Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki lokalne w 2018 roku

Strona archiwalna

 

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice – 2018 rok

Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości oraz druki deklaracji podatkowych.

Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice na niezmienionym poziomie od 2014 roku. Zmiany wprowadzone uchwałami z lat 2015 i 2016 wynikały z konieczności uchwalenia na 2016 rok stawki dla nowego przedmiotu opodatkowania tj. gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji oraz obniżenia górnych granic stawek kwotowych, co miało wpływ na dodatkowe obniżenie trzech stawek tj. dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków zajętych na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i gruntów pod wodami.

 

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH

Budynki mieszkalne lub ich części

0,74 zł/m2

Piwnice w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych)

7,53 zł/m2

Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe

7,53 zł/m2

Budynki gospodarcze

7,53 zł/m2

Budynki pozostałe

7,53 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

22,16 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/m2

Budowle

2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

0,5% wartości

Grunty pozostałe

0,44 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł/m2

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat

0,01 zł/ m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

131,23 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

262,45 zł/ha

Lasy

43,35 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

21,68 zł/ha

 

Bez zmian pozostają również druki deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w Gminie Gierałtowice.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice wynikają z uchwały Nr XLII/320/14 z dnia 26.05.2014 r. i obowiązują od 01.07.2014 roku natomiast od 6 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy na terenie gminy Gierałtowice mogą skorzystać z nowego zwolnienia wynikającego z Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na  obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Gierałtowice przypominamy, iż w 2018 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego przypadają na:

I rata – 15 marca

II rata – 15 maja

III rata – 15 września

IV rata – 15 listopada

Wpłat podatków można dokonywać:

 • u sołtysów do dnia terminu płatności;
 • w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice, czynnej:

poniedziałek    od    730    do  1300 ,

wtorek, środa   od  1100    do  1430 ,

czwartek           od  1100     do  1630 ,

piątek               NIECZYNNE

W kasie można dokonywać wpłat gotówkowych lub bezgotówkowych kartą płatniczą lub BLIK-iem.
Wpłat bezgotówkowych z tytułu podatków lokalnych można dokonywać również w punkcie kasowym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przyszowicach
Korzystając z powyższych możliwości nie ponoszą Państwo dodatkowych opłat za dokonane wpłaty.

Podatek można również wpłacać:

 • na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice wskazany indywidualnie na każdej na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2018 roku.

Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:            Gmina Gierałtowice

                                                                       ul. Ks. Roboty 48

                                                                       44-186 Gierałtowice
 

W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład:

„kod płatnika : 1234, nr obiektu : NF/11, I rata”

gdzie oznaczenia „kod płatnika” i „nr obiektu”  można odnaleźć na decyzji podatkowej.

 

W przypadku osób fizycznych wysokość podatków na 2018 rok zostanie ustalona na podstawie złożonych przez podatników informacji podatkowych oraz obowiązujących stawek podatkowych. Decyzje ustalające wysokość podatków zostaną doręczone podatnikom przez sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego. Akcja doręczania decyzji podatkowych rozpocznie się pod koniec stycznia. Proszę umożliwić doręczenie decyzji. Doręczenie decyzji musi zostać potwierdzone czytelnym podpisem odbiorcy i datą doręczenia decyzji.

Ważne!!!

•  Od 01.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – na 2018 rok kwota ta wynosi 7,80 zł (wg cen na 03.01.2018 r.), co oznacza, że nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek niższy niż 8 zł.

•  Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym
i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, niezwłocznie należy poinformować o tym Referat Podatkówi Opłat Lokalnych UG Gierałtowice. Ujawnienie nieprawidłowości w opodatkowaniu w terminie późniejszym będzie wiązało się z koniecznością korekty wysokości podatku od daty zaistnienia zmiany, nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od środków transportowych.

Ponadto przypomina się o obowiązku złożenia do 15 lutego 2018 roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest, również bez wezwania, do 15 września 2018 roku.

 Przedmioty opodatkowania podatkiem od środków transportowych:

•samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony

•ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

•przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej, łącznie z pojazdem silnikowym od 7 ton

•autobusy

Opodatkowaniu nie podlegają przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – w takim wypadku wymagane jest jednorazowe złożenie oświadczenia o związaniu przyczep i naczep wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

 

Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym stawek podatkowych, jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104,
w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do  piątku, w czwartki do 17.00.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • 32-30 11 322 Kierownik Referatu;
 • 32-30 11 308 Wymiar podatków – sołectwa: Gierałtowice, Paniówki,  środki transportowe;
 • 32-30 11 323 Wymiar podatków – sołectwa: Przyszowice, Chudów;
 • 32-30 11 324 Księgowość podatków;
 • 32-30 11 355  Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • 32-30 11 358  Windykacja zaległości (upomnienia, tytuły wykonawcze);
 • 32-30 11 327 Kasa.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2018
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  03-01-2018 12:25
  przez: Katarzyna Krząkała
 • zmodyfikowano:
  29-10-2018 10:42
  przez: Administrator Netkoncept
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 2714
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×