BIP
Skrzynka podawcza

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

 6 grudnia 2017 r. – 20 grudnia 2017 r. do godziny 15:00

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Ochrony Środowiska.

 

Załączniki:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Formularz zgłaszania opinii.

 

Gierałtowice, dnia 06.12.2017 r.


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623281, w tym miesiącu: 104919, wizyt dzisiaj: 4471