Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XXXIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.

Strona archiwalna

 

Protokół Nr   XXXIII / 05

z sesji Rady Gminy Gierałtowice

która odbyła się  w dniu 28 kwietnia 2005r.

 

Porządek sesji :

1. 

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 

2. 

Przyjęcie porządku obrad.

 

3. 

Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 03.02.2005r.

 

4. 

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych.

 

5. 

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

 

6. 

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

 

7. 

Sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2004

 

 

a)    opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Gierałtowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004,

 

 

b)   wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

 

c)    uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice,

 

 

d)   dyskusja,

 

 

e)    podjecie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

XXXIII/193/05

8. 

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

 

 

a)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy.

XXXIII/194/05

 

b)   w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”

XXXIII/195/05

 

c)    w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych

XXXIII/196/05

 

d)   w sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice

XXXIII/197/05

 

e)    w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

XXXIII/198/05

 

f)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

XXXIII/199/05

9. 

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

 

10.   

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski.

 

11.   

Zamknięcie sesji

 

 

Ad. 1

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Sesja miała miejsce w sali Urzędu Gminy w Gierałtowicach w godz. 1600 – 2030. Sesję otworzył i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy Roman Włodarz.

Przewodniczący oświadczył, że otwiera obrady XXXIII sesji Rady Gminy Gierałtowice, stwierdził, że sesja jest prawomocna, uczestniczy w niej 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.

W sesji uczestniczyli ponadto Wójt Gminy dr inż. Joachim Bargiel, z-ca Wójta Janusz Korus, skarbnik gminy Krystyna Karwat, dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Tadeusz Wranik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Henryka Górka, Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej Lidia Pietrowska, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Gminy, radca prawny Józef Maślanka oraz sołtysi: Józef Posiłek, Małgorzata Domin, Gerda Czapelka, Zygmunt Szołtysek.

Listy obecności, radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

 

Ad. 2

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, został przyjęty w jednogłośnie – 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2005r.

Protokół z sesji, która odbyła się w dniu 31 marca 2005r. został przyjęty bez uwag, w głosowaniu: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Ad. 4

Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych

Radny Wiesław Paszek:

1)      Proszę o informację na temat geodezyjnego podziału gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie Fundacji „Zamek Chudów” i budynków socjalnych we dworze, ze szczególnym uwzględnieniem „Starej kuźni”, „Starego młyna” i stawu.

2)      Kto podawał informację zdjęciową o gminie Gierałtowice do folderu wydanego przez Starostwo Powiatowe? Zdjęcia zostały źle dobrane, w gminie jest wiele lepszych obiektów, którymi można się pochwalić.

 

Radny Henryk Kubicki:

Jakie czynności zostały wykonane w sprawie ulicy Wodnej i terenów wzdłuż ulicy Wodnej?

 

Radny Tadeusz Nocoń:

1)       Radny podziękował za stan ul. Zabrskiej w Paniówkach.

2)       Interweniować w sprawie naprawienia wyrwy w jezdni pomiędzy ul. A.Swobody a ul. Zwycięstwa w Paniówkach.

 

Ad. 5

Informacja z działalności komisji stałych RG w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Piotr Szołtysek:

Komisja miała posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2005r., zajmowała się następującymi sprawami: Opinią do projektu uchwały RG w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych; Opinią do projektu uchwały RG w sprawie ustanowienia symboli gminy; Zaopiniowaniem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych. Komisja omawiała wiele pomysłów w tej sprawie. Rozważano projekt ograniczenia czasu otwarcia wszystkich placówek handlowych i gastronomicznych. Mieszkańcy nie skarżą się na czas otwarcia lokali lecz na zakłócanie ciszy nocnej, w związku z tym Komisja postanowiła zaproponować Radzie Gminy podjęcie pierwszego kroku w postaci uchwały ograniczającej możliwość używania urządzeń nagłaśniających w godzinach od 2200 do 600.

Drugą sprawą była opinia do projektu uchwały RG w sprawie ustanowienia symboli gminy.

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zaopiniowała pozytywnie projektu herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Gierałtowice ustalone uchwałą Rady Gminy Nr XXII/135/04 z dnia 30.06.2004r. Stwierdziła, że są zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. W uzasadnieniu do opinii wskazano, że dla polepszenia czytelności należy rozważyć zastąpienie we wzorach flagi i banneru białej barwy barwą żółtą lub też przyjąć cały płat koloru błękitnego. Komisja zaleciła również dokonać zmiany we wzorze pieczęci polegającej na tym, że napis będzie zgodny z ruchem wskazówek zegara i będzie rozpoczynał się jednym krzyżem umieszczonym na godz. 1200.

Komisja zaproponowała inny układ inny układ napisu w otoku pieczęci, a mianowicie podzielenie tekstu na dwie części, z których jedna będzie ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a druga w kierunku przeciwnym.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Komisja rozpatrzyła również projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.

Karę ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczną odbywają głównie osoby skazane za drobne przewinienia np. niezapłacenie grzywny lub mandatu, niezapłacone alimenty, jazdę po pijanemu itp. W roku bieżącym zostały wprowadzone nowe uregulowania prawne. Decyzję o wyznaczeniu podmiotu w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna musi podjąć Rada Gminy. Obecnie w naszej gminie jeden mieszkaniec odpracowuje karę w wysokości 20 godzin miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kubicki:

Komisja spotkała się 23 i 29 marca oraz 4 kwietnia. Tematem posiedzeń było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004. Komisja wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy oraz Skarbnika Gminy. Opinia w sprawie wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy zostanie przedstawiona w pkt. 7 porządku obrad.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Tadeusz Nocoń:

Komisja miała posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2005r. Porządek posiedzenia obejmował: Ustosunkowanie się do wniosków komisji RG do sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2004 oraz opinia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu gminy za rok 2004 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu; Opinia do projektu uchwały RG w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”; Opinia do projektu uchwały RG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach oraz sprawy bieżące.

