Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO NABORU PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WOJ. Śl.

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO NABORU PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WOJ. Śl.

 

 

Podstawa prawna wyłonienia partnera do projektu:

Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.)

Art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1460,1475ze zm.)

Art. 3 ust.1 pkt. 1-3a ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm. )

Wyłonienie partnera projektu nastąpiło zgodnie z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów składających oferty.

 1. Nazwa i adres Instytucji wyłaniającej partnera:  Gmina Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice,   NIP: 969-160-69-09,  REGON: 276257848.
 2. Cel przeprowadzenia naboru partnera do projektu: Wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych przeprowadzono w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/1, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji-Obszary wiejskie).
 3. Data i miejsce zamieszczenia informacji o otwartym naborze partnera do projektu:

Podstawą rozpoczęcia naboru partnera projektu stanowiła publikacja  Zarządzenia Wójta nr 0050.214.2017r. z dn. 12.12.2017r.o naborze partnera, oraz Zarządzenia Wójta nr 0050.5.2018r.z dn. 2 stycznia 2018r. o wydłużeniu terminu składania ofert do 5 stycznia 2018r.na stronach internetowych:

 

 1. BIP Urzędu Gminy Gierałtowice

http://bip.gieraltowice.pl/3719/1860/zapytanie-ofertowe.html

b)  Gierałtowickiego Centrum Rozwoju- Referatu Urzędu Gminy Gierałtowice

                 http://gcr.gieraltowice.pl/?p=1742

 1. Data otwarcia oferty:  8.01.2018r.
 2. Odrzucone oferty: brak
 3. Wykaz złożonych ofert:

Lp.

Data wpłynięcia oferty

Nazwa i adres oferenta

1.

2 stycznia 2018r. godz.. 10.04

SWIFT Mateusz Góra ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin

 

 1. Spełnienie kryterium warunków pod względem formalnym (spełnia/ nie spełnia)

Lp.

Warunki spełnienia oferty - dołączone załączniki / informacje

Oferent

SWIFT Mateusz Góra

1.

Ad. III ust. A pkt. 1 i 2 spełnienie kryteriów dostępu /obligatoryjne/.

spełnia

2.

Formularz oferty kandydata na Partnera        Załącznik . nr 1                                                                             

spełnia

3.

Ad.  III ust. B pkt. 1a.– Wykaz przeprowadzonych szkoleń/zajęć warsztatowych. Załącznik nr 7

spełnia

4.

Ad. III ust. B pkt. 1b.– Wykaz projektów na które Partner pozyskał dofinansowanie. Załącznik nr 8

spełnia

5.

Ad. III ust. B pkt. 2. Propozycja przeprowadzenia metodologii diagnozy edukacyjnej

spełnia

6.

Ad. III ust. B pkt. 3 a, b, c, d.  Propozycja merytorycznych działań  w projekcie z podziałem na partnerów                      

spełnia

7.

Pozostałe załączniki dołączone do oferty:                                                                     Zał. nr 2 Oświadczenie o sytuacji finansowej podmiotu                                Zał. nr 3 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat i innych należności                                                                                           Zał. nr 4 Deklaracja współpracy                                                                   Zał. nr 5 Oświadczenie  o braku wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie                                                                                              Zał. nr 6 o braku powiązań z liderem           

Spełnia

8.

Złożenie oferty w zamkniętej, prawidłowo opisanej kopercie zgodnie z wymaganiami określonymi w części V ust. 1 i 2 Ogłoszenia o otwartym naborze partnera

spełnia

9.

 Złożenie oferty w terminie

spełnia

 

 

 1. Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów dodatkowych określonych w części III ust. B pkt. 1,2 i 3 Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

Maksymalna ilość punktów 26

Lp.

Kryterium wyboru Partnera

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji

B.1a.

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub zajęć warsztatowych lub wykładów dla uczniów i uczennic II/III poziomu nauczania, kształcących kompetencje kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie ostatnich 3 lat –max. 3 pkt.

3

3

3

B.1b.

Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – max. 3 pkt.

3

3

3

B.2.

Propozycja metodologii przeprowadzenia diagnozy edukacyjnej do wykorzystania w przedmiotowym projekcie  –  max. 10 pkt.

10

10

10

B.3. Propozycja merytorycznych działań Partnera w projekcie

a. Opis propozycji celów projektu (czy cele odpowiadają na opisaną potrzebę) – max.2 pkt.

2

2

2

b. Opis propozycji rekrutacji uczestników (czy sposób rekrutacji jest odpowiedni do zakładanych celów zadania) – max. 2 pkt.

1

2

2

c. Propozycja zadania w projekcie wraz z podziałem na partnerów z uwzględnieniem doświadczenia oferenta – max. 3 pkt.

1

1

2

d. Opis potencjału i doświadczenia partnera (adekwatnego dla przedmiotowego projektu) – max. 3 pkt.

3

3

3

 

Suma punktów

23

24

25

Średnia punktacja

24 pkt.

 

 1. Komisja Konkursowa  w składzie wymienionym w pkt. 10  zaproponowała wybór  na Partnera projektu:

Firmę „SWIFT” Mateusz Góra ul. Sierżanta Grzegorza Załogi 16/9, 42-500 Będzin

 1.  Członkowie Komisji Konkursowej powołanej do wyboru Partnera projektu:

1.

Joachim Bargiel – Przewodniczący Komisji

 

2.

Danuta Kondraciuk Z-ca Przewodnicząca Komisji

 

3.

Ewelina Woźnica Członek Komisji

 

 

Pobierz plik: PDFskan.pdf

 

Metryczka
 • opublikowano:
  08-01-2018 14:31
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  09-01-2018 10:55
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 905
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×