BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie - Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej

WB.6733.54.2017.MM

Zabrze, dn. 18.01.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2017 r. po. 1257/ Prezydent Miasta Zabrza informuje, że:
w dniu 18.01.2018 r. została wydana decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "Budowa przedszkola na dz. nr 1002/296 i 1760/290 położonych w Chudowie przy ul. Jesionowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową", na rzecz Inwestora: Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice.

Prezydent Miasta Zabrze prowadził postępowanie w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO-UL-426/803/16414/17/RS/AW z dnia 02.11.2017 r., które działając na podstawie art. 24  § 1 pkt 1 kpa wyznaczyło go do prowadzenia postępowania i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie.

Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 /V piętro, pok. nr 514, tel. 37 33 387/ w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, t.j. od dnia 23.01.2018 r.

Odwołanie od decyzji można składać w Biurze Podawczym Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 - V piętro, pok. nr 515, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                                                                 z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                 mgr inż. arch. Elżbieta Jankowska-Nowacka
                                                                                                                 z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa

 

PDFObwieszczenie - decyzja.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808209, w tym miesiącu: 115469, wizyt dzisiaj: 5434