Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/04 z dnia 04 listopada 2004r.

Strona archiwalna

 

Protokół Nr   XXVII / 04

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 04 listopada 2004 r.

 

Porządek sesji :

1. 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2. 

Przyjęcie porządku obrad.

 

3. 

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 01.10.2004r.

 

4. 

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

5. 

Sprawy rolnictwa w gminie.

 

6. 

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

 

7. 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

XXVII/149/04

 

b)   w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością handlowego.

XXVII/150/04

8. 

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

 

9. 

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

 

10.   

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

11.   

Zamknięcie sesji

 

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godz. 1600-1930. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Roman Włodarz.

W sesji uczestniczyli radni oraz Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik gminy Krystyna Karwat, dyrektor Zakładu Gospodarki Wodnej Tadeusz Wranik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Górka, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi: Józef Posiłek, Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek oraz przedstawiciel Starosty Powiatu Gliwickiego kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Mariusz Dyka, przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych Andrzej Pielorz.

Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Przewodniczący stwierdził, na podstawie listy obecności, że sesja jest prawomocna, na sali było obecnych jest 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w jednogłośnie – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 1.10.2004r.

Protokół z sesji, która odbyła się w dniu 01 października 2004r. został przyjęty w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych

Radny Krzysztof Wiaterek:

Dotyczy bezpieczeństwa ruchu na ul. Powstańców w Gierałtowicach na odcinku od łącznika z ul. Ks.Roboty w kierunku Knurowa. Od pół roku na tej drodze obserwuje się wzmożony ruch samochodowy, w tym duża część to samochody powyżej 2,5 tony, a nawet 25 tonowe i autobusy. Pojazdy te poruszają się z prędkością przekraczającą 50 km/godz. Na tym odcinku drogi brakuje utwardzonego chodnika, którym mogłyby chodzić dzieci do szkoły. Ponieważ jest to droga gminna proponuję zabudować co najmniej 3 progi spowalniające, równo rozłożone, ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych. Interpelację składam na skutek pisma, jakie dostałem od mieszkańców tej okolicy.

Ad. 5

Sprawy rolnictwa w gminie.

Streszczenie wypowiedzi mówców:

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marek Błaszczyk: „Szanowny Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, szanowni goście, koleżanki koledzy radni! Mówiąc o gminie Gierałtowice nie można pominąć rolnictwa, które jest wpisane w krajobraz gminy od zawsze. Gospodarstwa, które przetrwały przemiany i potrafiły dostosować się do wymagań gospodarki rynkowej są w posiadaniu rodzin rolniczych od pokoleń. To tradycja nakazuje im dbać o ziemię, uprawiać ją i szanować, bo ona jest czymś bardzo cennym, co posiadają. Wokół naszej gminy są duże przedsiębiorstwa przemysłowe, kopalnie, sieć dróg, w najbliższym czasie autostrada, ale na terenie naszej gminy są jeszcze rolnicy, utrzymujący się wyłącznie z pracy na własnej ziemi. Dzisiaj, kiedy jesteśmy już w Unii Europejskiej szansą dla rolnictwa są fundusze unijne, które pozyskane mogą wspomóc naszych gospodarzy. Większość naszych rolników złożyła wnioski o dopłaty bezpośrednie i w niedługim czasie otrzymają należne im środki finansowe. Znając prężność działania naszych rolników można być pewnym, że z tej możliwości uzyskania pomocy skorzystają. Na pewno pomocne będzie im doświadczenie nabyte przy pozyskiwaniu pomocy z programu przedakcesyjnego SAPARD. Rolnicy naszej gminy są dobrze przygotowani do sprostania unijnej konkurencji. Działające na naszym terenie Stowarzyszenie Rolników i Producentów Rolnych jest dowodem na to, że działając w grupie można osiągnąć więcej. Stowarzyszenie Rolników i Producentów Rolnych zajmuje się zaopatrzeniem w środki do produkcji rolnej, organizowaniem sprzedaży płodów rolnych. Oprócz tego prowadzi też działania zmierzające do integracji środowiska. Członkowi stowarzyszenia wymieniają nawzajem doświadczenia. Stowarzyszenie zrzesza wszystkich rolników z całej gminy, tych, którzy utrzymują się z produkcji rolnej, a także jednego członka z sąsiedniego Bujakowa. Rolnicy rozwijają swoje gospodarstwa inwestując w powiększanie areału, kupując grunty również poza terenem gminy. Modernizują swoje gospodarstwa prze budowanie zaplecza gospodarczego, a także unowocześnianie parku maszynowego. Rolnicy sami poszukują nowych rozwiązań i nowych źródeł dochodu. W ostatnim czasie można zauważyć, że na terenie naszej gminy tworzy się siec firm wspomagających rolnictwo, np. dystrybucji środków ochrony roślin, koncentratów i dodatków do pasz oraz materiału siewnego. Dzięki pracy rolników tereny uprawowe w naszej gminie posiadają wysoką kulturę rolną. Niewiele jest terenów leżących ugorami. Jednym z kluczowych problemów są szkody górnicze. Szkody górnicze powodują powstawanie nierówności terenu, co prowadzi do przerywania przewodów melioracyjnych i powoduje miejscowe zawodnienia. Rolnicy przede wszystkim liczą na wsparcie i apelują do urzędu Gminy o pomoc w negocjacjach z kopalniami w temacie szkód górniczych.

Komisja Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska reprezentuje interesy rolników i producentów rolnych. prace komisji skupiają się na opiniowaniu wniosków o zakup i sprzedaż gruntów, członkowie komisji monitorują stan cieków i dróg śródpolnych. W ostatnim czasie został dokonany remont takich dróg jak: Zomeckie, łącznik pomiędzy ul. Polną a Brzeg w Przyszowicach oraz Podzamcze w Chudowie. Drogi śródpolne są stare, były budowane pod potrzeby sprzętu rolniczego typu furmanka z koniem, są za słabe na dzisiejszy, ciężki sprzęt rolniczy. Komisja zajmuje się również opiniowaniem budżetu i zmian w nim wprowadzanych, a także kontrolowaniem realizacji zadań w zakresie działów dotyczących rolnictwa. W 2004 roku Komisja wytypowała kandydatów do odznaczenia honorowego „Zasłużony dla rolnictwa”. W dniu 12 września br. podczas gminnych dożynek, odbywających się w Gierałtowicach 11 rolników otrzymało to wyróżnienie. Komisja stara się jak najlepiej reprezentować interesy rolników. W związku z tym, że sam prowadzę gospodarstwo rolne, znam dobrze problemy z którymi boryka się rolnictwo w naszym kraju. Uważam, że zadaniem rady Gminy jest zadbać o to, aby źródła utrzymania naszych mieszkańców nie zniszczyć, a co więcej powinniśmy zrobić wszystko, aby pomóc rolnikom w rozwijaniu ich gospodarstw.”

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Józef Długaj:           Aby przedstawić sytuację rolnictwa w gminie Gierałtowice należy spojrzeć na nią pod kątem dwóch podstawowych zagadnień. Pierwszym z nich jest stan faktyczny i ilościowy składników związanych z rolnictwem, drugim zaś są działania, które podejmują rolnicy we współpracy z różnymi instytucjami w celu realizacji swoich przedsięwzięć.

Ogólna powierzchnia gruntów w gminie Gierałtowice to 3900 ha, z czego 2800ha czyli prawie 72% tej powierzchni stanowią użytki rolne. Należy podkreślić, że ten procentowy udział powierzchni użytków rolnych w stosunku do powierzchni ogólnej gminy jest najwyższy w odniesieniu do wszystkich 8 gmin powiatu gliwickiego. Dla przykładu najniższy wskaźnik występuje w tzw. Gminach miejskich, a więc w Knurowie jest to 22%, w Pyskowicach – 33% i Rudzińcu (33,6%). Następne w kolejności po gminie Gierałtowice są gminy Wielowieś – 65%, Toszek – 59% i Pilchowice – 58%.

