Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach.


Ogłoszenie nr 604076-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 
 

Gmina Gierałtowice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gierałtowice, krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48 , 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://bip.gieraltowice.pl/1560/1539/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.bip.gieraltowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą, pocztą kurierską lub osobiście 
Adres: 
Urząd Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, Referat Inwestycji i Szkód Górniczych pokój 203.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach 
Numer referencyjny: PN/13/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”. Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje budynek pałacu - stanowiący obecnie między innymi siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Gierałtowice, Gminnego Przedszkola oraz park krajobrazowy stanowiący otoczenie budynku pałacu. Całość zamierzenia objęta przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest przy ul. Parkowej 11 w Przyszowicach na działkach nr: 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38 610/36, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 482/39, 483/39, 484/40, 485/40, 227, 228. Przedmiotowy budynek pałacu oraz park krajobrazowy jest wpisany do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach pod numerem A/1284/81. 2. Zadanie obejmuje: 2.1. WSTĘPNE PRACE PROJEKTOWE – KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI BUDYNKU PAŁACU ORAZ KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA REWALORYZACJI PARKU KRAJOBRAZOWEGO: a) Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu oraz dla instalacji w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania zamówienia. b) Wykonanie inwentaryzacji zieleni na potrzeby realizacji zadania wraz z wykazem drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie przyrody w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji na ich usunięcie oraz wycinkę. c) Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej budynku pałacu. d) Opracowanie wstępnego programu prac konserwatorskich oraz uzgodnienie go z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. e) Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji budynku pałacu, przebudowy i remontu łącznie z zagospodarowaniem terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budynku pałacu (droga p.poż., miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, oświetlenie elewacji pałacu oraz terenu przylegającego do budynku pałacu) z uwzględnieniem obecnych i planowanych użytkowników, wyposażenia i elementów wykończenia, w tym przedszkola z dostosowaniem do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz uzgodnienie przedmiotowej koncepcji z rzeczoznawcami w zakresie przepisów przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. Koncepcja powinna umożliwić realizację zadania (roboty budowlane) z podziałem na poszczególne etapy realizacji zadania. W pierwszym etapie należy przewidzieć m.in. przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego na parter budynku pałacu. Podział na etapy realizacji zadania należy uzgodnić z Zamawiającym. Przedmiotowa koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawierać co najmniej trzy wizualizacje wnętrza obiektu. f) Opracowanie koncepcji rewaloryzacji parku krajobrazowego usytuowanego w sąsiedztwie pałacu z uwzględnieniem kompozycji roślinnych a także stałych elementów wyposażenia parku (w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw przy budynku pałacu w inne miejsce uzgodnione z konserwatorem zabytków). g) Przedstawienie koncepcji określonych w rozdziale III pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ Zamawiającemu do akceptacji. 2.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA: 2.2.1 PROJEKT BUDOWLANY WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI OPRACOWANIAMI, UZGODNIENIAMI, OPINIAMI, BADANIAMI: a) Pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów geodezyjnych służących wykonaniu przedmiotowej dokumentacji projektowej. b) Wykonanie dla uzgodnionych przez Zamawiającego koncepcji (określonych w rozdziale III w pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ) niezbędnych badań i opracowań w tym między innymi: § badań geotechnicznych, dokumentacji geotechnicznej a w razie konieczności dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, § badań architektonicznych oraz szczegółowego programu prac konserwatorskich. c) Uzyskanie wytycznych konserwatorskich na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym koncepcji programowo-przestrzennych. d) Opracowanie szczegółowego zakresu prac konserwatorskich oraz uzgodnienie go ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. e) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. f) Uzyskanie warunków technicznych dostawców mediów w zakresie zmian dotyczących