Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/05 z dnia 31 marca 2005r.

Strona archiwalna

 

Protokół Nr   XXXII / 05

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 31 marca 2005r.

 

Porządek sesji :

1. 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2. 

Przyjęcie porządku obrad.

 

3. 

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 03.02.2005r.

 

4. 

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

5. 

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym

 

6. 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a)    w sprawie określenia źródeł dochodów własnych,

XXXII/187/05

 

b)   w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

XXXII/188/05

 

c)    w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

XXXII/189/05

 

d)   w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005.

XXXII/190/05

 

e)    w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice

XXXII/191/05

 

f)     w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

XXXII/192/05

7. 

Sprawy sołectw – informacje sołtysów

 

8. 

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

 

9. 

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

10.   

Zamknięcie sesji

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godz. 1600 - 2000. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Roman Włodarz.

Przewodniczący oświadczył, że otwiera obrady XXXII sesji Rady Gminy Gierałtowice, stwierdził, że sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

W sesji uczestniczyli ponadto Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik gminy Krystyna Karwat, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tadeusz Wranik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Górka, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy, radca prawny Józef Maslanka oraz sołtysi: Józef Posiłek, Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek.

Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący RG poszerzył porządek obrad o podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w jednogłośnie – 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 03 lutego 2004r.

Protokół z sesji, która odbyła się w dniu 24 lutego 2004r. został przyjęty bez uwag, w głosowaniu: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych

Radny Eugeniusz Kurpas:

1)      Zwrócił uwagę, że jeden z członków jego rodziny otrzymał decyzje o wymiarze podatku sporządzoną niezgodnie ze stanem faktycznym, a pracownik w odpowiedzi na zapytanie poinformował, że decyzja została wydana zgodnie z ordynacją podatkową. W innej decyzji podatnik posiadał drogę dojazdową. Wydział geodezji Starostwa Powiatowego poinformował, że z urzędu wszystkie grunty zajęte pod drogi zostały zaklasyfikowane jako grunty rolne a w decyzji o wymiarze podatku grunt ten nadal traktowany jest jako droga. Dlaczego zmiana nie została uwzględniona referat podatków UG?

2)      Zwróciłem się do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z zapytaniem czy są czynione starania o pozyskanie środków z UE na remont drogi ul. Polna. Otrzymałem odpowiedź, że PZD nie ma pieniędzy a gmina jak chce to może sama złożyć wniosek. Proszę o poinformowanie Starosty jak jego pracownik traktuje sprawę.

 

Radny Marian Szołtysek:

1)      Generalny remont w pomieszczeniach LKS Tempo” Paniówki był robiony w roku ubiegłym. Na czym polegać będzie remont przewidziany w zmianie budżetu gminy na kwotę 9.700 zł? Czy jest możliwość wykonać go w ramach gwarancji w całości lub w częściowo?

2)      Zbliża się rocznica zniszczenia płotu w ogrodzeniu boiska LKS Przyszowice. Proszę o wyjaśnienie czy kwota 6.300 zł wydatkowana z budżetu gminy będzie podlegała po wykonaniu ogrodzenia zwrotowi przez PZU i w jakiej wysokości? Kiedy ogrodzenie zostanie wykonane i przez kogo?

3)      W czasie ostatnich roztopów zostały zalane piwnice budynków przy ul. Stachury między innymi Nr 7 państwa Śliwińskich. Straż pożarna z Knurowa, która dwukrotnie wypompowywała wodę z budynków twierdzi, że przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej w ubiegłym roku nie podłączono studzienek drenów opaskowych budynków do tej kanalizacji. Proszę o wyjaśnienie czy powyższy fakt ma miejsce, jeżeli tak to czy możliwe jest wykonanie podłączeń w ramach gwarancji?

4)      Na jakim etapie jest realizacja projektu budowy boisk szkolnych w Przyszowicach?

 

Radny Marek Błaszczyk:

Co było powodem, ze przepompownia przy ul. Ogrodowej Brzozowej w Przyszowicach na zbiorniku „Sośnica I” w czasie dużych roztopów nie pracowała? Prawdopodobnie powodem była awaria sieci elektrycznej, a w następstwie tego awaria pomp. Proszę o zintensyfikowanie działań w kierunku wybudowania drugiego zasilania przepompowni.