W strukturze użytków rolnych naszej gminy największy udział mają grunty orne (76%), następnie użytki zielone (22%) i sady, które zajmują 2% powierzchni.

Na terenie gminy występują 3 zasadnicze klasy bonitacji gleb. Są to: klasa IIIa i IIIb, które zajmują 27% powierzchni, następnie IVa i IVb o największym 60% udziale oraz klasy Va i VIb, które razem zajmują 13% obszaru użytków rolnych. Jeżeli chodzi o klasyfikację gleb pod względem kompleksów rolniczo-glebowych to na terenie gminy przeważają dwa a mianowicie-pszenny dobry i żytni bardzo dobry.

Jesienią ubiegłego roku zostały przeprowadzone na terenie całej gminy badania gleb, które wykonała Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Gliwicach.

Badania te polegały na oznaczeniu kwasowości, czyli odczynu gleb, zasobności w fosfor, potas i magnez oraz wskazania ewentualnych skażeń gleb metalami ciężkimi. Ich wyniki wykazały pełną przydatność gleb do produkcji rolnej, a kwasowość określono na poziomie 49% - czyli prawie w połowie jako gleby bardzo kwaśne i kwaśne, 41% jako gleby lekko kwaśne i w 10% jako obojętne i zasadowe. Badania kwasowości gleb pozwoliły rolnikom na zakup wapna dotowanego czego mogli dokonać na podstawie odpowiedniego zaświadczenia określającego zastosowanie odpowiedniej dawki wapna. Na podstawie badań gleb pod względem ich zasobności stwierdzono, że 60% gleb wymaga zwiększonego nawożenia fosforem, 48% - potasem i 36% - magnezem.

Na terenie gminy istnieje 498 gospodarstw rolnych, których powierzchnia jest w dużym stopniu zróżnicowana. Najwięcej, bo aż prawie 380 gospodarstw to gospodarstwa małe o powierzchni nie przekraczającej 5ha, następnie 70 gospodarstw ma powierzchnię od 6-10ha, 45 kwalifikuje się w przedziale do 50ha i statystycznie 3 gospodarstwa mają powierzchnię powyżej 50ha użytków rolnych. Jest to sytuacja, z którą mamy do czynienia w skali całego kraju. Warto dodać, że na ogólną liczbę gospodarstw tylko ok. 6,5% utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli, pozostałe mają drugie źródło utrzymania.

W strukturze zasiewów, aż 72% zajmują rośliny zbożowe. Wpływ na to ma na pewno możliwość sprzedaży ziarna w produktach skupu takich jak młyny i wytwórnie pasz. Dość ważną pozycję zajmuje również uprawa rzepaku (11,5% areału), który jest sprzedawany na podstawie umów zawartych z zakładami tłuszczowymi. W strukturze upraw samych zbóż gatunkiem dominującym jest pszenica (prawie 42% areału) oraz jęczmień (18%, których areał stanowi połowę powierzchni zasiewów wszystkich zbóż. Na taki stan rzeczy ma na pewno wpływ fakt prowadzenia przez Agencję Rynku Rolnego interwencyjnego skupu zbóż z dopłatami do cen skupu udzielanymi producentom. Istotną pozycję ma również uprawa kukurydzy na ziarno, która jest wykorzystywana jako wartościowa pasza w produkcji mleka i mięsa.

Średnie plony najważniejszych upraw można uznać w naszej gminie jako zadawalające. Dla przykładu dla pszenicy jest to ok. 60g z 1ha, żyta i jęczmienia 40g, ziemniaka 300g i rzepaku ok. 32g z 1ha. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że część pól uprawnych znajduje się w zasięgu wpływu szkód górniczych, co jak wiemy skutkuje niekorzystnie zarówno na wysokość plonów jak i na stan urządzeń melioracyjnych. Ważnym kierunkiem w produkcji roślinnej jest także uprawa warzyw gruntowych. Wg stanu ze spisu rolnego przeprowadzonego w 2002 r. powierzchnia upraw warzyw wynosiła w gminie 97ha.

W produkcji zwierzęcej kierunkiem dominującym jest produkcja żywca wieprzowego oraz mleka. Na dzień 20 maja 2002r. stan pogłowia bydła wynosił 780 sztuk, w tym 322 krowy mleczne a trzody chlewnej 2629 sztuk w tym 243 szt. to lochy.

Kilka słów o działaniach w zakresie rolnictwa. W roku bieżącym ruszyła procedura związanych z przekazywaniem dopłat obszarowych dla rolników indywidualnych. Do dnia 15 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji we współpracy z naszym Urzędem oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przyjęła 208 wniosków o wpis do ewidencji producentów i 148 wniosków obszarowych, co stanowi 70% ogólnej liczby złożonych wcześniej wniosków o wpis do ewidencji.

W ostatnim czasie również, zgodnie z ustawą z dn. 25.07.2001r. „O krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z terenowym lekarzem weterynarii przeprowadziła akcję kolczykowania bydła, jak również na wniosek właścicieli innych zwierząt gospodarskich wydaje księgi rejestracji tych zwierząt.

Zgodnie z zapisami ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych Agencja Rynku Rolnego o/t w Katowicach przyznawała indywidualne kwoty mleczne na wnioski złożone przez rolników indywidualnych. W związku z tym Urząd Gminy w roku 2004r. wydał 21 zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego na terenie gminy.

Urząd Gminy współpracuje również z Gminną Spółką Wodną, która organizuje prace melioracyjne na użytkach rolnych w naszej gminie i jest członkiem Rejonowego Związku /spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach. Dla przykładu w roku 2004 wykonano konserwację ponad 11 km rowów melioracyjnych. Corocznie Urząd Gminy przeznacza na ten cel ok. 60tyś. złotych, a w pracach melioracyjnych znajduje zatrudnienie kilka osób bezrobotnych