zapotrzebowania na media lub ewentualnych zmian przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, opracowanie rozwiązań projektowych usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury jeżeli będą wymagane wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. g) Uzyskanie warunków technicznych dotyczących przyłączenia gazu do budynku pałacu - w przypadku możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego. h) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie o odmowie wydania jeżeli będzie wymagane. i) Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dla opracowań składających się na przedmiot zamówienia przez odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe lub inne jednostki, w tym uzgodnienia z użytkownikami obiektu. j) Sporządzenie niewskazanych z nazwy opracowań niezbędnych z punktu widzenia kompletności zamówienia lub jej części składowej pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej, czy opinii i sprawdzeń innych jednostek uzgadniających. k) Opracowanie na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego koncepcji określonych w rozdziale III w pkt. 2.1 „e”, „f” SIWZ kompletnego projektu budowlanego umożliwiającego złożenie go do właściwych organów administracji budowlanej, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń, badań, pomiarów oraz ekspertyz niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt budowlany winien być wykonany w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych z podziałem na etapy w zakresie uzgodnionym w koncepcji programowo-przestrzennej rewaloryzacji pałacu. Projekt dostosowania przedszkola do obowiązujących przepisów (jeżeli taki będzie konieczny) należy wykonać jako odrębne opracowanie. l) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę. m) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (w razie konieczności). 2.2.2 PROJEKTY WYKONAWCZE, STWiOR, PRZEDMIARY ROBÓT, KOSZTORYSY INWESTORSKIE: a) Opracowanie projektów wykonawczych branżowych (zagospodarowanie parku krajobrazowego, zagospodarowanie terenu przyległego do budynku pałacu, architektura wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem meblowym, konstrukcja, instalacje i przyłącza/sieci sanitarne, instalacje i przyłącza/sieci elektroenergetyczne i niskoprądowe) w sposób umożliwiający wykonywanie robót budowlanych z podziałem na etapy w zakresie uzgodnionym w koncepcji programowo-przestrzennej oraz projekcie budowlanym. b) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej dokumentacji projektowej. c) Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich, zbiorczego zestawienia kosztów zadania. d) Sporządzenie planu BIOZ. e) Opracowanie harmonogramu realizacji prac budowlanych z uwzględnieniem technologii wykonania robót, etapów projektowych, czasokresu wykonania jak również zapewniając etapowanie inwestycji w latach. f) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich. 2.3 UZYSKANIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ ORAZ UZYSKANIE DECYZJI O USUNIĘCIU DRZEW I KRZEWÓW. a) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym). b) Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (w razie konieczności). 3. Dokumentacja projektowa swoim zakresem powinna obejmować co najmniej: a) Projekt zagospodarowania parku krajobrazowego obejmujący: § Charakterystykę zieleni istniejącej, zestawienie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, nasadzenia drzew i krzewów. § Remont istniejących ścieżek pieszych, zaprojektowanie nowych ścieżek pieszych. § Zaprojektowanie wyposażenia parku oraz elementów małej architektury – ławki, kosze, altany itp.). § Remont istniejącego oświetlenia parku (w razie konieczności), zaprojektowanie oświetlenia przy nowych ścieżkach pieszych. § Zaprojektowanie nowej lokalizacji istniejącego placu zabaw uzgodnionej z konserwatorem zabytków. § Zaprojektowanie monitoringu CCTV terenu parku krajobrazowego. b) Projekt zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania budynku pałacu: droga p.poż., miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, oświetlenie elewacji budynku pałacu oraz terenu przylegającego do budynku pałacu. c) Projekt architektury wraz z aranżacją wnętrz oraz projekt konstrukcji obejmujący: § Remont budynku pałacu o wymiarach zewnętrznych ok. 40,5x26,6m, wysokości ok. 15,6m, kubaturze ok. 13 000 m3, powierzchni zabudowy ok. 850m2, powierzchni użytkowej ok. 2 570 m2. § Przebudowę wejścia do pałacu od strony północnej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. § Renowację wejścia do pałacu od strony południowej. § Zaprojektowanie windy osobowej wewnątrz budynku. § Zaprojektowanie holu wejściowego na poziomie piwnic z dojściem do windy i klatki schodowej. § Zaprojektowanie na kondygnacji poddasza pomieszczeń użytkowych i technicznych oraz korytarza łączącego klatki schodowe (z uwzględnieniem pozostawienia mieszkania na tejże kondygnacji). § Remont dachu wraz z wymianą pokrycia oraz wymianą i przebudową