 

Radny Wiesław Paszek:

1)      Stan dróg, a w szczególności dróg powiatowych, jest bardzo zły. Na ul. Zabrskiej na całej długości w gminie Gierałtowice ma dziury w nawierzchni. Ulica Polna również jest w bardzo złym stanie. Interweniować w Starostwie Powiatowym w sprawie przyspieszenia naprawy dróg.

2)      W jednym z budynków przy ul. Dwór zachodzi konieczność przeprowadzenia doraźnego remontu komina, ponieważ jego stan stwarza zagrożenie pożarowe.

3)      Do tej pory nie otrzymałem informacji co zostało zrobione w sprawie wniosku o zorganizowanie paroli policyjnych na drogach, a w szczególności na zakrętach na ul. Dworcowej.

4)      Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwiązania problemu parkowania samochodów w czasie dużych imprez na zamku w Chudowie nie zawiera informacji o rozwiązaniu problemu. Projekt przebudowy ul. Dworskiej nie jest żadnym rozwiązaniem, gdyż planowany tam parking nie zabezpieczy potrzeb.

 

Radny Tadeusz Nocoń:

W Paniówkach również drogi są z bardzo złym stanie. Na ulicach A.Swobody i Zwycięstwa są bardzo duże wyboje. Ulica Zabrska na odcinku od ul. Gliwickiej w kierunku Zabrza jest w bardzo złym stanie. Uruchomić jak najszybciej pozimową naprawę dróg na drogach gminnych.

 

Ad. 6

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Piotr Szołtysek:

Komisja miała posiedzenie w dniu 07 marca 2005r. Porządek posiedzenia obejmował natepujące tematy Rozpatrzenie pisma p. Jeglorz dot. zakłócania  spokoju; Opinia do projektu uchwały RG w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gierałtowice; Informacja na temat stanu mienia komunalnego w gminie; Informacja na temat regulaminu użytkowania sali OSP Paniówki oraz sprawy bieżące.

Pani Stanisława Jeglorz w piśmie z dnia 23 lutego 2005r. przedstawiła Radzie Gminy problemy związane z działalnością baru „Czarny Diament”. Informuje, że otrzymała pogróżki ze strony właściciela baru w związku z jej interwencjami w sprawie zakłócania spokoju w czasie zabaw organizowanych w lokalu. W trosce o bezpieczeństwo swojej rodziny prosi i podjecie stosownego stanowiska w sprawie całonocnych zabaw w lokalu „Czarny Diament” oraz o ustanowienie odpowiednich godzin otwarcia tego lokalu.

Komisja po wysłuchaniu opinii radcy prawnego doszła do wniosku, jeżeli wnioskodawczyni czyje się zagrożona to powinna zgłosić sprawę do prokuratury. Rada Gminy nie jest kompetentna do rozwiązywania spraw karnych o przestępstwa. Rada powinna rozwiązać problem godzin handlu i ewentualnego ograniczenia korzystania z aparatury nagłaśniającej na zewnątrz.

Komisja poddała pod dyskusje projekt uchwały RG w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gierałtowice. W dyskusji wysunięto następujące uwagi:

-         zakłady gastronomiczne praktycznie mogą być czynne całodobowo

-         wykreślenie punktu pozwalającego na organizowanie imprez całodobowych dla grup zorganizowanych spowoduje, że po 2300 nie będą mogły odbywać się żadne uroczystości np. wesela, imprezy okolicznościowej,

-         pod pojęciem „impreza zamknięta” rozumie się wynajęcie sali na określony cel, nie jest to impreza ogólnie dostępna, ma charakter zamknięty,

-         nie można przyjąć, że będą wydawane indywidualne zgody na zorganizowanie imprezy, ponieważ Rada Gminy jest tylko upoważniona do określenia godzin otwierania i zamykania placówek,

-         celem uchwalenia ograniczeń jest ograniczenie uciążliwości powodowanej hałasem. Otwarcie lokalu w godzinach nocnych wcale nie musi być równoznaczne z zakłócaniem spokoju. Właściciel lokalu powinien być zobowiązany do utrzymania ciszy nocnej.

-         ograniczanie godzin otwierania i zamykania placówek handlowych opiera się na wątłej podstawie prawnej. Po części jest to bowiem ingerencja w swobodę działalności gospodarczej. Można przyjąć, że przedsiębiorca zaskarży gminę o odszkodowanie za utracone pożytki.

