Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.213.2017 z dnia 05.12.2017 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz  ustalenia wysokości wadium

          

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
 • art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
 • § 7 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336) zmienionej uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 listopada 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2014r. poz. 5999),

 

 

Z A R Z Ą D Z A M

 

§1

Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2003/46 o powierzchni 3.7422 ha, w tym do dzierżawy przeznaczono 3.6460 ha, karta mapy 5, położonej w obrębie ewidencyjnym Paniówki, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039643/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach.

 

§2

 1. Ustala się wadium do przetargu na nieruchomość opisaną w § 1 w wysokości 281 zł. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Księdza Roboty 48A oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

 

§3

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.213.2017 z dnia 05.12.2017

Gierałtowice, dnia 05.12.2017 r.  

 

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę gruntu rolnego będącego własnością Gminy Gierałtowice

 1. Dane nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
 • numer nieruchomości: 2003/46 arkusz 5
 • położenie: sołectwo Paniówki
 • powierzchnia użytku rolnego przeznaczona do dzierżawy: 3.6460 ha (ŁIV)
 • księga wieczysta Sądu Rejonowego w Gliwicach numer: GL1G/00039643/8
 • czynsz wywoławczy: 281 zł
 • okres dzierżawy: od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Księdza Roboty 48 w dniu 8 stycznia 2018 r. o godz. 10.00, sala sesyjna w budynku urzędu.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich. Osoby przystępujące do przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości czynszu za jeden okres rozliczeniowy tj. w kwocie:

281 zł /dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 00/100/ z dopiskiem „dzierżawa”

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Gierałtowice numer:

38 8454 0001 2007 1000 1401 0018, do dnia 29 grudnia 2017 r.

 1. Ustala się wysokość pierwszego postąpienia na kwotę 50 zł /pięćdziesiąt złotych/
 2. Oferentowi, który przetarg wygrał, wpłacone wadium zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytuły czynszu dzierżawnego.
 3. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone wadium bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gierałtowice.
 5. Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 6. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, będący podstawą do zawarcia umowy na dzierżawę gruntu z oferentem, który przetarg wygrał.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. W odwołaniu przetargu podaje się przyczynę odwołania.

Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Gminy Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48, pok. 114, tel. 32 30 11 365, w dniach i godzinach pracy urzędu, do dnia poprzedzającego przetarg.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2017
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  05-12-2017 14:50
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  05-12-2017 14:56
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1201
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×