Komisje stałe Rady Gminy nie wniosły żadnych uwag do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004 i wyraziły pozytywne opinie. Również IV Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię, bez uwag. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała także pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja Budżetu i Planowania nie wniosła do sprawozdania żadnych uwag.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2004 omówiła księgowa Biblioteki. Wydatki budżetu wyniosły 227 tys.zł, plan wydatków został wykonany w 95%. Wydatki płacowe wyniosły 165 tys.zł, zakupiono książki za kwotę 22 tys. zł, opał za kwotę 8 tys.zł, pozostałe wydatki to koszty stałe (energia elektryczna, woda, konserwacja sprzętu p.poż, konserwacja alarmu, usługi transportowe, usługi bankowe, usługi telefoniczne itp.). Komisja miała pewne zastrzeżenia do regulaminu organizacyjnego biblioteki, ale wątpliwości te zostały wyjaśnione. Jednym z wniosków Komisji jest, aby Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku przeanalizowała statut biblioteki.

Komisja omówiła szczegółowo projekt „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005 – 2008”m wniosła szereg poprawek redakcyjnych oraz następujące uwagi:

W rozdziale I poprawić:

-       na str. 6 poprawić powierzchnię powiatu Gliwickiego z 5,77% na 5,88%

-       na str. 8 wykreślić zdanie „Na granicy Chudowa i Paniówek przepływa potok Chudowski (Jasienica)”

-       na str. 9 poprawić tekst, który powinien być zgodny z tekstem na str. 28, tzn „Wzdłuż północnej granicy gminy dobiega końca budowa autostrady A4 relacji wschód – zachód. W najbliższych latach wykonana zostanie autostrada A1 relacji północ – południe oraz skrzyżowanie tych autostrad tzw. „Węzeł Sośnica”.

-       na str. 24 w klasyfikacji gleb zastąpić zapis „Va i VIb – 13% obszaru” zapisem „V i VI – 13% obszaru”,

-       na str. 30 poprawić zapis w tabeli nr 32 tzn. w liczbie porządkowej 1 nazwę „Szkolna”  zastąpić „Szkolna/Topolowa”,

-       na str. 48 wykreślić zdanie „Przewidywane wartości wskaźników deformacji kształtować się będą w granicach I – IV kategorii odkształceń”,

W rozdziale II poprawić:

-       w tabeli nr 45 na str. 46 dodać zadanie nr 48 „Budowa chodnika przy ul. Gierałtowickiej (droga wojewódzka Nr 921) od dworca kolejowego do ul. Południowej”. W rubrykach „Nakłady inwestycyjne” oraz „Udział Gminy Gierałtowice” dopisać kwotę 400.000 zł.

We wnioskach poprawić:

-       W związku z dopisaniem zadania nr 48 poprawić na str. 78 zapis „III – infrastruktura dróg i inne. W sumie 10 zadań na łączną kwotę: 9.176.000 zł z podziałem finansowania na udział własny – 4.698.000 zł, dotacje EFRR – 4.398.000 zł oraz dotacje inne -  80.000 zł”.

-       Ponadto na str. 79 podsumowując wnioski należy dopisać „Liczba porządkowa planowanych przedsięwzięć na lata 2005-2008 ujętych w tabeli Nr 46 nie determinuje kolejności wykonywania poszczególnych zadań”.

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwał RG uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008” w głosowaniu 9 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

 

Przewodnicząca Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia Gertruda Pawlas:

Komisja w okresie międzysesyjnym miała dwa posiedzenia.

Głównym tematem pierwszego posiedzenie, które odbyło się w dni 13 kwietnia br. była działalność organizacji społecznych w sołectwie Przyszowice w oparciu o współpracę ze szkołami z uwzględnieniem zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Relację z posiedzenia przedstawiła Wiceprzewodnicząca Komisji Grażyna Malec. Posiedzenie miało miejsce w sali Gimnazjum w Przyszowicach. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście - przedstawiciele organizacji działających w sołectwie Przyszowice oraz dyrektorzy placówek oświatowych, radny Marek Błaszczyk, przedstawiciele UG kierownik referatu EZ Czesława Kuś, kierownik referatu OKO Mateusz Papkala.

Jako pierwsi głos zabrali przedstawiciele Duszpasterstwa Młodzieży Ksiądz Antoni Wyciślik, Tadeusz Dolata, Leszek Żogała, Stwierdzili że Duszpasterstwo Młodzieży jest organizacją, której celem statutowym jest kształtowanie wizerunku człowieka. Organizowane przez nich imprezy mają na celu ukształtowanie człowieka, który potrafi się bawić bez alkoholu i używek. Formy działalności to przede wszystkim organizowanie zabaw zamkniętych i otwartych.

Ostatnio obserwowane jest coraz większe zapotrzebowanie na takie imprezy. W jednej imprezie ze względu na warunki lokalowe może uczestniczyć jedynie 50 osób. W imprezach może uczestniczyć młodzież gimnazjalna, młodzież w wieku szkoły średniej, dzieci mogą uczestniczyć za zgoda rodziców. Duszpasterstwo Młodzieży współpracuje ze świetlicą środowiskową, a integralną częścią Duszpasterstwa Młodzieży są członkowie ruchu „Światło Życie”. Problemem jest brak zaplecza umożliwiającego wyjście dzieci na zewnątrz budynku. Koło świetlicy jest plac który można by było zagospodarować na ten cel. Ksiądz proboszcz zaproponował współpracę w dziedzinie kajakarstwa i windsurfingu. Jest gotów przekazać do dyspozycji 5 desek windsurfingowych, 4 kajaki i wózek do przewozu kajaków. Przedstawiciele młodzieży zwrócili uwagę na problem korzystania z sali gimnastycznej. Sala jest wykorzystywana codziennie do godziny 2200 lub 2300, w większości przez młodzież. Grupy młodzieży zrzeszonej w LKS korzystają z sali nieodpłatnie, zaś pozostali uczestnicy muszą płacić. Wielu młodych ludzi nie stać na pokrycie opłaty za wynajem sali. W sołectwie jest amatorska drużyna siatkówki, która gra w II lidze amatorskiej oraz drużyna piłki halowej. Są osoby, które chciałyby również należeć do tych drużyn, ale nie stać ich na opłacenie sali.