Komisja doszła do wniosku, że podjęcie uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Gierałtowice nie rozwiąże problemu, gdyż mieszkańcy nie skarżą się na funkcjonowanie placówek, lecz na zakłócanie ciszy nocnej. Komisja zawnioskowała o opracowanie i przedstawienie na najbliższej sesji RG projektu uchwały sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych.

W dalszej części posiedzenia Komisja wysłuchała informacji na temat stanu mienia komunalnego w gminie

W wyniku dyskusji nad temat regulaminem użytkowania sali OSP Paniówki Komisja wniosła uwagi:

-         punkt 3 musi być zmieniony, ponieważ niedopuszczalne jest aby drzwi od ul. Dworskiej były zawsze zamknięte, co np. miało miejsce podczas uroczystości z okazji „dnia Babci”. Można postawić nakaz zamykania tych drzwi po godzinie 2200..

-         niedopuszczalne jest aby najemca był za wszystko odpowiedzialny, pewne obowiązki powinny spoczywać na właścicielu.

-         szczegółowe prawa i obowiązki najmującego najmu powinny być opisane w umowie najmu.

-         należałoby dążyć do tego aby organizowanie imprez rozrywkowych powinno się scedować na właścicieli lokali, a sale w obiektach komunalnych gminy wykorzystywać na imprezy okolicznościowe.

Temat będzie kontynuowany na następnym posiedzeniu.

W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z ofertą Polskiego Towarzystwa Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt na wdrożenie programu „Podaj Łapę”. Celem programu jest upowszechnianie, ujednolicenie, kontrola przemieszczania się zwierząt, zintegrowany system zarządzania i kontroli zwierząt, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się chorób odzwierzęcych, prawidłowa opieka właściciela, przyporządkowanie zwierząt do właścicieli, zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, kontrola raz niebezpiecznych, edukowanie w zakresie prawidłowej opieki nad zwierzętami.

 

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Marek Błaszczyk:

Komisja spotkała się dwa razy. W dniu 28 lutego odbyła wspólne posiedzenie z Komisją Górnictwa poświęcone tematowi planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Komisja dokonała analiza zapisów części opisowej planu zagospodarowania przestrzennego i ustosunkowała się do poprawek proponowanych przez Radę Sołecką w Przyszowicach.

Komisja przeanalizowała również mapy będące załącznikami do planu: ideogram uzbrojenia, mapa prognozowanych izolini osiadań terenu w latach 2005-2020 oraz rysunek planu.

Komisja zaopiniowała pozytywnie 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy wraz załącznikami mapowymi. Komisja zaapelowała do Wójta Gminy o przyspieszenie prac nad opracowaniem planu i jak najszybsze skierowanie do zaopiniowania do Okręgowego Urzędu Górniczego.

W dalszej części posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie projektu uchwały w sprawie nabycia gruntu przedłożony na dzisiejszej sesji. W projekcie uchwały przewidziano zakup działki o powierzchni 115 m2, która będzie wykorzystana na poszerzenie drogi wewnętrznej prowadzącej do obiektu szkoły podstawowej i gimnazjum w Paniówkach.

Drugie posiedzenie miało miejsce w dniu w dniu 22 marca. Porządek posiedzenia był nastepujący: 1) Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) Spotkanie z KWK "Sośnica" dotyczące realizacji robót odwodnieniowych w sołectwie Przyszowice; 3) Zapoznanie się z opracowaniem pt. „Plan Rozwoju Lokalnego” oraz sprawy bieżące.

Kompania Węglowa S.A. KWK "Knurów" wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach”. Zakres opracowania obejmuje niezbędny zakres robót, które należy zrealizować w obszarze położonym w Gierałtowicach, zawartym pomiędzy ulicą Korfantego od strony wschodniej i torem kolejowym relacji Knurów-Przyszowice-Makoszowy od strony północnej. W rejonie zalewiska przewiduje się dalsze osiadanie terenu spowodowane projektowaną eksploatacja węgla. Dla ochrony przyległych terenów przed podtapianiem przewiduje się: budowę przepompowni, składającej się z dwóch studni z kręgów żelbetowych o średnicy około 1,5 m i głębokości około 3,5m, w których zabudowane zostaną po dwie pompy, wykonanie rurociągów tłocznych w rur PCV o średnicy 2xØ500mm, długości około 1200m, wykonanie ziemnego zbiornika retencyjnego, wykonanie trafostacji 20/0,4 kV, wykonanie zasilającej linii kablowej 20 kV 35mm 2AFI, długości 200m z odłącznikiem na słupie przed stacją od istniejącej linii napowietrznej 20 kV, zasypanie i rekultywacja istniejącego zalewiska.