Gmina ma również swój udział w remontach dróg śródpolnych prowadzących do gruntów ornych i łąk na terenie gminy. Zadania te są wykonywane ze środków budżetowych naszej gminy lub w porozumieniu z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych i Urzędem Marszałkowskim, który przeznacza swoje dotacje na tego rodzaju zadania. Wspomnieć należy tutaj również o działaniach na terenie gminy Stowarzyszenia Producentów Rolnych, które zrzesza rolników naszej gminy. Główne cele, jakie stawia sobie Stowarzyszenie w swej działalności, to zaopatrzenie rolnictwa w nawozy i materiał siewny oraz organizacja zbytu płodów rolnych.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka: „Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni Radni, Panie Wójcie, Szanowni Goście! Powiat gliwicki ze względu na charakter użytkowania ziemi, ze względu na jego ukształtowanie stanowi jeden podmiot dla którego rolnictwo ma bardzo duże znaczenie. Świadczą o tym dane statystyczne. Sposób użytkowania ziemi w powiecie przedstawia się następująco: na ogólną powierzchnię 66.300 ha użytki rolne zajmują 53,78%, w tym grunty orne 42,84%, łąki 6%, pastwiska około 4%, sady około 1%. Znaczną część zajmują także lasy i grunty leśne, które zajmują około 34%. Pozostałe grunty, takie jak grunty pod wodami, nieużytki, grunty pod zabudową zajmują 7.869 ha. Powiat cechuje się dość sporym zróżnicowaniem żyzności gleb, od kompleksów pszennych dobrych, przez żytnie dobre i bardzo dobre po zbożowe i pastewne, czy też żytnie słabe. Przeważają gleby klasy bonitacyjnych III i IV. Struktura użytkowania gruntów jest następujące: gospodarstwa rolne zajmują 26.938 ha, grunty rolne zajmują 24.849 ha, czyli około 90%, w tym grunty orne 79%, sady 0,2%, łaki16,6%, pastwiska 3,5%. Lasy i grunty leśne wchodzące w skład gospodarstw rolnych zajmują 581 ha tj.2,1%. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,28 ha. Powierzchnia zasiewów przedstawia się następująco: ogółem 18855 ha, w tym zboża 15.295 ha, strączkowe jadalne 13 ha, ziemniaki 1.204, ha, rośliny przemysłowe 1.401 ha, rośliny pastewne 663 ha, pozostałe 280 ha. Pogłowie zwierząt hodowlanych, według danych spisowych z 2002 roku było następujące: 7237 szt. bydła, 50.395 szt. trzody chlewnej, 414 szt. owiec, 466 szt. kóz, 296 szt. koni, 2494 szt. drobnego inwentarza, 152 zwierzęta futerkowe, 777 uli pszczelich. W strukturze gospodarstw rolnych przeważają gospodarstwa drobne, do 5 ha. Gospodarstw do 1 ha jest 3.771, od 1 do 5 ha 2.139, gospodarstw 5-10 ha jest 527, 10-50 ha 465, a powyżej 50 ha 50 gospodarstw. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych w powiecie wynosi 6.631.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w zakresie zagadnień związanych z rolnictwem zajmuje się przede wszystkim wydawaniem decyzji o wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej, kwestiami związanymi z szeroko rozumianą rekultywacją gruntów, zagadnieniami związanymi z utrzymaniem zwierząt gospodarskich. Prowadzi też sprawy związane pośredni z rolnictwem jak np. uzgodnienia inwestycji, które wymagają uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. Wydział prowadzi sprawy związane z szeroko rozumianą gospodarką wodną, w tym także na gruntach objętych użytkowaniem rolniczym, czyli sprawy związane z melioracją. Nowe przepisy wymagają wydawania pozwoleń na budowę rowów melioracji szczegółowej, wykonywanie wszelkiego rodzaju ujęć wodnych służących gospodarce rolnej, sprawy związane z poborem wody w większym zakresie. Z ustawy prawo wodne wynikają kwestie związane z nadzorem Starosty nad działalnością Spółek Wodnych.

Starostwo stara się też pomagać rolnikom. W związku z faktem składania wniosków o dopłaty bezpośrednie uruchomiono punkt konsultacyjny. W powiecie gliwickim złożono około 2.800 wniosków o dopłaty bezpośrednie, w tym z gminy Gierałtowice 220. O renty strukturalne złożono 17 wniosków, w tym z gminy Gierałtowice 1.

Starostwo współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z mocy nowelizacji przepisów prawa przekazało do agencji sprawy zalesień. Starostwo współpracuje także z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. W ramach tej współpracy organizowane są szkolenia. Warto również wspomnieć o Programie Odnowy Wsi Śląskiej, którego celem jest dostosowanie wsi do dynamicznego procesu wejścia do Unii Europejskiej, a przede wszystkim stawienia czoła wezwaniom jakie niesie współczesna cywilizacja. W programie pilotażowym uczestniczyło m.in. sołectwo Chudów, obecnie w programie tym działa także sołectwo Gierałtowice. Celem programu jest zainicjowanie i wdrożenie procesów odnowy wsi i w związku z tym uzyskanie środków, które są do pozyskania z Unii Europejskiej.”

 

Kierownik Spółki Wodnej w Czerwione-Leszczynach Andrzej Pielorz:

„Wysoka Rado! Korzystając z okazji zaproszenia na sesję chciałem przybliży działalność Gminnej Spółki Wodnej Gminy Gierałtowice, która działa na podstawie statutu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie i zatwierdzonego przez Starostę Gliwickiego. Zadania statutowe spółki są następujące: utrzymywanie istniejących urządzeń melioracji wodnej szczegółowej tj. sieci drenarskiej i rowów otwartych. Konserwacja ta polega na wykaszaniu skarp rowów, odmulaniach przepustów, odbudowie skarp rowów o czyszczeniu wylotów. Zakres robót wykonywanych na terenie gminy jest uzgadniany z Radami Sołeckimi i Urzędem Gminy. Gminna Spółka Wodna jest zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych, który wykonuje roboty na rzecz tej spółki i prowadzi sprawy administracyjne.

W roku 2004 na terenie gminy wykonano następujące roboty:

w Gierałtowicach: konserwację rowów otwartych 3.837 mb i konserwację sieci drenarskich na obszarze około 6 ha, na łączny koszt 26.029 zł pokryto ze środków dotacji gminy - 16.500  zł oraz 7.529 zł ze składek członkowskich.

w Przyszowicach: konserwację rowów otwartych 2.900 mb i konserwację sieci drenarskich na obszarze około 16 ha, na łączny koszt 21.096 zł pokryto ze środków dotacji gminy – 15.950 zł oraz 5.146 zł ze składek członkowskich.

w Chudowie: konserwację rowów otwartych 3.067 mb i konserwację sieci drenarskich na obszarze około 10 ha, na łączny koszt 19.751 zł pokryto ze środków dotacji gminy – 13.750 zł oraz 2.737 zł ze składek członkowskich. Ponadto spółka otrzymała dotację w kwocie 4.200 zł, w ramach której do tej pory wykonano konserwację rowów na długości 567 mb.

w Paniówkach: konserwację rowów otwartych 3.570 mb i konserwację sieci drenarskich na obszarze około 2 ha, na łączny koszt 22.241 zł pokryto ze środków dotacji gminy – 13.750 zł oraz 8.491 zł ze składek członkowskich.

Ogółem na terenie gminy Gierałtowice wykonano konserwację rowów otwartych 13.374 mb i konserwację sieci drenarskich na obszarze około 34 ha, na łączny koszt 89.117 zł.  Koszty poryto pokryto ze środków dotacji gminy w kwocie 59.950 zł, dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 3.264 zł (z czego wykonano do tej pory konserwację rowów otwartych na długości 567 mb) oraz 25.903 zł ze składek członkowskich (usuwanie wybić drenarskich na powierzchni 84 ha).

Spółka opiera podstawową działalność na składkach członkowskich. Ściągalność składek za 10 miesięcy br. w sołectwach gminy Gierałtowice jest następująca: sołectwo Chudów 88%, Gierałtowice 80,5%, Paniówki 87%, Przyszowice 84%. Oprócz tego spółka stara się o pozyskanie środków z innych źródeł.

 Przewodniczący Rady Gminy Roman Włodarz: W wystąpieniach była podniesiona sprawa kreowania polityki rolnej. W związku z tym chciałbym przedstawić przemyślenia dotyczące możliwości jakie posiada gmina w zakresie wspomagania rolnictwa. Zacznę od spraw prawnych. W art. 8 ustawy o samorządzie gminnym jest zapis, że w kompetencji Rady Gminy mieści się wszystko to co jest określone ustawą. Spośród wyliczonych numeratywnie obowiązków gminy tematyka rolnictwa mieści się tylko w punkcie pierwszym „ład przestrzenny i gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska i gospodarka wodna”. Rolnictwa pośrednio dotyczą też kwestie transportu lokalnego, zaopatrzenia w wodę. Nasza gmina w sensie wyposażenia infrastruktualnego znajduje się już na takim poziomie, że niektóre potrzeby rolnictwa są całkowicie zaspokojone jak np. zaopatrzenie w wodę.