Jako druga głos zabrała pani Danuta Król która jest koordynatorem świetlic środowiskowych. Przypomniała, że świetlica jest czynna codziennie do godz. 1800, uczestniczą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. W świetlicy zatrudnionych jest 3 wychowawców, których zadaniem jest sprawowanie opieki nad dziećmi i zagospodarowanie ich czasu wolnego po lekcjach. W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia, gry, zabawy, wycieczki. Duże znaczenie ma fakt, że wychowawcy świetlicy otoczyli opieką dzieci szkolne, które mają problemy z nauką. Świetlica współpracuje z Duszpasterstwem Młodzieży.

Kolejnym mówcą był Prezes LKS Marian Szołtysek. Poinformował, że celem statutowym LKS-u jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport. LKS zrzesza 140 członków. Posiada 3 sekcje: tenisa stołowego, skata sportowego i piłki nożnej z drużynami: trampkarzy (starszych i młodszych), juniorów i seniorów. Klub uczestniczy w rozgrywkach ligi gminnej, ligi międzygminnej. Bierze udział w rozgrywkach II i III ligi oraz ligi okręgowej. Klub współpracuje ze szkołą. Korzysta nieodpłatnie z sal i urządzeń szkolnych, współuczestniczy w organizowaniu wspólnych imprez, korzysta z pomocy nauczycieli. Współpracuje również ze szkołą podstawową w Makoszowach. LKS organizuje również imprezy rozrywkowe jak np. wycieczki.

Prezes chóru „Skowronek” Herbert Lomania powiedział, że chór działa już od 93 lat. Zrzesza członków w wieku od 9 do 76 lat. Mottem chóru jest „aby ludziom radość nieść”. Chór stoi otworem dla wszystkich, którzy lubią śpiewać. Chór jest przygotowany do współpracy, dobre wyniki daje współpraca ze szkołą podstawową i z gimnazjum. Bardzo dobrze był odebrany wspólny występ z grupą dzieci przedszkolnych.

Forum Młodzieży Samorządowej reprezentował Mateusz Papkala. Powiedział, że współpraca FMS ze szkołami układa się dobrze, a z klubami sportowymi nawiązano współpracę przy organizacji „Turnieju Lata”.

Na podsumowanie głos zabrała Dyrektorka Gimnazjum Anna Kowol, powiedziała iż Gimnazjum zagospodarowuje czas wolny młodzieży gimnazjalnych poprzez organizowania różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w kołach zainteresowań. Oprócz szkół działają organizacje – samorząd szkolny, koło ZHP. Problem polega na tym, że koła są dla uczniów zdolnych. Ci zdolni uczniowie mają czas całkowicie zajęty. Jest jednak spora grupa uczniów, która lekceważy obowiązki i dal tej grupy trzeba zagospodarować czas wolny. Trzeba pomóc tym uczniom, którzy pochodzą z rodzin patologicznych, gdzie dom nie daje na prywatne lekcje, nie kieruje na zajęcia w szkole, nie kieruje do organizacji. Trzeba zorganizować zajęcia, które by były atrakcyjne dla tej młodzieży. Nie mogą to być koła przedmiotowe ani koła rozwijające talenty. Gimnazjum współpracuje z organizacjami społecznymi. Współpraca z DM-ka układała się dobrze gdy ksiądz był nauczycielem religii w szkole. Problem barku młodzieży chętnej do śpiewania w chórze wywodzi się stad, że w szkole nie ma lekcji śpiewania. Od września w gimnazjum będzie jedna klasa sportowa. Jest nadzieja, że ta młodzież będzie potem uczestniczyła w LKS.

W podsumowaniu stwierdzono, że dobrze byłoby zacieśniać współpracę z Duszpasterstwem Młodzieży i świetlicą środowiskową. Rozwijać należy dobrą już współpracę ze szkołą, z LKS, chórem. Należałoby też umożliwić nieodpłatne korzystanie z sali wszystkim zorganizowanym grupom młodzieży, nie tylko grupom przynależącym do w struktur LKS.

W drugiej części posiedzenia Pani Edyta Gleinch przedstawiła informację na temat możliwości pozyskania dotacji na realizację lokalnych programów. Polsko Amerykańska Fundacja Wolności oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce przekazały Forum Młodzieży Samorządowej dotacje w kwocie 46.000 zł na realizację programu „Działaj lokalnie”.

Informacje z posiedzenia w dniu 26 kwietnia przedstawiła Gertruda Pawlas. Tematyka posiedzenia obejmowała: Zapoznanie organizacji społecznych Gminy Gierałtowice z programem „DZIAŁAJ LOKALNIE”; Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gierałtowice za rok 2004; Zapoznanie z uzupełnioną wersją „Strategii rozwiązywania problemów społecznych” oraz sprawy bieżące. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście - przedstawiciele organizacji działających w gminie Gierałtowice oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Informację na temat możliwości pozyskania dotacji na realizację programów lokalnych przedstawiła Pani Edyta Gleinch. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie projekty, które będą miały za zadanie zapobiegać problemom lokalnym. Wnioski należy składać w siedzibie Forum Młodzieży Samorządowej, która mieści się w Przyszowicach przy ul. K.Miarki. Termin składania wniosków upływa 17 maja br. o godzinie 1600. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 maja br. W dniu 10 maja br. odbędzie się spotkanie robocze, na które zaprasza się wszystkie osoby zamierzające złożyć wniosek. Otwarcia i wyboru ofert dokona specjalna komisja, w skład której będą wchodziły osoby mieszkające poza terenem gminy.

