowotnej zwierzęcia pozwalającej na umieszczenie go w schronisku dla zwierząt,
 4. eutanazję zwierzęcia na miejscu zdarzenia lub w miejscu świadczenia usług, gdy zaistnieje taka konieczność wynikająca ze stanu jego zdrowia wraz z utylizacją zwłok

oraz

 1. usypianie ślepych miotów na terenie Gminy Gierałtowice,
 2. wykonywanie zabiegów sterylizacji zwierząt bezdomnych.
 1. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
 2. Warunki płatności – płatność nastąpi miesięcznie na podstawie wystawionych faktur, z okresem płatności 21 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

 1. Wymagania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

 

 1. Wykonawca zapewnia gotowość do świadczenia usług weterynaryjnych w przypadkach zdarzeń drogowych przez całą dobę we wszystkie dni w roku.
 2. Działania powinny być podejmowane niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia miejsca czasowego pobytu zwierzęcia na czas jego leczenia

- zapewnienia zwierzętom właściwego traktowania, odżywiania i opieki medycznej

- używania własnych środków transportowych przystosowanych do przewozu zwierząt

 

 1. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca w zakresie posiadania niezbędnych zezwoleń.

Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

 1. Dokument potwierdzający, że usługi weterynaryjne będą świadczone przez lekarza weterynarii posiadającego prawo do wykonywania zawodu przyznane przez Okręgową Radę Lekarsko – Weterynaryjną.
 2. Oświadczenie o posiadaniu urządzeń, środków i osób niezbędnych do świadczenia usług, w tym zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej.
 3. Kserokopia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie przewozu zwierząt.

 

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na załączonym FORMULARZU OFERTY należy złożyć do dnia 15.12.2017 r. do godz. 15.00

w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48, pokój 114

lub pocztą elektroniczną na adres:

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

 1. Cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której suma cen jednostkowych będzie najniższa.

Uwaga: wartość każdej z cen musi być większa niż zero.

 

 1. Odległość – schronisko musi znajdować się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby urzędu gminy w Gierałtowicach.

Powyższe punkty muszą być spełnione łącznie.

 

 1. Informacja o przedmiocie zamówienia: Referat Gospodarki Komunalnej tel. 32 30 11 365.

 

 

DOCXFORMULARZ OFERTY.docx

PDFzapytanie ofertowe opieka weterynaryjna-1.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-11-2017
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  30-11-2017 14:24
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  30-11-2017 14:31
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1228
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×