Kompetencje gminy są zapisane w dwóch ustawach, ustawie O samorządzie gminnym z 1990 roku oraz ustawie O wprowadzeniu ustaw reformujących system administracji państwa z 1998 roku. W tabelach kompetencyjnych gminy miejsca dot. spraw rolnictwa są przeważnie puste. Oznacza to, że ustawodawca przeniósł najważniejsze sprawy dot. rolnictwa znacznie wyżej niż gmina. Decyzje dotyczące rolnictwa zapadają na poziomie centrum. Na poziomie gmin realizowane są w zasadzie tylko dwie ustawy, ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 1963 roku oraz o scalaniu i wymianie gruntów 1982 roku. Ta ostatnia dotyczy tylko gruntów rolnych. Problem scalania gruntów nierolnych reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

W naszej gminie najważniejszym polem kreowania polityki rolnej względem rolnictwa i względem mieszkańców wsi jest kształtowanie ładu przestrzennego. Ten ład przestrzenny kształtuje się poprzez plan zagospodarowania przestrzennego. Każda decyzja o zmianie przeznaczenia gruntów dotyka rolnictwa i będzie go dotykała w przyszłości. Każda decyzja dotycząca ładu przestrzennego stale się narzędziem kształtowania polityki względem rolnictwa. Ład przestrzenny zmieniamy w celu rozwoju gminy zawsze odbywa się kosztem rolnictwa. Rozwój przemysłowy i gospodarczy odbywa się na terenach rolnych i kosztem gruntów rolnych.

W naszym planie zagospodarowania przestrzennego chcemy przeznaczyć kilkaset hektarów gruntów rolnych na cele nierolnicze. Przyniesie to dwojakie konsekwencje, korzystne i niekorzystne. Oddziaływanie korzystne polega na dopływie środków finansowych do gospodarstw, które dysponują własnością gruntu. Jest to jeden z najsilniejszych czynników rozwojowych w rolnictwie.

Zmiana sposobu przeznaczenia gruntów ma też aspekt negatywny, przede wszystkim poprzez aspekt sąsiedztwa. Każde wejście obcej struktury w grunty rolne rodzi konflikty związane z oddziaływaniem wzajemnym. Gminy, takie jak nasza, mogą spodziewać się w przyszłości narastających problemów z sąsiedztwem nierolników. Już w tej chwili spotykamy się ze zjawiskiem określania rolników jako uciążliwych mieszkańców wsi. Rolą gminy będzie łagodzenie konfliktów. Gmina może utrzymywać lub zakładać drogi śródpolne ułatwiające dojazd do pól.

Kolejną sprawą jaką może realizować gmina to promocja rolnictwa jako sposobu życia. UE realizuje ten program już od 30 lat, mianowicie stara się żeby tereny wiejskie się nie wyludniały, dopłaca do tego, żeby mieszkaniec wsi mieszkał tam, ale nie tylko spał ale także żył. Ważną sprawą jaką może spełniać gmina jest też udzielanie ulg i zwolnień w ramach ustawy o podatku rolnym. W niedługim czasie wejdzie podatek dochody w rolnictwie i podatek katastralny. Rada Gminy będzie wtedy miała niewielki wpływ na przyjęcie pewnych kryteriów określania wartości katastralnych. Mieszkańcy, którzy dziś chcą mieć grunty przeznaczone na inne cele, mogą wtedy mieć pretensje, że na skutek zmiany przeznaczenia wartość tych gruntów gwałtownie wzrosła, a wiec i podatek katastralny  będzie większy.

Kolejną sprawą jest stymulowanie pozyskania środków z PROW i SPO. W zakresie rolnictwa gmina może być czynnikiem stymulującym odbudowę urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej na wielu obszarach.

Kolejny problem dotyczy ochrony powierzchni. W naszej gminie ochrona gruntów rolnych przed eksploatacją górniczą jest silnym czynnikiem ekonomicznym. Gmina musi starać się, żeby grunty rolne nadawały się do użytkowania. Utrzymanie rolnika na ziemi i utrzymanie krajobrazu rolniczego ma duże znaczenie kulturowe. Jest to ważny czynnik polityki rolnej.

Gmina nie na żadnych możliwości ekonomicznych oddziaływania na produkcję rolną. Nie ma ani możliwości prawnych ani realnych. Gmina nie jest upoważniona do transferu środków publicznych do osób prywatnych, za wyjątkiem ulg i zwolnień ustawowych.

Radna G.Malec zapytała jak kształtuje się struktura wiekowa rolników? Czy jest problem z przekazywaniem gospodarstw rolnych?

Kierownik referatu GK J.Długaj powiedział, że nie przygotował takich danych, przedstawi odpowiedź w terminie późniejszym.

M.Błaszczyk powiedział, że w naszej gminie średni wiek rolnika utrzymującego się z ziemi wynosi około 40 lat. Fakt, że maleje wskaźnik ludności utrzymującej się z rolnictwa świadczy o tym, że dzieje się dobrze, średnio w kraju wskaźnik ludności utrzymującej się z rolnictwa wynosi ponad 20% i jest tendencja obniżania się tego wskaźnika do około 4%.

Wójt J.Bargiel: Gmina przystąpiła do opracowania strategii rozwoju. Założeniem tej strategii jest utrzymanie rolniczego charakteru gminy. Górnictwo w perspektywie 30 – 40 lat będzie odsunięte na plan dalszy. W tym okresie trzeba zrobić wszystko, aby uchronić tereny rolne, a te które są zdegradowane przywrócić do stanu użyteczności rolnej. Działania gminy idą w kierunku bezpośredniego oddziaływania na rolnictwo i działań pośrednich. W dziale I budżetu gminy jest rolnictwo i łowiectwo. Jeden z rozdziałów obejmuje relacje wodne. Udział gminy w robotach melioracyjnych przekracza 50%. Gmina ma duży udział w działaniu pn. infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi. Jednym z ważniejszych działań jest modernizacja wodociągów. Poprawa stanu sieci wodociągowych w pośredni sposób przekłada się na sprawy związane z rolnictwem. W dziale infrastruktura sanitarna gmina podejmuje wiele działań w kierunku oczyszczania ścieków. Z rolnictwem wiąże się też poprawa stanu cieków wodnych i jakości wód. Gmina zleca też badania gleby i powietrza. Badania emisji substancji szkodliwych pozwoliły na uzyskanie certyfikatu dla produktów rolnych. Badana była zawartość metali ciężkich w glebach, odczyn PH, emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu. Dotacje do pieców ekologicznych też jest działaniem zmierzającym do tego, aby plony były coraz zdrowsze ekologicznie, żeby konkurencja z UE była coraz silniejsza. Gmina włączyła się też do pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków obszarowych. To, że zaledwie 70% rolników złożyło wnioski nie świadczy o tym, że nie wszystkie grunty są objęte dotacją, ponieważ wielu rolników uprawa grunt dzierżawiony. Gmina prowadzi też szeroko rozumiane doradztwo. Zorganizowano szkolenia z zakresu możliwości pozyskiwania rent strukturalnych, sprawy rolników wspiera stale Komisja Górnictwa. Działaniem nawiązującym do umacniania tradycji jest powrót do organizowania dożynek gminnych. Umiejscowienie symbolu rolnictwa w herbie gminy też świadczy o tym, że rolnictwo jest w gminie bardzo ważne.

 

Ad. 6

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Marek Błaszczyk:

Komisja miała posiedzenie w dniu 27 października 2004r. Porządek posiedzenia obejmował następujące tematy: Przygotowanie materiałów do sesji Rady Gminy poświęconej rolnictwu; Analiza „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy” – tekst do wyłożenia do publicznego wglądu; Ustosunkowanie się do zamiaru wystawienia na sprzedaż działki budowlanej w Chudowie; Zaopiniowanie wniosku RS w Chudowie w sprawie wycinki drzew na ul. Topolowej oraz sprawy bieżące.

