Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. określenie wartości godziwej działek gruntu będących własnością Gminy Gierałtowice celem ujawnienia gruntów w ewidencji środków trwałych w 2018 roku.

Strona archiwalna

 

Gierałtowice, dnia 18.07.2018 r.

GK. 7031.13.2018

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi

pn. określenie wartości godziwej działek gruntu będących własnością Gminy Gierałtowice celem ujawnienia gruntów w ewidencji środków trwałych w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) – zamówienie o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zamawiający:

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do złożenia oferty na: sporządzenie wycen określających wartość godziwą gruntów będących własnością Gminy Gierałtowice celem ujawnienia działek w ewidencji środków trwałych

w 2018.

 

 1. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gmina Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48     

NIP: 969-160-69-09

REGON 276257848

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Zamówienie obejmuje określenie wartości godziwej działek gruntu (niezależnie od przeznaczenia gruntu) będących własnością Gminy Gierałtowice, których wartość nie jest określona w dokumentach celem ujawnienia gruntów w ewidencji środków trwałych. Zamówienie obejmuje wszystkie grunty, które Gmina będzie ujawniać w ewidencji środków trwałych do końca 2018 roku.  Każda działka przekazywana będzie do wyceny odrębnym zleceniem.

2. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2018 r.

3. Warunki płatności: płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty wpływu do urzędu faktury. Płatność będzie następować za każdorazowe zlecenie.

 

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na załączonym FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2018 r.

do godz. 15.00 w formie pisemnej/drogą elektroniczną na adres:

Urząd Gminy Gierałtowice

44-186 Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48A

pok. nr 114

e-mail:

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

 

Cena – za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta której cena za wykonanie jednorazowego zlecenia będzie najniższa.

 

FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi pn. określenie wartości godziwej działek gruntu będących własnością Gminy Gierałtowice celem ujawnienia gruntów w ewidencji środków trwałych.

 

 

I              NAZWA i ADRES WYKONAWCY

 

 

Nazwa                  ………………………………………………………………………………………

                                             

Adres                   ………………………………………………………………………………………

 

NIP                        ………………………………………………………………………………………

 

Tel/fax.                               ………………………………………………………………………………………

 

 

 

II             OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

 

1. Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oferuję wykonanie wyceny jednej działki gruntu niezależnie od przeznaczenia wycenianej działki za wynagrodzenie:

cenę netto ……………………………………… zł

podatek VAT ……………………………………zł

cenę brutto ……………………………………zł 

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………..…………………………………….zł)

 

 

 

 

 

………………………… …., dnia …………………………

………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej wraz z pieczątką)

 

 

PDFOgłoszenie.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-07-2018
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  18-07-2018 12:17
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  18-07-2018 12:19
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 548
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×