Komisja opowiedziała się za sposobem rekultywacji zalewiska polegającym na wykonaniu zbiornika wyrównawczego i przepompowni, zasypaniu istniejącego zalewiska i przywróceniu terenu do użytkowania rolniczego.

Na rekultywowanym terenie musi być wykonany rów opaskowy lub drenaż opaskowy zapewniający spływ wód z urządzeń melioracyjnych. Zbiornik wyrównawczy powinien mieć kształt zbliżony do naturalnego kształtu zbiornika wodnego. Kopalnia powinna wykupić tereny zajęte pod zbiornik.

Komisja wnioskuje, aby na następnym posiedzeniu zostały przedstawione projekty decyzji Wójta Gminy o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach”

W kolejnym temacie uczestniczył przedstawiciel kopalni "Sośnica" Henryk Widak. Omówił realizację harmonogramów realizacji zadań, jakie w 2004 roku kopalnia "Sośnica": Budowa zbiornika „Sośnica I”; przebudowa rowu A; Likwidacja zalewiska i przebudowa odpływu potoku „Cienka” przy ul. Gliwickiej:

Komisja po dokonaniu szczegółowej analizy uznała, że terminy realizacji zadań zapisane w harmonogramach nie są realizowane.

 

Przewodniczący Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas:

Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 3 posiedzenia: w dniu 28 lutego wspólnie z Komisją Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, posiedzenie doraźne w dniu sesji oraz posiedzenie w dniu 3 marca 2005r. Porządek tego posiedzenia był następujący: Informacja o realizacji złożonych wniosków o zwrot kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi; Informacja o realizacji harmonogramu prac związanych z przebudową zbiornika „Sośnica I” w Przyszowicach; Informacja na temat projektu likwidacji zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach oraz sprawy bieżące.

Komisja wysłuchała informacji o zwrotach kosztów zabezpieczeń należnych od kopalń "Budryk" S.A., "Knurów", "Makoszowy" i "Sośnica" przedstawionej przez pracownika UG. Komisja wniosła o przedstawienie odpowiedzi na pytania: Czy gmina otrzymała zwrot kosztów zabezpieczeń na zadaniach budowa kanalizacji na ul. Polnej w kierunku Chudowa, wodociąg na ul. Jasnej, kanalizacja przy ul. Makoszowskiej, kanalizacja na ul. Gierałtowickiej. Czy zostały złożone wnioski na budynki przejęte po tuczarni w Chudowie? Jak załatwiana jest sprawa odwodnienia, za którą odpowiedzialna jest kopalnia "Budryk"?

Analizując informację o realizacji harmonogramu prac związanych z przebudowa zbiornika „Sośnica I” przekazaną na piśmie przez kopalnię "Sośnica" Komisja zadała następujące pytania: Przedstawić informację na jakim etapie jest projektowanie i kiedy przewidziana jest realizacja rowu A? Kopalnia powinna przedstawić Komisji całą dokumentację. Interweniować aby kopalnia przyspieszyła realizację harmonogramu robót. Powinny być rozpoczęte roboty, które nie są uzależnione od wydania decyzji. Od wydania decyzji nie są uzależnione sprawy własnościowe, wykupu, operaty wodno-prawne itp. Na jakim etapie jest sprawa wykonania mostku na rowie CH1A, ulica Graniczna i przedłużenie pogłębienia rowu po stronie Bojkowskiej?

Kolejnym tematem był projekt likwidacji zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach

Na zlecenie KW S.A. KKW "Knurów" firma HYDOPROJEKT wykonała opracowanie pt. „Likwidacja zagrożenia wodnego w dolinie potoku Gierałtowickiego w Gierałtowicach”. Na podstawie tego opracowania kopalnia "Knurów" wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje niezbędny zakres robót, które należy zrealizować w obszarze położonym w Gierałtowicach, zawartym pomiędzy ulicą Korfantego od strony wschodniej.

