BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie " „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 2113/174, 2115/174, 2114/174, 1611/173, 2407/199, 104, 23 położone w Przyszowicach przy ul. Południowej"

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

 

że na wniosek Państwa Gabrieli i Bronisława SZOŁTYSEK, 44-178 Przyszowice, ul. Południowa 2 Państwa Hanny i Piotra KULASA, 44-178 Przyszowice, ul. Południowa 4B oraz Pani Agaty i Marcina PIERŚCIŃSKICH, 41-819 Zabrze, ul. Mikulczycka 10/5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 2113/174, 2115/174, 2114/174, 1611/173, 2407/199, 104, 23 położone w Przyszowicach przy ul. Południowej
(k.m. 2 i 6, obręb Przyszowice)

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek                                   10.00-13.00

- czwartek                                                                             14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik:PDF2920_0001.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9444630, w tym miesiącu: 132868, wizyt dzisiaj: 1418