Rada Sołecka w Chudowie zaopiniowała pozytywnie wniosek o odsprzedanie im działki pod budowę budynku mieszkalnego, o powierzchni ok. 12 arów, wydzielonej z działki Nr 1268/40 o powierzchni 0.98.00 m2 położonej w Chudowie przy ul. Bocznej. Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat przeznaczenia działki Nr 1268/40 na sprzedaż. Komisja zawnioskowała, aby sprzedać całą działkę. W tym celu należy opracować projekt podziału działki na działki budowlane (spełniające kryteria zapisane w projekcie p.z.p.). Działki musza być wystawione do sprzedaży w drodze przetargu publicznego.

Rada Sołecka w Chudowie wystąpiła również z wnioskiem o wycięcie w roku 2005 wszystkich topoli rosnących przy ul. Topolowej w Chudowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zabrską do skrzyżowania z ul. Szkolną. Komisja zdecydowała, że temat zostanie przesunięty na następne posiedzenia, na którym Komisji zostanie przedłożona pełna informacja na temat uwarunkowań prawnych i kosztów wycinki oraz projekt decyzji na wycinkę drzew. W projekcie decyzji muszą się znaleźć informacje o drzewach nie podlegających decyzji w związku ze wskazaniem na zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze; o gatunkach nierodzimych oraz o drzewach pozostałych. Decyzja musi też zawierać plan zazielenienia, ze wskazaniem, gdzie, na jakiej powierzchni i jakie gatunki drzew zostaną wysadzone.

Radny W.Paszek ustosunkował się do sprawy wycinki drzew na ul. Topolowej w Chudowie. Stwierdził, ze sprawa ciągnie się już wiele lat, drzewa stanowią zagrożenie dla ruchu i mieszańców.

 

Przewodniczący Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas:

Komisja miała w okresie międzysesyjnym 2 posiedzenia w dniach 12 i 26 października.

W dniu  12 października 2004r. porządek posiedzenia obejmowała tematy: Ustosunkowanie się do opracowania pn. „Studium ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Przyszowice w aspekcie docelowej eksploatacji górniczej KWK "Sośnica"; Omówienie planu ruchu kopalni "Budryk" S.A.  na lata 2005-2007, sprawy bieżące.

Kopalnia "Sośnica" przedłożyła harmonogramy realizacji zadań wynikających ze „Studium ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Przyszowice w aspekcie docelowej eksploatacji górniczej KWK "Sośnica", a mianowicie: budowy zbiornika „Sośnica I”, przebudowy rowu A, likwidacja zalewiska i przebudowa odpływu potoku „Cienka” przy ul. Gliwickiej.

Odnośnie planu ruchu kopalni "Budryk" spotkanie Komisji odbyło się po posiedzeniu Rady Sołeckiej. Zostały uzgodnione zadania jakie kopalnia ma wykonać w Chudowie i w Paniówkach. Została opracowana i uzgodniona z kopalnia propozycja ugody. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o uzgodnienie planu ruchu na lata 2005-2007.

W sprawach bieżących Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie dodatek do planu ruchu kopalni "Sośnica" dot. zmiany zakresu robót przygotowawczych w pokładzie 408/4 z przecznicy poziom 750m oraz nowej redakcji pkt. 2.6 i 2.7. Kopalnia przedłożyła żądane materiały.

Komisja zapoznała się również z pismem Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie zaopiniowania studium określające granice obszarów zagrożenia powodzią. Komisja wnioskowała, aby rozważyć nie tylko możliwość obwałowania rzeki Kłodnicy, ale również pogłębienia jej na odcinku od ul. Zabrskiej w Paniówkach do parku Chrobrego w Gliwicach, aby poziom fali powodziowej mógł być obniżony o około 2 metry.

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2004r. Komisja omówiła plany ruchu kopalń "Budryk" i "Knurów" na lata 2005-2007. Komisja zapoznała się z opiniami Rad Sołeckich, warunkami zapisanymi w postanowieniu wójta Gminy oraz treścią umów między gminą a kopalnią i wyraziła pozytuywna opinie do planów ruchu.

 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Gertruda Pawls:

Komisja spotkała się na posiedzeniu w dniu 21 października. Tematyka była następujaca: Strategia promocji Gminy Gierałtowice; Realizacja programu „Odnowy Wsi Śląskiej” w Gminie Gierałtowice i sprawy bieżące. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście kierownik referatu OKO Mateusz Papkala, insp. Wojciech Wróblewski, insp. Zofia Arendarska, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Marian Sadecki, prezes radia FAN Piotr Kaletka, redaktor naczelny „Przeglądu Lokalnego” Bogusław Wilk, sołtys soł. Gierałtowice Gerda Czapelka, przedstawicielka Grupy Odnowy Wsi w Chudowie Agnieszka Czapelka.

Prezes Radia Fan Piotr Kaletka przedstawił informację o działalności radia oraz propozycję współpracy z gminą. Opcja pierwsza: 2 – 4 audycji miesięcznie dotyczących tematyki gminy Gierałtowice, również mając na uwadze jej promocję. Godziny programu zawierać mogą materiały reporterskie z wydarzeń w gminie, zapowiedzi, rozmowy z gośćmi itp. Proponowany koszt miesięczny dla 2 audycji – 3.000 zł, dla 4 audycji – 5.000 zł. Opcja druga: W pakiecie miesięcznym dowolna ilość materiałów reporterskich. Do dyspozycji gminy wyznaczony zostanie reporter monitujący życie i wydarzenia w gminie. Rozgłośnia jednocześnie może służyć pomocą merytoryczną w zakresie opracowania i wydawania materiałów emisyjnych. Proponowany koszt miesięczny – 8.000 zł.

M.Papkala przedstawił problemy kwartalnika „Wieści Gminy Gierałtowice” stwierdził, że największym problemem jest to, że nie wszystkie artykuły ukazują się w gazecie. Najczęściej 50-75% artykułów nie można umieścić w gazecie ze względu na brak miejsca. Opinie na temat gazety „Przegląd Lokalny” także są różne, jedni twierdza, że jest w niej zbyt mało informacji o gminie Gierałtowice, a inni, ze zbyt wiele.

Redaktor naczelny gazety „Przegląd Lokalny” B.Wilk poinformował, jak funkcjonuje gazeta. Powiedział, że gazeta jest otwarta na współpracę z okolicznymi gminami. W ofercie jest mi.in. propozycja zamieszczania artykułów autorskich po cenie promocyjnej lub też udostępnienie komercyjnej części w gazecie, w ramach której gmina będzie mogła przekazać to co chce i w taki sposób w jaki chce.

W tracie dyskusji powiedziano, że prezesi organizacji społecznych odczuwają brak informacji. wysunięto propozycję by informacja o zasadach funkcjonowania biura promocji była przekazana zarządom wszystkich organizacji. Należałoby zaprosić pracownika biura promocji na spotkanie z prezesami organizacji społecznych. Pytano jak daleko są posunięte prace nad folderem reklamowym o organizacjach działających w gminie? Dyskusja zakończyła się wnioskiem w którym Komisja poparła propozycję nawiązania współpracy regionalnej z radiem FAN w celu lepszego promowania gminy.

