Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.

Strona archiwalna

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.18.2018 z dnia 18.01.2018r.

 

w sprawie:  przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego

 oraz ustalenia wysokości wadium

          

 

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875),
 • art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121),
 • § 5 i 6 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336) zmienionej uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 listopada 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2014r. poz. 5999),
 • § 4 ust. 2 § 6 ust. 4,ust. 5a i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

   § 1

Przeprowadzić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr:

1984/291 o powierzchni 0.0951 ha, k.m. 14 wraz z działką drogową nr ewidencyjny 1558/291 o powierzchni 0.0094 ha, k.m. 14  dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczysta nr GL1G/00039642/1.

 

    § 2

Obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 z kwoty 115 358 zł netto na kwotę 92 287 zł netto.

 

§ 3

 1. Wadium do przetargu w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia należy wpłacić  w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Chudów, a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

 

    § 4

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Józef Długaj - przewodniczący

2. Gabriela Nowakowska-członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Barbara Kubicka - członek

5. Aleksandra Kuś - członek

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1.

 

   § 5

 1. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.

  

   § 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

   § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

     Nr 0050…....2018 z dnia ..….01.2018r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice

 

 

Lp

Położenie nieruchomości

KW

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1

Chudów ul. Osiedle

 

GL1G/00039642/1 Sądu Rejonowego w Gliwicach

Działka nr 1984/291 o pow. 0.0951 ha,

k.m. 14 wraz z działką drogową nr 1558/291 o pow. 0.0094 ha, k.m. 14

Działka niezabudowana, kształt regularny, teren płaski, niezróżnicowany w pionie. Dostęp do działki z drogi publicznej poprzez działkę nr 1558/291. Uzbrojenie w zasięgu działki w wodę, kanalizację, energię elektryczną i gaz. Przez południowo-zachodnią część działki przebiega sieć kanalizacyjna utrudniająca zagospodarowanie.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.

Dla działki wydano Decyzję nr 167/2016 z dn.13.12.2016r. o warunkach zabudowy dla inwestycji „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem”.

92 287 zł

10 000 zł

 

 

Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2018 roku o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48a

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)- dowodów tożsamości, a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) z podaniem tytułu wpłaty, przelewem na konto Urzędu Gminy w Gierałtowicach – Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie nr rachunku 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018.

Termin  wniesienia  wadium  upływa  dnia 28.02.2018r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Gierałtowice.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.U. 2016r. poz. 1990).  

Osoba ustalona jako nabywca:

 • jest zobowiązana wpłacić cenę sprzedaży nieruchomości brutto przed zawarciem aktu notarialnego,
 • ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

 

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,
 • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu wynikiem negatywnym nie później niż w ciągu 3 dni,
 • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji.

Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48a, pok. 114, tel. 32 30 11 364.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 28.09.2017r.

 

 

Gierałtowice, dnia 18.01.2018r.

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-01-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  18-01-2018 13:38
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  18-01-2018 13:39
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 1246
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×