W punkcie drugim Wójt Gminy J.Bargiel przedstawił nową wersję „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”. Opracowanie, w porównaniu z tekstem prezentowanym na posiedzeniu Komisji w dniu 17 marca 2005r., zostało uzupełnione i poszerzone o nowe zagadnienia. W związku z tymi zmianami nadano mu też inny tytuł „Strategia polityki społecznej gminy Gierałtowice”. Wprowadzono nowy rozdział omawiający zagadnienie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy. Pokazana jest też działalność kulturalna i społeczna.

W.Paszek zwrócił uwagę, że zagadnienia działalności społecznej należy przeanalizować pod kątem udziału poszczególnych grup społecznych. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że jest wielu ludzi, którzy działają w wielu organizacjach. Jest też grupa osób, które nie należą do żadnej organizacji i oczekują, że będzie się działo coś ciekawego.

 

Przewodniczący Komisji Górnictwa Eugeniusz Kurpas:

Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 14 kwietnia. Tematem była wizja w terenie sołectwa Gierałtowice, zaopiniowanie dodatku do planu ruchu kopani "Makoszowy" i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

Kopalnia "Makoszowy" wystąpiła o zaopiniowanie dodatku nr 25 do części szczegółowej planu ruchu na lata 2004 – 2006 w sprawie skrócenia wybiegu ściany k65 w pokładzie 407/2 oraz nowej redakcji punktów 2.2, 2.25, 2.26, 2.26.3 oraz załączników 2b i 4/7. Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004.

Następne posiedzenie w dniu 25 kwietnia było spowodowane wnioskiem kopalni "Sośnica" o zaopiniowanie dodatku Nr 38 do części szczegółowej planu ruchu kopalni "Sośnica" na lata 2004-2006 dotyczący eksploatacji pokładu 408/4 ścianą 5c8w – aktualizacja złoża dla pokładu 408/4. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie. W miesiącu październiku ubiegłego roku Komisja zaopiniowała pozytywnie roboty przygotowawcze do uruchomienia tej ściany, postawiła wtedy warunki, że do czasu uruchomienia eksploatacji ściany Kopalnia przedłoży sprawy doraźnego rozwiązania zabezpieczenia przed powodzią tego rejonu, obniży poziom piętrzenia wody w zbiorniku  „Sośnica I” oraz będzie realizowała ustalony harmonogram robót. Komisja stwierdziła, że kopalnia nie realizuje tych ustaleń. Okazało się, że Komisji nie przedłożono wszystkich materiałów jakie przekazała kopalnia do UG, dlatego sprawa będzie omawiana po raz drugi na posiedzeniu w dniu dzisiejszym.

 

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Marek Błaszczyk:

W okresie międzysesyjnym odbyły się dwa posiedzenia Komisji.

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia Komisja omówiła 5 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-       budowa zbiornika - zaopatrzenie KWK "Sośnica" w wodę przemysłową - zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Przyszowice.

-       budowa kanalizacji - zabezpieczenie przeciwpowodziowe - budowa kolektora od zbiornika Wn 24/89 do rowu ulgi w Przyszowicach (usuwanie szkód i zabezpieczenie przed szkodami).

-       budowa kanalizacji - zabezpieczenie przeciwpowodziowe - budowa kolektora z rowu A przy ul. Powstańców Śl. do potoku Cienka w Przyszowicach (usuwanie szkód i zabezpieczenie przed szkodami).

-       kompleksowe usuwanie skutków szkód górniczych na linii PKP Zabrze Makoszowy-Leszczyny w km od 8,4 do km 11,8 oraz równoległym torze dojazdowym bocznicy KWK “Budryk” w Gierałtowicach.

-       budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyszowicach.

Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004, nie wniosła żadnych uwag.

W trzecim punkcie Komisja zapoznała się wstępnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice.

Na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice oraz projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy, przedkładane na dzisiejszej sesji.

Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskiem Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o zaopiniowanie lokalizacji autostrady A1 odcinek Maciejów – Sośnica. Komisja wniosła następujące uwagi do tego opracowania:

-   drogi dojazdowe do pól w oznaczonych terenach wokół węzła nie zapewniają dojazdu do pól od ul. Gliwickiej

-   droga zbiorcza pokazana na arkuszu 4 jest połączona z drogą kopalni :"Sośnica", która jest drogą zakładową.

-   drogi dojazdowe do pół pomiędzy węzłem autostradowym a rzeką Kłodnicą nie mają wyjazdu na ul. Gliwicką

-   w związku z podwyższeniem ul. Gliwickiej i Granicznej zapewnić zjazdy do przylegających pól i do posesji zabudowanych.

-   wyjaśnić jaki jest dojazd do terenów pomiędzy autostradami A1 i A4?

-   wody deszczowe z autostrady A1 nie mogą być odprowadzane do cieku A, ponieważ wody te wpływają do bezodpływowego zbiornika „Sośnica I”. Woda ze zbiornika jest użytkowana do celów technicznych kopalni "Sośnica". Zbiornik jest użytkowany przez Koło Wędkarskie. Stwarza to zagrożenie ekologiczne dla zbiornika i załogi kopalni "Sośnica". Proponuje się alternatywne rozwiązanie polegające na tym, że wody z autostrady będą odprowadzane bezpośrednio do rzeki Kłodnicy poprzez rów po stronie Gliwickiej, który prostopadle przecina ul. Gliwicką w km 1000+230 DK44 według oznaczenia na rysunku 4.1 arkusz 5

-   zapewnić prawidłowy zjazd z ul. Granicznej na drogę DK 44

-   przy podwyższeniu ul. Granicznej przebudować wodociąg tak aby umożliwić technologiczne utrzymanie wodociągu (uzgodnić z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej).