W punkcie drugim na wstępie głos zabrał p. Paszek, który powiedział, że prekursorem ruchu Odnowy Wsi Polskiej jest Polski Związek Gmin i Powiatów. Powiat współfinansuje koszty szkoleń tego programu. Następnie głos zabrał p. Sadecki, który powiedział, że odnowa wsi jest koncepcją rozwoju obszarów wiejskich w formie najlepiej odpowiadającej społeczności lokalnej i przez nią samą wybraną. Program Odnowy Wsi realizowany jest na obszarach wiejskich w naszym kraju. Opiera się o zaktywizowanie mieszkańców wsi oraz nawiązuje do tradycji i tożsamości życia wiejskiego. To są obszary, które zaczynają na naszej wsi zanikać. Program nawiązuje do tych tradycji i tych wartości i stara się zatrzymać negatywne prądy, jakie obejmują obszary wiejskie. Program zrodził się w latach siedemdziesiątych, w landach niemieckich. W województwie opolskim program realizowany jest od 1996 roku. Odnowa Wsi dotyczy sołectw. Polega na tym, że grupa liderów lokalnych bierze w swoje ręce sprawy sołectwa. W skład grupy liderów lokalnych wchodzą najczęściej liderzy organizacji pozarządowych działających w danym sołectwie. Grupa ta tworzy strategię dla swojego sołectwa. Grupa wybiera swojego lidera, który powinien cieszyć się autorytetem, umieć przyciągnąć innych i działać na rzecz społeczności lokalnej.

W województwie śląskim funkcjonuje „Śląski program odnowy wsi”. Śląski Związek Gmin i Powiatów realizuje już od dwóch lat pilotaż, w którym uczestniczą 3 powiaty, liderem jest powiat gliwicki. Do realizacji programu wytypowane zostały 4 gminy: Gierałtowice, Pilchowice, Sośnicowice i Rudziniec. Obecnie kolejnych 40 wsi województwa śląskiego zostało zakwalifikowanych do tego programu. Jedna złotówka zainwestowana w „Program Odnowy Wsi” skutkuje efektem kilkuzłotowym. Ważną rzeczą jest, aby grupy liderów lokalnych realizowały małe zadania, które przynoszą szybkie efekty. W.Paszek przedstawił działalność Grupy Odnowu Wsi w sołectwie Chudów. Sołectwo to zostało wytypowane do programu pilotażowego, kontynuuje go nadal. Jednym z ważniejszych osiągnięć Grupy Odnowy wsi jest urządzenie Izby Regionalnej. Następnie pani Czapelka poinformowała, że sołectwo Gierałtowice przystąpiło również do programu „Odnowy Wsi Śląskiej”. Uchwała o przystąpieniu została podjęta na zebraniu wiejskim w czerwcu 2004r. W skład grupy liderów wchodzą przedstawiciele dyrekcji szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola, organizacji działających w sołectwie.

W sprawach bieżących Komisja wróciła do wniosku o ustanowienie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Członkowie Komisji zapoznali się z podstawa prawną, pozwalającą na udzielanie stypendiów. Dyskusja zakończyła się wnioskiem o przedstawienie projektu uchwały RG w sprawie ustanowienia stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń:

Komisja miała swoje posiedzenie w dniu 3 listopada 2004r. Porządek posiedzenia obejmował: Zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004; Zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawy bieżące.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na rok 2004, prezentowany na dzisiejszej sesji. Projekt ten w § 1 przewiduje przeniesienie wydatków budżetowych pomiędzy działami i rozdziałami następująco:

Zmniejszenie planu wydatków w następujących pozycjach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie planu finansowego zadań inwestycyjnych z uwagi na nadwyżkę środków w oparciu o przeprowadzoną analizę przewidywanego wykonania z uwzględnieniem postępowania przetargowego o kwot 286.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu finansowego zadań inwestycyjnych z uwagi na nadwyżkę środków w oparciu o przeprowadzoną analizę przewidywanego wykonania z uwzględnieniem postępowania przetargowego o kwotę 240.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w następujących pozycjach:

-       Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę - dotacja przedmiotowa z budżetu do dopłaty do 1m3 wody o kwotę 60.000 zł.

-       Dział600 Transport i łączność - łącznie 430.00zł, z tego: bieżące utrzymanie dróg - 55.000 zł; remont ul. Targowej - 10.000 zł; dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Powstańców w Gierałtowicach od posesji nr 22 do pawilonu handlowego - 200.000 dofinansowanie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy ul. Korfantego w Gierałtowicach 30.000 zł; częściowy remont dróg śródpolnych „Na Rusek” i „Podzamcze” - 75.000 zł, modernizacja drogi śródpolnej „Zomeckie” - 60.000zł.

-       Dział 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - prowizja dla sołtysów 3.500zł.

-       Dział 851 Ochrona zdrowia - wypłata wynagrodzeń dla pracowników świetlic środowiskowych - 22.500

-       Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wymiana kotła CO w obiekcie komunalnym gdzie gmina jest właścicielem - 8.000 zł.

Ponadto przewiduje się zwiększenie, o kwotę 80.000 zł, wysokości dotacji dla indywidualnych właścicieli budynków na dofinansowanie zmiany instalacji ogrzewania na instalację ekologiczną z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadanie „I etap kanalizacji ściekowej gminy”.

Członkowie Komisji pytali jakie są przyczyny opóźniania terminów realizacji prac projektowych dla zadań związanych z wymianą wodociągów? W.Bargiel wyjaśniła, że głównymi przyczynami opóźnień w projektowaniu obiektów liniowych są trudności w uzyskaniu zgody właścicieli terenu oraz trudności z przeprowadzeniem przetargu. Często zdarza się, że przetarg nie zostaje rozstrzygnięty ponieważ wszystkie oferty zawierają drobne uchybienia i zostają oprotestowane. Dla właściwej realizacji zadania budowy wodociągu należałoby wykonać dokumentację projektową w roku poprzedzającym realizację zadania.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy. Zawnioskowała także o wniesienie poprawki w celu sfinansowania partycypacji w kosztach zakupu aparatu rentgenowskiego dla szpitala Miejskiego w Knurowie w kwocie 30.000 zł. Wydatek należy pokryć poprzez przesunięcie środków zaplanowanych na zakup samochodu dla policji.

Prezentując projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Wójt J.Bargiel powiedział, że tendencja przekształcania zakładów budżetowych w spółki jest obserwowana nie tylko w Polce ale i w innych krajach.  Argumentem przemawiającym za przekształceniem jest utrzymanie i pozyskanie podatku VAT, który można przeznaczyć na różnego typu działania. Spółki kumulują nie tylko gospodarkę wodną i ściekową ale i zagadnienia związane z robotami drogowymi, budowlanymi, gospodarką mieszkaniową, zielenią miejską, gospodarką cieplną i energetyczną. Przekształcenie ZGW odbywać się będzie w drodze ewolucji. Spółce przypisany zostanie szeroki zakres działania, choć na początku zajmowała się będzie tylko gospodarką wodną i ściekową. Ważkim argumentem jest też generowanie nowych miejsc pracy. Dyrektor ZGW Tadeusz Wranik powiedział, że działalność wodno kanalizacyjna będzie działalnością podstawową spółki. Należy przewidywać poszerzenie tej działalności o rozbiórki i wyburzenia obiektów budowlanych, roboty ziemne wykonywanie prac na drogach, zimowe utrzymanie dróg, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, zarządzanie nieruchomościami, gospodarowanie odpadami itp. Zapis o działalności spółki winien być uniwersalny, aby po upływie jakiegoś czasu nie wystąpiła konieczność poszerzenia i sporządzenia nowej umowy spółki. Harmonogram czasowy wprowadzania poszczególnych rodzajów działalności będzie wynikał z sytuacji na rynku, będzie zależał od sytuacji polityczno gospodarczej w kraju i potrzeb.