 

Przewodnicząca Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Gertruda Pawlas:

Komisja miała posiedzenie w dniu 17 marca 2005r. Porządek posiedzenia obejmował: 1) Zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005; 2) Zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice; 3) Zapoznanie się ze „Strategią rozwiązywania problemów społecznych” oraz sprawy bieżące

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005 przy uwzględnieniu proponowanych poprawek.

Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice Komisja wniosła poprawkę do § 3 proponując dodać po pkt. 2 punkt 3 w brzmieniu: „W rodzinie w której występuje dodatkowo bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania lub wystąpiło zdarzenie losowe, kryterium dochodowe na 1 członka rodziny, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 może być podwyższone o 20%.”

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice przy uwzględnieniu proponowanych poprawek.

Komisja zapoznała się z projektem „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”.

Strategia Rozwiązywania problemów społecznych jest kolejnym dokumentem, który oprócz strategii rozwoju Gminy, Planu rozwoju Lokalnego ma być uchwalony przez Radę gminy.

Opracowanie obejmuje 4 rozdziały: I „Diagnoza aktualnej sytuacji społecznej Gminy Gierałtowice”; II Analiza SWOT Gminy Gierałtowice w zakresie rozwiązywania problemów społecznych; III Cele strategiczne rozwiązywania problemów społecznych; IV Wdrożenie strategii i jej monitoring. W dyskusji zwrócono uwagę, że w gminie narasta problem ludzi starszych. W strategii należałoby przewidzieć utworzenie placówki dla ludzi w podeszłym wieku np. domu dziennego pobytu.

W sprawach bieżących Przewodnicząca Komisji poinformowała, że tematem następnego posiedzenia będzie „Działalność organizacji społecznych w sołectwach w oparciu o współpracę ze szkołami z uwzględnieniem zagospodarowania czasu wolnego młodzieży.” Posiedzenie odbędzie się w szkole w Przyszowicach. Zaproszeni zostaną przedstawiciele organizacji społecznych działających w sołectwie.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń:

Komisja miała posiedzenie w dniu 30 marca 2005r. Porządek posiedzenia obejmował: 1) zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005; 2) zaopiniowanie projektu uchwały RG w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Gminy Gierałtowice; 3) Omówienie programu „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005 - 2015”.

W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 przewidziano zwiększenie planu dochodów i wydatków na rok 2005 o kwotę 411.181 zł.

Ponadto przewidziano dokonanie zmiany treści załączników Nr 4 i Nr 5 w uchwale budżetowej na rok 2005 z dnia 30 grudnia 2004r.

Zwiększenie dochodów nastąpi w pozycjach:

Dział 600 Transport i łączność - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5.427 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - o kwotę 33.938 zł.

Minister Finansów pismem Nr ST-4820/3/2005 ustalił ostateczną wysokość subwencji oświatowej dla gminy. Wysokość tej subwencji zwiększono o kwotę 265.276 zł. Ponadto zwiększono kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 33.938 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t - o kwotę - 265.276 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - o kwotę 106.540 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wyczyszczenie przepustu pod torami na rowie melioracji szczegółowej 0-25 w Gierałtowicach - o kwotę 22.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność - zimowe utrzymanie dróg - o kwotę 46.641 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - o kwotę 36.000 zł, z tego:

-       wykonanie drzwi wejściowych dla pomieszczeń od strony północnej budynku pałacowego w Przyszowicach - 12.000 zł.

-       emisja audycji radiowych promujących gminę - 24.000 zł,

Dział754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 40.000 zł, z tego:

-       zakup wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń w budynku OSP Gierałtowice 16.000 zł,

-       wymiana okien w budynku OSP Chudów 12.000 zł,

-       zakup materiałów do remontu sanitariatów w budynku OSP Paniówki - 12.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 244.540 zł, z tego:

-       utrzymanie placówek oświatowych w szkołach podstawowych - 24.696 zł,

-       dofinansowanie do zakupu paliwa w szkołach podstawowych - 20.000 zł,

-       remont pomieszczeń starej szkoły w Przyszowicach 50.000 zł,

-       modernizacja kotłowni dla obiektów szkolnych i gminnej pływalni 80.000 zł,

-       bieżące utrzymanie placówek przedszkolnych - 30.450 zł,

-       utrzymanie placówek gimnazjalnych - 14.394 zł.

