BIP
Skrzynka podawcza

Obwieszczenie: ”Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Borowej – działki nr 326, 1837/33, 1836/33, 1838/33, 1662/33, 1666/33, 1834/33, 858/34, 751/33, 1832/33, 1830/33, 747/33, 1631/33."

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm./

Wójt Gminy Gierałtowice informuje,

że na wniosek Pana Marcina Matuli 44-177 Paniówki ul. Leśna 22a pełnomocnika Gminy Gierałtowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 

”Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Borowej

– działki nr 326, 1837/33, 1836/33, 1838/33, 1662/33, 1666/33, 1834/33, 858/34, 751/33, 1832/33, 1830/33, 747/33, 1631/33.

 

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE STRONY MOGĄ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA PODANIA NINIEJSZEGO OBWIESZCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109  w następujących godzinach:

             - poniedziałek, wtorek, środa i piątek              10.00-13.00

            - czwartek                                                         14.00-17.00

ORAZ SKŁADAĆ EWENTUALNE UWAGI I ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POWYŻSZEJ SPRAWY OSOBIŚCIE LUB PISEMNIE NA ADRES TUTEJSZEGO URZĘDU.

 

Pobierz plik:PDF3392_0001.pdf


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9807481, w tym miesiącu: 114741, wizyt dzisiaj: 4706