W dyskusji padło też stwierdzenie, że pierwszą sprawą jest kwestia dokapitalizowania spółki po to, żeby mogła realizować zadania własne. Drugą sprawą jest kwestia inwestycji na majątku własnym. Trzecią sprawą jest wykonywanie remontów urządzeń i sieci nienależących do spółki. Ostatnim problemem jest wykonywanie inwestycji przez gminę i wnoszenie ich aportem do spółki. Z tym wiąże się też problem, czy spółka będzie dysponowała własnym aparatem wykonawczym inwestycji i remontów. Najkorzystniejsza jest sytuacja, kiedy spółka będzie dysponowała własnym aparatem wykonawczym.

Radny M.Błaszczyk wysunął problem, czy w w uchwale Rady Gminy i w umowie spółki musi być określona data przekształcenia, która została określona na dzień 31 grudnia br.? Komisja stanęła na stanowisku, żeby daty nie wpisywać.

Drugą sprawą była maksymalna wysokość kapitału zakładowego w umowie spółki. Radca prawny wyjaśnił, że w projekcie umowy jest przewidziane do 2015 roku podniesienie kapitału do 10 lub 15 mln zł. Wartość ta może być inna, np. 20 mln zł. Ze strony radnego padła kwota 100 mln zł. Komisja 7 głosami „za” opowiedziała się za przyjęciem maksymalnej wartości kapitału zakładowego w kwocie 100 mln. zł.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Komisja wnioskuje, by w § 1 i § 8 projektu uchwały wykreślona została data „31 grudnia 2004r.”, w głosowaniu jednogłośnie „za”.

 

Przewodniczący komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Piotr Szołtysek:

Posiedzenie Komisji miało miejsce w dniu 2 listopada. Komisja zapoznała się ze sprawą skarg p.Sztuba na głośność w obiekcie remizy OSP w Paniówkach.

P.Sztuba przedstawił swoją skargę na uciążliwość sąsiedztwa remizy, wyartykułował swoje żadania. Stwierdził, że imprezy młodzieżowe mają odbywać się w salce LKS, podczas imprez mają być wykorzystywane drzwi wyjściowe znajdujące się w tyle budynku, okna na klatce schodowej w czasie trwania imprez powinny być zamknięte, powinny być zamknięte otwory po starych wentylatorach, powinien być opracowany regulamin używania sali i przedstawiony mu do wiadomości. Pan Ryszard Mikołaj wyjaśnił, że w roku bieżącym budynek jest w remoncie, nie odbywają się w nim żadne imprezy. Na ten rok nie planuje się żadnego wynajmowania sali osobom trzecim.  Komisja ustaliła, że zostanie zwołane jeszcze jedno posiedzenie Komisji, na które zaproszeni zostaną: skarżący, przedstawiciele OSP i policji.

Drugim tematem posiedzenia było omówienie propozycji określenia dni i godzin otwierania oraz zamknięcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów dla ludności na terenie Gminy Gierałtowice. Komisja przedyskutowała propozycje projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Gierałtowice i zawnioskowała o skierowanie do zaopiniowania do Rad Sołeckich.

Kolejną sprawą było opiniowanie do projektu uchwały RG w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Komisja podjęła dyskusję nad tym projektem, przedstawiciele Urzędu Gminy przedstawili plusy przekaształcenia. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Zawnioskowała o przedstawienie w uzasadnieniu do uchwały harmonogram przekazania sieci wodociągowej będącej aktualnie w posiadaniu ZGW, w formie wkładu niepieniężnego do przekształcanej spółki.

Ad. 7

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

ppkt. 7 a. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

Treść uchwały i opinia Komisji Budżetu i Planowania RG została przedstawiona w pkt. 6 porządku obrad.

Do projektu uchwały została naniesiona poprawka polegająca na sfinansowaniu dofinansowania do zakupu aparatu rentgenowskiego dla szpitala w Knurowie w kwocie 30.000 zł.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

2

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXVII/149/04, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 7 b Uchwała w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialności.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku oraz Komisję Budżetu i Planowania.

Treść uchwały i opinie Komisji RG zostały przedstawione w pkt. 6 porządku obrad.

W odpowiedzi na wniosek Komisji Samorządu o przedstawienie harmonogramu przekazania sieci wodociągowej będącej aktualnie w posiadaniu ZGW, w formie wkładu niepieniężnego do przekształcanej spółki dyrektor ZGW T.Wranik wyjaśnił, że inwentaryzacja może być przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy, koszt inwentaryzacji całej sieci wraz z przyłączami kształtuje się na poziomie 250 – 300 tys. zł. Jeżeli w budżecie gminy na rok przyszły zostaną przewidziane środki na inwentaryzację majątek zostanie przekazany zaraz po jej zakończeniu. Koszty maleją wraz ze wzrostem wielkości zadania.

Wyjaśnienia dotyczące terminu przejęcia sieci zostały przyjęte do wiadomości.

Radny H.Kubicki zapytał czy do nazwy spółki nie należałoby wprowadzić wyrażenie „w organizacji”?

Radca prawny J.Maślanka wyjaśnił, że spółka w organizacji powstaje poprzez sam fakt zawarcia umowy. Wprowadzenie wyrażenie „w organizacji” byłoby przekroczeniem kompetencji przez Radę. Kodeks handlowy stwierdza, że zawarcie umowy powoduje, że spółka jest w organizacji. Nie ma osobowości prawnej, ale może zaciągać zobowiązania do czasu formalnej rejestracji. Spółka powstaje z datą rejestracje, ale od zawarcia aktu notarialnego jest spółką w organizacji.

Do treści uchwały wniesiono 3 poprawki polegające na wykreśleniu w § słów „z dniem 31 grudnia 2004r.”, wykreślenie w § 8 słów „z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2004r.” oraz wprowadzenie w § 1 w miejsce kropek nazwy firmy „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.”.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 13 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXVII/150/04, stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Sprawy sołectw – informacje sołtysów

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin nie zgłosiła żadnego problemu.

Sołtys sołectwa Chudów Józef Posiłek – problemy dot. wywozu śmieci zgłosił Wójtowi na spotkaniu z przedstawicielami firmy RETHMAN.

Sołtys sołectwa Przyszowice Zygmunt Szołtysek:

Podziękował za wykonanie poręczy na mostku na potoku Gierałtowickim oraz za ul.Makoszowską i drogę polną.

Prosił Dyrektora PKM Gliwice p.Szarego, aby w godzinach szczytu linię 669 obsługiwał autobus przegubowy, ponieważ autobus jest tak przepełniony, że mieszkańcy Chudowa i Przyszowic nie mogą do niego wsiąść. Autobusem tym dojeżdżają uczniowie do szkoły.

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka:

Usunięcie pojemników na odpady segregowane z placu za budynkiem UG i przeniesienie ich na nowy cmentarz. Pojemniki na odpady komunalne umieścić w wiacie, pod zamknięciem, aby mieszkańcy nie mili możliwości wysypywania tam swoich odpadów.

Rada Sołecka prosi o opracowanie projektu zagospodarowania terenu obok Urzędu Gminy, począwszy od przystanku autobusowego koło pomnika do kwiaciarni. Należy usunąć stare krzewy i żywopłot, urządzić skwerek koło kiosku ruchu.

Ustawienie znaku „Zakaz zatrzymywania się i postoju” na ul. Ks.Roboty na odcinku od łącznika z ul. K.Miarki do parkingu naprzeciw UG.

Ad. 9

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Informację przedstawił Wójt J.Bargiel.