Dział    921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydanie monografii „Historia Chudowa” z okazji 700-lecia sołectwa Chudów - 20.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 22.000 zł, z tego:

-       remont sanitariatów w pomieszczeniach sportowych obiektu LKS Paniówk - 9.700 zł,

-       remont sanitariatów w pomieszczeniach sportowych obiektu LKS Gierałtowice - 6.000 zł,

-       naprawa ogrodzenia na boisku LKS Przyszowice - 6.300 zł.

W załącznikach Nr 3 i 4 przewidziano zmianę załączników do uchwały budżetowej na rok 2005 w związku ze zmianą przepisów prawa. Ustawa z dnia 22 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273 poz.2703) zlikwidowała z dniem 1 stycznia 2005r. funkcjonowanie środków specjalnych przy jednostkach budżetowych. W związku z tym uchyla się załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2005 a w jego miejsce stawia się załącznik dotyczący dochodów własnych jednostek budżetowych w których będą realizowane zadania w zakresie przygotowywania posiłków w placówkach przedszkolnych oraz świetlicach przy szkołach podstawowych, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Mimo, że nie ma obowiązku proponuje się przeznaczyć środki ze zlikwidowanych środków specjalnych w kwocie 5.427 zł (z wpływów za zajęcie pasa drogowego) na wydatki związane z utrzymanie zasobu drogowego gminy tj. na zimowe utrzymanie dróg.

Wpływy z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych proponuje się wydatkować na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

 

W projekcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Gierałtowice przewidziano utworzenie z dniem 1 kwietnia 2005r. rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych tj. w przedszkolach i w szkołach podstawowych prowadzących świetlice szkolne.

Na rachunku tym jednostki budżetowe będą gromadziły środki finansowe pochodzące z tytułu wpłat za odpłatne usługi w zakresie żywienia. Dochody przeznaczone zostaną się na zakup składników surowcowych do przygotowania posiłków w tych jednostkach. Należności i zobowiązania oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych ustalone na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych. Dysponentem rachunku dochodów własnych są dyrektorzy jednostek.

W dyskusji Komisja zgłosiła następujące wnioski:

- przedstawić Komisji Górnictwa informację na temat realizacji zadania „Wyczyszczenie przepustu pod torami na rowie melioracji szczegółowej 0-25 w Gierałtowicach”. Czy zadanie jest traktowane jako naprawienie szkody górniczej?

- sprawdzić zasadność wydatków na zimowe utrzymanie dróg,

- przedstawić Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia RG szerszą informację na temat umowy z radiem FAN dot. emisja audycji radiowych promujących gminę.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał RG w sprawie:

-       zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2005

-       utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Gierałtowice.

W dalszej części posiedzenia Komisja omówiła szczegółowo projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005 – 2008”. Komisja wniosła szereg poprawek redakcyjnych oraz następujące uwagi:

-       wyjaśnić jakie kategorie szkód górniczych powinny być podane w opracowaniu. Czy może być podana informacja o występowaniu IV kategorii szkód?

-       uzupełnić zapisy rozdziału 4 Ochrona środowiska o informacje na temat występowania stref uskokowych.

-       wpisać w rozdziale 6 wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

-       sprawdzić czy została wydana decyzja na rozbiórkę dworca kolejowego w Gierałtowicach.

J.Ochman omówił rozdział II Zadania służące poprawie sytuacji na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego”. Do tekstu przedstawionego Komisji wniesiono poprawki. Uległa zmianie tabela nr 46 „Harmonogram realizacji inwestycji Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”. Liczba zadań z 32 wzrosła do 40. Przy zwiększonej liczbie zadań budżet gminy zachowuje nadal płynność finansową. Opracowana została również nowa tabele Nr 47 „Wskaźniki finansowe Gminy Gierałtowice w katach 2001-2004”. Zasadniczej zmianie uległa również tabela nr 50 „Prognozowane wydatki inwestycyjne Gminy Gierałtowice na lata 2005-2006”

Komisja nie ustosunkowała się do opracowania. Komisja ponownie przeanalizuje dokument po naniesieniu poprawek.

 

Ad. 6

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał Przewodniczący RG stwierdził, że na sali jest obecnych 15 radnych.