-   uwzględnić ekrany akustyczne dla zabezpieczenia zabudowań przy ul. Granicznej i ul. Gliwickiej.

-   zapewnić odpowiednią ilość przejść dla zwierząt, w połączeniu z drogami dojazdowymi do pól.

 

Ad. 6

Sprawy sołectw – informacje sołtysów.

Sołtys sołectwa Przyszowice Zygmunt Szołtysek: 

-       Naprawić wyrwę na rogu ulic Gierałtowickiej i Parkowej w Przyszowicach.

-       Przyspieszyć termin remontu nawierzchni dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych.

 

Sołtys sołectwa Gierałtowice Gerda Czapelka podziękowała za dokonanie wycinki drzew na ul. Korfantego.

 

Sołtys sołectwa Chudów Józef Posiłek:

-       Naprawić drogi sołeckie, zniszczone w czasie zimy.

-       Powiadomić Zarząd Powiatu Gliwickiego, że sołtys Chudowa prosi o umożliwienie mu uczestniczenia w wizji w terenie, jeżeli wizja ta będzie obejmowała drogi w sołectwie Chudów.

-       Zorganizować akcję „Sprzątania Świata” z udziałem radnych i uczniów szkół gminnych. W razie niewykonania przedstawić odpowiedź na piśmie.

 

Sołtys sołectwa Paniówki Małgorzata Domin nie zgłosiła żadnych problemów.

 

Ad. 7

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004.

Skarbnik Krystyna Karwat przedstawiła uchwałę IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gierałtowice za 2004 rok. Kolegium RIO stwierdziło, że sprawozdanie spełnia wymogi formalno prawne, nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem merytorycznym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kubicki przedstawił wniosek Komisji następującej treści:

Działając na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 115 ust. 2 Statutu Gminy Gierałtowice (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2001r. Nr 85, poz. 2171, z 2001r. Nr 103. poz. 3373, z 2002r. Nr 80, poz. 2873) Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gierałtowice, na posiedzeniach w dniach 23 marca 2005r., 29 marca 20054r. i 4 kwietnia 2005r. w składzie: Henryk Kubicki – przewodniczący, Tadeusz Nocoń – sekretarz, Herbert Lomania, Eugeniusz Kurpas - członkowie, dokonała oceny sprawozdania Wójta Gminy Gierałtowice z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004. W celu zaopiniowania sprawozdania Komisja korzystała z następujących materiałów:

-   sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004 (opracowane przez Skarbnika Gminy Krystynę Karwat, na podstawie danych księgowych oraz materiałów przekazanych przez kierowników poszczególnych referatów UG),

-   uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XVIII/106/04 z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2004,

-   uchwał Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004,

-   zarządzeń Wójta Gminy zwiększających plan dochodów i wydatków, dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz zleconych gminie,

-   zarządzeń Wójta Gminy zmniejszających plan dochodów na rok 2004,

-   sprawozdań o dochodach budżetowych i o wydatkach budżetowych z wykonania planów finansowych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo, z wykonania planu finansowego z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-   planów finansowych: zakładu budżetowego, środków specjalnych oraz funduszy celowych.

W obradach Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2005r. udział wzięli Wójt Gminy Joachim Bargiel i skarbnik gminy pani Krystyna Karwat. Skarbnik Gminy brała udział również w obradach Komisji Rewizyjnej w dniu 29 marca 2005r. Wójt Gminy i Pani Skarbnik udzielili wyjaśnień członkom Komisji.

Budżet Gminy Gierałtowice na rok 2004 uchwalony został w dniu 12 lutego 2004r. Po stronie dochodów zaplanowana została kwota w wysokości 22.676.520 zł. Plan dochodów gminy obejmował dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy, dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W ciągu roku wprowadzone zostały zmiany, które zwiększyły dochody do kwoty 24.994.454 zł.

Wykonanie dochodów gminy za rok 2004 osiągnęło w kwocie 28.699.902 zł, co stanowi 114,8% kwoty planowanej po zmianach.

Dochody własne wykonano w kwocie 22.667.693 zł, co stanowi 119,5% kwoty 18.961.785 zł zaplanowanej po zmianach.

Subwencja ogólna, uchwalona w wysokości 5.307.898 zł, wzrosła po zmianach do kwoty 5.355.253 zł, wykonana została w 100%, czyli w wysokości 5.355.253 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych wraz z zadaniami realizowanymi w ramach porozumień uchwalona w wysokości 279.809 zł, po zmianach wzrosła do 677.416 zł, zrealizowana została w wysokości 676.956 zł, czyli 99,9% kwoty po zmianach.

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią 78,9%, subwencja ogólna 18,7%, a dotacja celowa 2,4%.

W budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004 zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 26.323.214 zł. W ciągu roku na mocy uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy wydatki zostały zwiększone do 28.606.878 zł.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się kwotą 24.551.323 zł, co stanowi 85,8% kwoty którą zaplanowano po zmianach.

Wydatki bieżące, uchwalone w wysokości 17.997.959 zł zwiększone w ciągu roku do kwoty 19.359.961 zł wykonane zostały w kwocie 18.050.320 zł, co stanowi 93,2% kwoty po zmianach.

Wydatki majątkowe uchwalone w wysokości 8.045.446 zł, zwiększone w ciągu roku do wartości 8.569.501 zł, wykonano na kwotę 5.824.047 zł, co stanowi 67,9% kwoty po zmianach.

Wydatki na zadania zlecone wraz z zadaniami realizowanymi w ramach porozumień uchwalone w wysokości 279.809 zł, po zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 677.416 zł. Wydatki te wykonano w 99,9% na kwotę 676.956 zł.