2 października odbyła się uroczystość 50-lecia LO w Knurowie oraz 80-cio lecie związku gołębiarzy w Przyszowicach. 3 października miało miejsce poświęcenie boisk w Chudowie oraz uroczystość 25 lecia pracy dyrygenckiej pana Henryka Mandrysza. 4 października przedstwiciele gminy złożyli wizytę w Toszku, celem zapoznania się z działalnością  ich przedsiębiorstwa komunalnego. 5 października w urzędzie Staniu Cywilnego odbyła się uroczystość obchodów „Złotych Godów”, w której uczestniczyło 6 par jubilatów. 6 października Wójt Gminy wygłosił referat na konferencji gmin dot. działań ekoenergetycznych gminy Gierałtowice. 7 października i 2 listopada wizytę w gminie złożył dyrektor kopalni "Sośnica". Omawiano sprawy związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

7 października wizytę w gminie złożyli przedstawiciele ODR Mikołów. Omawiano zagadnienia współpracy w sektorowym programie operacyjnym. W ramach tego szkolenia mogą być organizowane szkolenia dla rolników na temat ogrodnictwa, warzywnictwa i ekologicznego jedzenia. 8 października przeprowadzono odbiór techniczny 3 zadań realizowanych w szkole Podstawowej w Gierałtowice, a mianowicie remonty: dachu, elewacji i dwóch kondygnacji. Modernizacja obiektu została zakończona, pozostało jeszcze wykonanie głównego dojazdu, który ułatwi komunikację między ulicami Ks.Roboty i Powstańców. 9 października odbyły się międzypowiatowe zawody pożarnicze w Strzelcach Opolskich. 11 października Komendant Straży Pożarnej w Gliwicach w czasie wizyty w gminie prosił o wsparcie na rok przyszły w postaci pomocy w zakupie specjalistycznego samochodu przeznaczonego do wypadków drogowych. 12 października obchodzono Dzień Nauczyciela, Wójt wręczył nagrody 20 nauczycielom. Dyrektor SP Paniówki Ewelina Musioł otrzymała nagrodę Kurator Oświaty. 13 Października Wójt wygłosił referat na temat kogeneracyjnych źródeł ciepła na konferencji w NOT w Gliwicach. 14 października z okazji Dna Nauczyciela w Przedszkolu w Paniówkach odbyło się uroczyste pasowanie przedszkolaków. 15 października miało miejsce robocze spotkanie z przedstawicielami kopalni "Budryk" na temat planu ruchu i partycypacji kopalni w przedsięwzięciach gminy. 16 października uczniowie Gimnazjum w Przyszowicach z okazji pięciolecia istnienia szkoły przygotowali ciekawy program multimedialny i artystyczny. 18-21 października delegacja gminy gościła w Niemczech, na kolejnym spotkaniu gmin, które podpisały partnerstwo ściekowe. Delegacja gościła również w zaprzyjaźnionej gminie Lahsted koło Hanoweru. 20 października odbyło się posiedzenie zespołu porozumiewawczego zajmującego się sprawami eksploatacji na terenie obszaru górniczego, uczestnicyli przedstawiciele kopalń "Sośnica", "Knurów" oraz "Makoszowy". 24 października odbył się koncert pieśni maryjnych w kościele w Paniówkach. Uczestniczyły w nim chóry wszystkich sołectw oraz orkiestra dęta kopalni "Sośnica". 25 października miały miejsce rozmowy z przedstawicielami kopalni "Knurów" w sprawie planu ruchu i partycypacji ze strony kopalni w realizacji zadań. Odbyło się również posiedzenie Rady Sołeckiej poświęcone tej tematyce. 25 października odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP. Omawiano sprawę środków finansowych na rok przyszły. W dniu 29 października Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole obiektu remizy OSP w Paniówkach, w związku ze skargą państwa Sztuba na działania Urzędu Gminy, które nie doprowadzają do skutecznych rozwiązań. 31 października oddana została do użytku i poświęcona kapliczka przy ul. Szkolnej w Chudowie. 2 listopada projektanci kanalizacji przedstawili postęp prac projektowych. Niepokój budzi brak uzgodnień głównych tras. Uroczystości św. Huberta odbyły się w dniu 3 listopada. Koło Bór z Paniówek obchodziło jubileusz 50-lecia istnienia, a koło Szarak z Gierałtowic 40-lecie istnienia. Z tej okazji ufundowane zostały obeliski na Bekszy oraz w Paniówkach. W dniu 4 listopada w gminie gościli przedstawiciele Śląskiego Związku Cylkistów. Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie ścieżki dydaktycznej, która połączy zamek w Przyszowicach z zamkiem w Chudowie.

W kolejne środy odbywały się narady z wykonawcami, na których omawiano bieżące problemy realizacji zadań inwestycyjnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze w planie zagospodarowania przestrzennego wszystkich gruntów wnioskowanych przez gminę.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski

H.Szary odpowiedział na wniosek sołtysa z Przyszowic. PKM jest w stanie zrealizować wniosek, ale decyzja należy do organizatora komunikacji, którym jest KZK GOP Katowice. Gmina też może zlecić dodatkową usługę.

Z-ca Wójta J.Korus wyjaśnił, że problem został częściowo załatwiony. KZK GOP uruchomił dodatkowy kurs z Halemby do Gliwic w godzinach rannych, co powinno zmniejszyć obciążenie linii 669.

J.Nowak przedstawił sprawę wniosku o wycinkę drzew na ul. Topolowej w Chudowie. Rada Sołecka i mieszkańcy zgłosili wniosek o wycięcie wszystkich drzew. Dokonano inwentaryzacji, która wykazała, że rośnie tam około 50 drzew. Zorganizowano spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego, który po dokonaniu oględzin uznał, że większość drzew jest zdrowa nie drzewa zdrowe nie powinny być wycięte. Sprawa jest aktualnie w toku. Ze strony prawnej budzi pewne wątpliwości. Dyskusyjną jest kwestia, czy drzewa stanowią zagrożenie dla osób i mienia, gdyż niektóre z nich rosną w bezpośrednim sąsiedztwie pasa jezdni, a niektóre są nieco oddalone.

 

Przewodniczący RG przedstawił informację o działalności Biura Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Gliwickiego, mieszczącego się na ul. Zygmunta Starego 17 oraz świadczeniu bezpłatnych porad prawnych dla rolników, a także o działalności Związku Producentów Bydła i Trzody Chlewnej Powiatu Gliwickiego.

M.Papkala przedstawił informację o szkoleniach organizowanych przez Forum Młodzieży Samorządowej. FMS otrzymało grant z Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie szkoleń dla przedsiębiorców. 20 listopada w UG odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania środków UE na rozwój działalności gospodarczej i doradztwo dla pracowników firm.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że otrzymał pismo Wojewody Śląskiego informujące, że nie stwierdzono uchybień w oświadczeniach majątkowych, Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za 2003 rok.

Wójt Gminy poinformował, że na jego ręce oświadczenia majątkowe za 2003 rok złożyli pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani do składania takich oświadczeń, tj. Za-ca Wójta, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów, kierownik OPS i dyrektor Zakładu Gospodarki Wodnej.

Wójt zaprosił wszystkich na uroczystość z okazji święta niepodległości, która odbędzie się w dniu 9 listopada w Szkole Podstawowej w Przyszowicach. O godz. 15.00 odbędzie się otwarcie ścieżki dydaktycznej, potem złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich w Przyszowicach, następnie wieczornica w sali gimnastycznej szkoły w Przyszowicach.

Przewodniczący Rady Gminy wyznaczył termin następnej sesji na dzień 25 listopada 2004r. Tematem wiodącym będą sprawy strategii promocji gminy oraz działalności organizacji pozarządowych w gminie i realizacji „Gminnego programu ochrony środowiska”.

Ad. 11

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

 

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwała podjęta na sesji Nr XXVII/149/04 i XXVII/150/04

 

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Staefania Swoboda
data wytworzenia: 2004-11-30
Metryczka
  • opublikowano:
    30-11-2004 13:31
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×