Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej na nazwę – ul. Cicha w sołectwie Przyszowice.

INFORMACJA

Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany nazwy ulicy Fornalskiej

 na nazwę – ul. Cicha w sołectwie Przyszowice.

 

W nawiązaniu do obowiązującej ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, informuję że, Wojewoda Śląski wydał w dniu 19 stycznia 2018 r. Zarządzenie Zastępcze w sprawie zmiany nazwy ulicy „Fornalskiej” położonej na terenie Gminy Gierałtowice ( miejscowość Przyszowice)  na całym jej przebiegu na – ul.Cicha,  która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 19 stycznia 2018 r., poz.469 i wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2018 r.

 

Apeluję do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie  właściwego nowego adresu podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

 

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców, którzy objęci są ww. zmianą.

 

1) Informacje ogólne:

 •  zmiana nazwy dokonana  na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów

    zawierających nazwę dotychczasową ( dowody osobiste, prawa jazdy i dowody

    rejestracyjne zachowują ważność określoną w tych dokumentach, a ich wymiana nie jest

    wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu) ;

•  pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w

    księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencyjnych i dokumentach

    urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat:

 

2) Sprawy meldunkowe:

•   zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma

    konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

•  nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych. Natomiast osoby, które zechcą

    wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego

   w Przyszowicach, ul. Parkowa 11. Wydanie dowodu – bezpłatnie.

 

3) Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami :

• nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami

  przez mieszkańców. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

4) Deklaracje dotyczące podatku od nieruchomości :

• nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem

  aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

5) Banki, ZUS, KRUS, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług

    telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe,

    fundusze emerytalne, zakłady pracy, przychodnie lekarskie, szkoły,  przedszkola i

    inne:

•  Zmianę adresu w bankach i innych instytucjach należy zgłaszać indywidualnie, zgodnie z

    przyjętymi przez te podmioty zasadami.

 

 

 

 

6)  Zmiana w księdze wieczystej :

•  celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sadzie Rejonowym w

    Gliwicach Wydział Ksiąg Wieczystych „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”.

•  we wniosku należy wskazać żądanie” sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

•  w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z

    Zarządzeniem zastępczym Nr NPII.4131.4.1.2018  Wojewody Śląskiego z dnia 19 stycznia

   2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy.

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

   zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach-

   wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku.

• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu

   nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

 

7)  Urząd Skarbowy :

•  osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych

    adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017. Druk ZAP-3   

    można złożyć w formie papierowej we właściwym Urzędzie Skarbowym lub drogą   

    elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie

   internetowej  Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl.

 

8)  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej :

•  przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu CEDIG w Urzędzie

   Gminy Gierałtowice, bądź w innym Urzędzie Gminy lub miasta, zgodnie z obowiązującymi

   przepisami w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

•  zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy

   ulicy: adres zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania

   działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres dodatkowego miejsca wykonywania  

   działalności gospodarczej i adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.

•  wniosek ten stanowić będzie jednocześnie zgłoszenie do ZUZ/KRUS, GUS oraz

  wskazanego Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

9)  Wymiana tabliczek z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy :

•  Zgodnie z art.47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

    (t.j.Dz.U.2017 r. poz.2101) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty

     uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 

     mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku

     tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni licząc od daty ogłoszenia zmiany

     nazwy ulicy tj. 03 luty 2018 r.

 •  Zgodnie z w/w ustawą na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również

     nazwa ulicy.

10) Wymiana tabliczki z nazwą ulicy :

 za wymianę tabliczki z nazwą ulicy odpowiada Gmina Gierałtowice.

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gierałtowice w Referacie  Gospodarki Komunalnej  pok.114 lub pod nr tel.32/.3011360, 32/3011363 w godzinach  pracy Urzędu.

Pobierz plik: PDF2970_0001.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  31-01-2018 09:53
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  31-01-2018 09:56
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 502
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×