 

ppkt. 6 a) Uchwała w sprawie określenia źródeł dochodów własnych.

Treść uchwały i opinia Komisji Budżetu i Planowania RG zostały przedstawione w pkt. 5 porządku obrad.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie określenia źródeł dochodów własnych została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/187/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 b) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Treść uchwały i opinia Komisji Budżetu i Planowania RG zostały przedstawione w pkt. 5 porządku obrad.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/188/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 c) Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.

Treść uchwały i opinia Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia RG została przedstawiona w pkt. 5 porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

15

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/189/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 d) Uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005.

Treść uchwały i opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia RG została przedstawiona w pkt 5 porządku obrad.

Do treści uchwały wniesiona została jedna poprawka: w § 2 pkt 2 w zdaniu „Uzyskania kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu - do 1.000,00 zł” dopisać „zgodnie z potrzebami placówki”. Innych poprawek nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005 została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/190/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 e) Uchwała w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.

Treść uchwały i opinia Komisji Rolnictwa Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RG została przedstawiona w pkt. 5 porządku obrad.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 15 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/191/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 6 f) Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej przedłożył do zaopiniowania projekt uchwały RM Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9. Projekt uchwały nie był opiniowany przez żadną z komisji RG.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

9

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

6

W głosowaniu brało udział 15 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXII/192/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 7

Sprawy sołectw – informacje sołtysów

Sołtys sołectwa Chudów Józef Posiłek:

Na zebraniu wiejskim zostało obiecane, że wszystkie samochody przejeżdżające przez Chudów a wiozące niebezpieczne ładunki zostaną skontrolowane. Dotychczas nie zrobiono w tym temacie nic.

Nie została też przeprowadzona wizja dróg.

 

Sołtys sołectwa Przyszowice Zygmunt Szołtysek: 

Drogi powiatowe i wojewódzkie muszą być oczyszczone po zimie. W tej chwili na poboczach tych dróg śmieci sięgają powyżej krawężnika. Śmieci te sypią się do kanalizacji.

Na budynku „Zamek” są znaczne odpady tynku, a elewacja była remontowana w ubiegłym roku.

Na przystanku przy ul. Makoszowskiej umiejscowić wiatę.

Zakupić meble do biura sołtysa.

 

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin:

Rada Sołecka nie zgadza się z regulaminem użytkowania sali w remizie OSP w Paniówkach, a w szczególności z pkt. 3 który nakazuje zamykania drzwi wejściowych od frontu. Drzwi mogą być zamknięte po 2200, ale nie w ciągu dnia, w podczas normalnego użytkowania sali.

Siatki przeciwśnieżne nie spełniły swojego zadania, ponieważ leżały na ziemi i nie były rozwieszone na słupkach.

W przyszłym roku przy wyborze wykonawcy na odśnieżanie dróg umożliwić sołtysom wniesienie uwag.

 

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka nie zgłosiła żadnych uwag.

 

Ad.  8

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Informację przedstawił Wójt J.Bargiel.

25 lutego miało miejsce podpisanie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez Izbę Skarbową w sprawie realizacji inwestycji w ramach programu SAPARD. 27 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Przyszowice. 28 lutego odbyło się szkolenie rolników w sprawie płatności obszarowych. 3 marca została podpisana umowa na zakup ostatniej działki pod oczyszczalnię ścieków. 6 marca odbyła się prezentacja wyrobów członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic w ramach Dnia Ekologicznego organizowanego w Gliwicach. 7 marca miało miejsce spotkanie w Urzędzie Miasta Knurowa dotyczące współpracy samorządów z radiem FAN. 8 marca miało miejsce spotkanie Rady Sołeckiej z Gierałtowic mające na celu przeprowadzenie wizji na potoku Gierałtowickim, w związku z planami zagospodarowania zalewiska. Wnioski zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony środowiska RG. 10 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej. 12 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Gierałtowicach, w ramach którego działa również Koło Gospodyń Wiejskich. 13 marca był koncert pieśni pasyjnych zorganizowany przez chór Słowik w Przyszowicach. 15 marca odbyło się spotkanie grupy roboczej nt. poszerzenia działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 16 marca odbyło się spotkanie z nauczycielami, omawiano prognozy demograficzne, budżet oświaty, politykę prooświatową gminy. W tym dniu odbyła się też narada z wykonawcami oraz miało miejsce przekazanie darów dla biblioteki w Przyszowicach w postaci książek niemieckich. 17 marca w Warszawie odbyła się konferencja nt. Telepraca jako narzędzie budowy społeczeństwa informacyjnego. 21 marca miało miejsce się szkolenie członków Odnowy Wsi. 22 marca omówiona została pierwsza wersja Planu Rozwoju Lokalnego, zawierająca listę zadań inwestycyjnych. Trwają prace nad opiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004, które zostało Wysokiej Radzie przedłożone. W pierwsze święto Wielkanocy wizytę w Przyszowicach złożył nowomianowany ordynariusz diecezji legnickiej. 29 marca odbyło się kolejne spotkanie z projektantami kanalizacji sanitarnej. W dniu 31 marca wpłynęło postanowienie OUG w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 9