W strukturze poniesionych wydatków 73,5% stanowią wydatki bieżące, 23,7% wydatki majątkowe, a 2,8% wydatki na zadania zlecone wraz z zadaniami realizowanymi w ramach porozumień.

Wynik budżetu Gminy Gierałtowice osiągnięty w roku 2004 jest dodatni i wynosi 4.148.579 zł. W roku 2004 nie została zaangażowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3.714.916 zł.

Łącznie budżet Gminy Gierałtowice za rok 2004 wykazuje nadwyżkę budżetową w kwocie 7.863.495 zł.

Komisja przyjęła wyjaśnienie Wójta Gminy, który wyjaśnił, że przyczyną wykonania zaplanowanych wydatków ogółem tylko w 85,8% było:

-       brak przyznania środków funduszy Unii Europejskiej (SAPARD) na budowę drogi ul. Topolowej w Chudowie (nie zrealizowano tego zadania),

-       opóźnienie przebiegu procedury przetargowej (protesty, które znacznie opóźniły wybór wykonawcy) zadania pn. „Wykonanie modernizacji ul. Wolności z budową kanalizacji deszczowej i wymianą wodociągu” w Paniówkach,

-       przedłużający się przebieg procedur uzgodnieniowych w sprawach: budowy kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach i w Przyszowicach, budowy wodociągu na ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach.

Komisja Rewizyjna uznała zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004 dane za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 spełnia wymogi formalno – prawne oraz rachunkowe i jest zgodne ze sprawozdawczością statystyczną.

Wniosek: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gierałtowice pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonanie budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004 i występuje do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za rok 2004. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium: jednogłośnie - 4 głosy „za”.

Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach.

Do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań.

Do treści uchwały nie wniesiono uwag ani poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gierałtowice za rok 2004 została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/193/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

Wójt Gminy Joachim Bargiel powiedział, że przyczyną niższego wykonania niektórych pozycji wydatków budżetowych były procedury przetargowe oraz nieprzyznanie środków z funduszu SAPARD. Mimo to rezultat należy uznać za dobry oraz za dobry przyczynek do założeń budżetu na rok bieżący, w który wchodzimy z nadwyżką budżetową.

 

Ad. 8

Rozpatrzenie i podjęcie uchwał.

Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że na sali jest obecnych 14 radnych.

 

ppkt. 8 a) Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy.

Opinia Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RG została przedstawiona w pkt. 5 porządku obrad.

Streszczenie dyskusji:

Radny Henryk Kubicki: Stwierdził, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do załączników mapowych. Uważa jednak, że załącznikiem do uchwały powinny być również postanowienia co do uzgodnień planu terenu górniczego planu z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice. Niezależnie od tego uzgodnienia prowadzone pomiędzy gminą a organem uzgadniającym powinny być zakończone protokołami na podstawie których gmina i Urząd Górniczy zgodzą się na określony w tym protokole zakres i warunki eksploatacji. Wynik tych protokołów powinien być przelany na postanowienie.

Autor planu Ryszard Wyszyński wyjaśnił co następuje: Ustalenie tekstu planu przedkładanego na dzisiejszej sesji poprzedziły dwuletnie negocjacje z górnictwem, a konkretnie z czterema kopalniami. Odbyło się spotkanie na którym uzgodniono szereg zapisów zawartych w projekcie uchwały. Poszczególne kopalnie oficjalnymi pismami wycofały zwoje zarzuty, które zgłosiły po wyłożeniu planu do publicznego wglądu. Projekt uchwały, łącznie z rysunkami stanowiącymi załączniki do tej uchwały oraz łącznie z rysunkiem przedstawiającym przewidywane izolinie osiadań zostały przesłane do Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach do zaopiniowania bądź uzgodnienia. W rezultacie, opierając się o obowiązujące prawo, dyrektor OUG wydał postanowienie o uzgodnieniu tego planu bez uwag. To postanowienie dyrektora OUG wraz z innymi materiałami dotyczącymi formalno prawnego opracowania planu zawarte w 6 tomach dokumentów formalno – prawnych, które stanowią integralną część planu miejscowego i razem z uchwałą zostaną przesłane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego do sprawdzenia zgodności planu z obowiązującym prawem, zgodnie z obowiązującą procedura. OUG nie wydaje żadnych innych dokumentów poza postanowieniem.

Radny H.Kubicki: Przepisy mówią, że mamy uzgodnić plan terenu górniczego z naszym planem przestrzennym. Parametry naszego planu znamy, parametry planu terenu górniczego też są znane, ale nie ma takiego parametru jak obniżenie. Obniżenie to jest efekt eksploatacji. Niezależnie od tego teren górniczy ma swoje parametry. Na temat tych parametrów dyskutowaliśmy półtora roku. W momencie kiedy byliśmy już w fazie pewnych uzgodnień parametry znikły i zadowoliliśmy się .... Zadaję pytanie: Jaka jest relacja pomiędzy naszym planem a planem globalnego rozwoju? Plan przestrzenny to jest podstawowe prawo miejscowe które jest źródłem wszelkich decyzji, które powinny być w Urzędzie Gminy, Na podstawie tego dokumentu formuje się wszelkie inne dokumenty pochodne, które mają wsparcie na tej naszej konstytucji jaką jest plan miejscowy. Mając plan lokalnego rozwoju musimy wiedzieć jaka kategoria szkód jest w danym terenie, bo inwestycja bez szkód górniczych jest tania, a ze szkodami górniczymi jest dużo droższa. Oczywiście pieniądze wracają z powrotem jako zwrot kosztów zabezpieczenia, ale samo wyłożenie tej kwoty obciąża właściciela i obniża wartość działek znajdujących się pod wpływem eksploatacji. Uważam, że jeżeli nie będziemy mieli podstawowej wiedzy na temat prognozowanej eksploatacji poszczególnych kopalń, prognozowanego wpływu na teren, prognozowanego osiadania i niezależnie od tego w części graficznej nie będziemy mieli linii obserwacji w tych terenach, które są najbardziej zagrożone, to nie będziemy w stanie prowadzić dyskusji z kopalniami na temat naszych rozwiązań proponowanych w dyskusji z kopalniami.

