BIP
Skrzynka podawcza

Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice.

PROTOKÓŁ

z dnia 30 lipca 2018 r.

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia

15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 13 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem
o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje” oraz „Ogłoszenia i Komunikaty”.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

 

PDFProtokol konsultacji_zmiana stypendium.pdf

 


Urząd Gminy Gierałtowice: ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice | tel.: +48 32 30 11 300 | fax: +48 32 30 11 306 | e-mail:
Liczba wizyt: 9808294, w tym miesiącu: 115554, wizyt dzisiaj: 80