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski

Kierownik referatu ISG W.Bargiel odnosząc się do interpelacji radnego Mariana Szołtysek poinformowała, że z przepisów ustawowych wynika, że wszystkie przyłącza są po stronie właściciela. Jeżeli uszkodzenie przyłącza wynika ze szkody górniczej, to do naprawienia szkody zobowiązany jest zakład górniczy.

Radny M.Szołtysek poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie.

Przewodniczący RG przypomniał, że 30 kwietnia upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych.

Następna sesja odbędzie się 28 kwietnia 2005r. Tematyka tej sesji to przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego, udzielenie absolutorium za rok 2004, sprawa strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz przyjęcie insygniów gminy.

 

Radny M.Błaszczyk poprosił o wyjaśnienie czy w projekcie uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego przez OUG musi być przywołany art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

Radny E.Kurpas poinformował, że podczas ustalania warunków górniczych urzędnik Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego powiedział, że gmina w swojej uchwale powinna powołać art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Czy w sytuacji gdy w uchwale Rady Gminy będzie przywołany art. 53 a w opinii OUG nie będzie powołany ten artykuł nie będzie sprzeczności pomiędzy tymi dokumentami?

Radca prawny J.Maślanka wyjaśnił, że w postanowieniu OUG opiniującym plan zagospodarowania przestrzennego podstawa prawna powołana jest błędnie. Jako podstawę opiniowania powołano art. 24 aktualnej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, jest to błędne powołanie podstawy prawnej. Wójt we wniosku o zaopiniowanie powołał art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, tej starej na podstawie której uchwalany jest plan zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice. Powołał też art. 53 ust. 5 ustawy prawo geologiczne i górnicze. Właściwie w podstawie prawnej powołany powinien być art. 53 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Jeżeli przepis szczególny wymaga uzgodnienia lub zajęcia stanowiska, to stanowisko powinno być według KPA wzajemne. Tym przepisem szczególnym jest prawo materialne czyli art. 53. Samo postanowienie nie jest błędne. Jeżeli wydający decyzję powołał błędną podstawę prawną, to ta decyzja nie zostanie zakwestionowana. Błędna podstawa prawna nie dyskwalifikuje faktu uzgodnienia.

 

Radny H.Kubicki powiedział, że w sołectwie Gierałtowice potok Gierałtwicki w rejonie ul. Korfantego oraz potok Ornotnowicki od Ornontowic aż do Przyszowic wymagają wyczyszczenia. Należałoby wyczyścić cały potok Ornontowicki a potem potoki Bojkowski, Gierałtowcki i Bujakowski. W czasie wiosennych roztopów okazało się, ze tama która została wykonana przez górnictwo pomiędzy ulicą Ks. Roboty a ul. Powstańców nie spełnia już swojego zadania, w związku z tym została awaryjnie uruchomiona stara tama za ul. Ogrodową. Podczas dużego napływu wody cała woda w potoku Bojkowskim zostanie i w przyszłości będzie trzeba kanalizację poprowadzić ulica Wodną, tak aby uwolnić wody potoku Bojkowskiego od strugi z ulicy K.Miarki. W ten sposób woda potoku Bojkowskiego może spokojnie płynąć.

 

Ad. 10

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

Podpisał: Przewodnoczący Rady Gminy

               Roman Włodarz

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwały podjęte na sesji Nr XXXII/187/05 - Nr XXXII/192/05
informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-06-20
Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2005 13:37
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×