Radny Marek Błaszczyk: Podziękował Wójtowi, członkom Komisji Rolnictwa, Planowania przestrzennego i Ochrony środowiska, sołtysom i wszystkim radnym a w szczególności przewodniczącemu Komisji Górnictwa, pracownikom UG oraz autorowi panu Wyszyńskiemu za współdziałanie przy tworzeniu planu. To co zostało przedstawione dzisiaj do głosowania jest diametralnie różne od tego co było przedstawione na początku, jeszcze w czasie poprzedniej kadencji Rady Gminy, a w szczególności w części „Ochrona środowiska”. Powiedział, że można było iść na łatwiznę, przypomniał mapy, które pokazała Gliwicka Spółka Węglowa na samym początku, z osiadaniami takimi że zagrożony był teren całej gminy. Kłodnica miała płynąć nad Przyszowicami i Paniówkami na wysokości 218 m.n.p.m a teren miał osiąść o 9 metrów niżej do poziomu 196 m.n.p.m. Tu radni powiedzieli NIE. Dziękuje radnym i Wójtowi, że ten głos został wysłuchany. Wywalczyliśmy406/2, że w Przyszowicach zostały wycofane z eksploatacji pokłady 409/1, 410/1, 406/2, część pokładu 407/2 i ograniczony został pokład 405/2. Te działania zabezpieczają sołectwo Przyszowice przed wtargnięciem wód powodziowych tzw. stuletnich do sołectwa.

Plan został uzgodniony z OUG. Jest opracowany zgodnie z prawem, w podstawie prawnej powołana jest ustawa o samorządzie gminnym, ustawa prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o planowaniu przestrzennym – to jest najważniejsze. W planie mamy warunek, że kopalnie nie będą mogły eksploatować ściany jeżeli budynki znajdujące się w zasięgu jej oddziaływania będą zabezpieczone na niższą kategorię osiadań, niż kategoria spowodowana eksploatacją tej ściany. Musimy teraz konsekwentnie postępować dalej, a więc trzeba wdrożyć monitoring osiadań terenu.

Radny Eugeniusz Kurpas: Radny Kubicki myśli kategoriami starego prawa górniczego, które obowiązywało do roku 2001. Pierwotnie art. 53 tej ustawy mówił, że opracowuje się plan funkcjonaly dla terenu górniczego, po zmianie ustawy artykuł ten stanowi że: Na terenie górniczym opracowuje się plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny Henryk Kubicki: Działalność górnicza jest przyczyną tych nieszczęść które mamy.

Radny M.Błaszczyk zgłosił poprawkę – w § 41 pkt 3.4 dopisać słowa „i w dorzeczu cieku K4” w wyrażeniu „poziom maksymalnego piętrzenia wody w zbiorniku „Sośnica I” powinien być co najmniej 1 metr poniżej najniższego punktu odwadnianego terenu (pomiędzy ulicami Gliwicką, Makoszowską, torami kolejowymi i rzeką Kłodnicą)”. Poprawka została przyjęta.

Innych poprawek nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/194/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 8 b) Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”

Treść uchwały i opinia Komisji Budżetu i Planowania oraz Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RG zostały przedstawione w pkt. 5 porządku obrad.

Do treści uchwały nie wniesiono uwag ani poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008” została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/195/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 8 c) Uchwała w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych.

Treść uchwały i opinia Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku RG została przedstawiona w pkt 5 porządku obrad.

Streszczenie dyskusji:

Radny E.Kurpas zapytał czy uchwała jest zgodna z obowiązującymi ustawami? Jakich urządzeń nagłaśniających zakazuje używać ta uchwała? Czy na przykład zakazane będzie puszczenie cichej melodii z magnetofonu? Czy będzie można posłuchać radia siedząc przy stoliku?

Radca prawny J.Maślanka wyjaśnił, że podstawa prawna przywołana w projekcie uchwały jest poprawna. W art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Rada Gminy została upoważniona do wprowadzenia takiego zakazu. Zapis „Wprowadzić na terenie Gminy Gierałtowice w zakładach gastronomicznych prowadzących działalność na „wolnym powietrzu” zakaz funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń nagłaśniających w godzinach od 2200 do 600” oznacza, że obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń nagłaśniających, niezależnie od emitowanych decybeli. Kwestia decybeli opisana jest w innych przepisach, obowiązują dwie normy tzw. dzienna i nocna.

J.Nowak zacytował treść art. 157 ustawy „Rada Gminy może w drodze uchwały ustanawiać ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko”.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

 

Wyniki głosowania:

głosów „za”

7

 

głosów „przeciw”

6

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie ograniczenia funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/196/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 8 d) Uchwała w herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice

Treść uchwały i opinia Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku RG została przedstawiona w pkt 5 porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

0

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice  została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/197/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 8 e) Uchwała w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Treść uchwały i opinia Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku RG została przedstawiona w pkt. 5 porządku obrad.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

14

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 14 radnych, ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna została podjęta jednogłośnie. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/198/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

ppkt. 8 f) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.

Treść uchwały i opinia Komisji Budżetu i Planowania RG została przedstawiona w pkt. 5 porządku obrad.

Przewodniczący Komisji T. Nocoń przypomniał, że w dyskusji nad sprawozdaniem Komisja zadała pytanie, kto jest organem właściwym do zatwierdzenia, Wójt czy Rada Gminy?

