Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.

Strona archiwalna

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

 Nr 0050.100.2018 z dnia 11.06.2018r.

w sprawie:  przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego

 oraz ustalenia wysokości wadium

          

 

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994),
 • art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121),
 • § 3 i § 7 ust.1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 maja 2018r., poz. 3322),
 • § 4 ust. 2 § 6 ust. 4,ust. 5a i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

 

      Z A R Z Ą D Z A M

 

   § 1

Przeprowadzić III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr:

1984/291 o powierzchni 0.0951 ha, k.m. 14 wraz z działką drogową nr ewidencyjny 1558/291 o powierzchni 0.0094 ha, k.m. 14  dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczysta nr GL1G/00039642/1.

 

    § 2

Obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości opisanej w § 1 z kwoty 115 358 zł netto na kwotę 80 751,00 zł netto.

 

§ 3

 1. Wadium do przetargu w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Zarządzenia należy wpłacić  w pieniądzu (PLN) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Chudów, a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

 

    § 4

Powołać Komisję Przetargową w składzie:

 

1. Józef Długaj - przewodniczący

2. Gabriela Nowakowska-członek

3. Agnieszka Lazarowicz - członek

4. Barbara Kubicka - członek

5. Aleksandra Kuś - członek

do przeprowadzenia w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1.

 

   § 5

 1. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Wyciąg z ogłoszenia podlega opublikowaniu w dodatku gliwickim do Dziennika Zachodniego.

  

   § 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

 

   § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

        Jeżeli II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dnia ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia  jego zamknięcia może zbyć nieruchomość organizując kolejne przetargi. W przypadku zachowania terminów nie ma obowiązku ponownego sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. I przetarg odbył się dnia 28.09.2017r.  natomiast  II przetarg dnia 06.03.2018r. a więc terminy zostały zachowane.

 

 

Załącznik:DOCXZałącznik Nr 1.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  11-06-2018 14:41
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  11-06-2018 14:45
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 606
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×