BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257/

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek z dnia 8 marca 2018 r. Pani Emilii Stoleckiej przedstawiciela Energo-Inwest s.c. 41-800 Zabrze ul. Wolności 318 pełnomocnika inwestora PSG Sp. z o.o. 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”

- na działkach nr 27/25, nr 29/25, nr 59/25, nr 107/2 zlokalizowanych w Przyszowicach przy ul. Granicznej.

 

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

- poniedziałek, wtorek, środa i piątek            10.00-13.00

- czwartek                                                       14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

Pobierz plik:PDF3126_0001.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9623202, w tym miesiącu: 104840, wizyt dzisiaj: 4392