Radca prawny Helena Słupik udzieliła wyjaśnień na pytanie zadane przy opiniowaniu projektu uchwały. Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości. Ta ustawa dokładnie nie precyzuje, kto jest organem zatwierdzającym. Ze względu na to, że biblioteka jest instytucja kultury gminna, która gospodaruje między innymi dotacją ustaloną przez Radę Gminy, organem właściwym jest Rada Gminy. Regulamin organizacyjny biblioteki należy zmienić.

Do treści uchwały nie wniesiono poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały, po czym poddał ją pod głosowanie.

Wyniki głosowania:

głosów „za”

13

 

głosów „przeciw”

0

 

głosów „wstrzymujących się”

1

W głosowaniu brało udział 14 radnych. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach została podjęta większością głosów. Uchwała została oznaczona numerem XXXIII/199/05, stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.  9

Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

Informację przedstawił Wójt J.Bargiel.

Na wstępie podkreślił, że na dzisiejszej sesji zapadły trzy bardzo ważne decyzje: został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2005-2008”. Ten ostatni dokument jest bardzo ważny dla rozwoju gminy, zawiera bowiem zapisy dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych. Trzecią ważną decyzją jest uchwalenie symboli gminy. Umożliwi to rozwinięcie promocji gminy, ułatwi kontakty z podmiotami zewnętrznymi, jest też ważnym elementem świadczącym o jedności gminy.

1 kwietnia odbył się konwent Wójtów i Burmistrzów w Bystrej poświęcony zagadnieniom oświaty. 4 kwietnia odbyło się spotkanie z prezesem Banku Spółdzielczego dotyczące uruchomienia łącza internetowego pomiędzy bankiem a urzędem. 6 kwietnia podpisany został protokół pokontrolny RIO.

12 kwietnia w Gminie Gierałtowice gościli wójtowie dwóch gmin, najbogatszej gminy w Polsce Kleszczów pod Bełchatowem oraz ubogiej gminy Zagóra z Bieszczad.

13 kwietnia odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu gliwickiego. Omawiany był program kulturalny na najbliższy okres oraz prezentacja miasta Pyskowice. 14 kwietnia wręczone zostały nagrody laureatom konkursu „BHP w rolnictwie”, organizowanym dla młodzieży gimnazjalnej. W tym dniu odbyło się także spotkanie Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej. 20 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Porozumiewawczej ds. Koordynacji Eksploatacji Górniczej. Omawiano m.in. sprawę wykonania map lotniczych. Zwrócono uwagę na to, że mapy powinny być wykonane przy współudziale Wojewódzkiego Inspektora Geodezji, aby mogły wchodzić w zasób geodezyjny województwa. Dyskutowano także sprawę rezerwowego zasilania przepompowni. Przedstawiciele górnictwa twierdzili, że lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie zapewnienie drugiego źródła zasilania przez energetykę. 21 kwietnia wpłynęło Zarządzenie Starosty Gliwickiego zobowiązujące gminę do opracowania planu ochrony zabytków. 24 kwietnia odbył się koncert pieśni sakralnych, zorganizowany przez chór „Skowronek” z Gierałtowic. 25 kwietnia zostało podjęte stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie Wojewódzkiego Programu Operacyjnego na lata 2007-20013 zawierającego założenia do nowego Narodowego Planu Rozwoju.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

Ad. 10

Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski

Radny E.Kurpas poprosił o wyjaśnienie dlaczego Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy zapewnieniu dostawy wody żąda przedstawienia dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania gruntem lub własności działki. Jest to wprowadzaniem mieszkańców w błędne koło. Ktoś kto chce kupić działkę musi dokonać rozpoznania co do możliwości i kosztów podłączenia mediów a nie dysponuje jeszcze prawem własności. Taka osoba powinna otrzymać informację o warunkach podłączenia do wodociągu. Dopiero na etapie pozwolenia na budowę konieczne jest przedstawienie prawa własności, a nie na etapie wniosku.

 

Radny H.Kubicki: Czy UG interweniował w sprawie ubytków asfaltu na ulicy Korfantego, na odcinku administrowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych?

 

Radny M.Błaszczyk poprosił o przedstawienie informacji na temat zaangażowania prac przy wymianie wodociągów w Przyszowicach, w szczególności w ulicach Gierałtowickiej, Spółdzielczej, Pogrzeby, Wieczorka, Morcinka i Fornalskiej.

 

Radny T.Nocoń: Czy gmina partycypuje przy wymianie nawierzchni na ul. Gliwickiej? Na czas remontu obowiązuje na tej drodze ruch jednostronny, mieszkańcy są karani za to, że jeżdżą pod prąd dojeżdżając do swoich posesji.

 

Przewodniczący RG poinformował, że w dniach 21 i 22 maja odbędzie się XIII pielgrzymka sołtysów do Lichenia.

Na jednym z posiedzeń komisji RG w dyskusji nad Planem Rozwoju Lokalnego doszło do sporu na temat powierzchni sołectw, zobowiązałem się wtedy do dokonania pomiaru na mapach. Pomiary te potwierdziły, że prawidłowe są dane podane po sprostowaniu błędu, a oparte na informacji uzyskanej ze Starostwa Powiatowego.

 

Ad. 11

Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i ogłosił zamknięcie obrad.

Podpisał: Przewodniczący Rady Gminy

                Roman Włodarz

Protokołowała: Stefania Swoboda

Załączniki:

  1. Lista obecności radnych
  2. Lista obecności zaproszonych gości
  3. Porządek sesji
  4. Uchwały podjęte na sesji Nr XXXIII/193/05  - Nr XXXIII/199/05


 

informację wytworzył(a): Stefania Swoboda
za treść odpowiada: Stefania Swoboda
data wytworzenia: 2005-06-20
Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2005 13:41
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×