BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie - Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja (...)

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami /art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Macieja Białasa – przedstawiciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowego „MIDACH” Sp. z o. o., ul. Świdnicka 25/16, 40-711 Katowice działającej z upoważnienia Inwestora Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”, ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Przebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja betonowego progu wodnego w km 3+543 wraz z niwelacją torowiska i rozbudową nasypu kolejowego”

- działki nr: 223/20, 256/19, 257/19, 269/136, 127, 271/136, 266/20, 267/20, 261/128, 260/128, 262/128 (k.m. 8, obręb Gierałtowice), 6/8 (k.m. 4, obręb Chudów).

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek               10.00-13.00
- czwartek                                                         14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

PDFPrzebudowa istniejącego przepustu w km 3+570 potoku Ornontowickiego i km 3+347 torów kolejowych, przebudowa istniejącego potoku Ornontowickiego na odcinku około 137m od km 3+661 do 3+524, likwidacja betonowego.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623261, w tym miesiącu: 104899, wizyt dzisiaj: 4451