konstrukcji, remont kominów, wymiana obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu. § Wzmocnienie lub wymianę stropów wg zakresu wynikającego z ekspertyzy techniczno-budowlanej jak i przystosowaniem pomieszczeń do nowych funkcji. § Przystosowanie klatek schodowych do przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz połączenie z poddaszem. § Zmianę układu ścian wewnętrznych i pomieszczeń z przystosowaniem do nowych funkcji. § Zaprojektowanie zmian funkcjonalnych w budynku pałacu wydzielających przedszkole jako odrębną strefę pożarową. § Dostosowanie obiektu oraz terenu przyległego do korzystania przez osoby niepełnosprawne. § Zaprojektowanie sanitariatów wewnątrz obiektu wraz z koniecznymi instalacjami. § Wymianę oraz naprawę posadzek, okładzin ściennych. § Wymianę oraz naprawę stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. § Remont elewacji budynku w wymaganym zakresie. § Zaprojektowanie wyposażenia meblowego dla pomieszczeń: Urzędu Stanu Cywilnego (sala ślubów i poczekalnia, biuro ewidencji i dowodów, archiwum, serwerownia, aneks kuchenny itp.), Sali Sesyjnej/GOK oraz aneksu kuchennego przy tej sali, Biura Rady Gminy, Biura Sołtysa i Rady Sołeckiej. § Zaprojektowanie wyposażenia meblowego (typu stoliki, ławki, krzesła, gabloty informacyjne itp.) w holach i korytarzach ogólnodostępnych. d) Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych obejmujący: § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji wody ciepłej i zimnej. § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. § Demontaż istniejącej i zaprojektowanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. § Zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, inst. klimatyzacji. § Remont kotłowni i węzła cieplnego. § Zaprojektowanie instalacji gazu wraz ze zmianą kotłowni olejowej na kotłownię gazową (w przypadku uzyskania możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego). e) Projekt zewnętrznych sieci i przyłączy sanitarnych obejmujący: § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego przyłącza wodociągowego. § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. § Zaprojektowanie przyłącza gazu (w przypadku uzyskania możliwości zapewnienia dostawy paliwa gazowego). f) Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i instalacji niskoprądowych obejmujący: § Demontaż istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych. § Remont a w razie konieczności zaprojektowanie nowego oświetlenia elewacji budynku pałacu. § Zaprojektowanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych w zakresie: v główna tablica rozdzielcza, v instalacja oświetlenia ogólnego, v instalacja oświetlenia nocnego, v instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, v instalacja oświetlenia zewnętrznego, v instalacja gniazd wtyczkowych, v instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych typu „DATA”, v instalacja dla odbiorników energii elektrycznej wymagających indywidualnego zasilania i zabezpieczenia, v instalacja odgromowa, v instalacja sieci strukturalnej, v instalacja nagłośnienia, v instalacja systemu CCTV, v instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu, v instalacja do odbioru cyfrowych programów radiowych i telewizyjnych. v Instalacja domofonowa. g) Projekt zewnętrznych sieci i przyłączy elektrycznych i niskoprądowych obejmujących: § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy a w razie konieczności projekt nowego zasilania budynku w energię elektryczną. § Zaprojektowanie naprawy lub przebudowy w razie konieczności projekt nowych przyłączy teletechnicznych (telefoniczne i informatyczne). 4. Szczegółowy zakres zadania określony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla wykonania dokumentacji projektowej pn.: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach przy ul. Parkowej, który stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany założeń projektowych w ramach istniejącej kubatury pałacu, w stosunku do założeń przedstawionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym na etapie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej. 5. Zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących aktów prawnych a w szczególności: a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1073), c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późniejszymi zmianami), d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017. poz. 519 z późniejszymi zmianami), e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami.), f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462), g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1129), h) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 30 poz. 1389). 6. CPV 7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) uzupełnienia dokumentacji projektowej w zakresie i terminie wyznaczonym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji w związku ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) odpowiedzi na pytania wykonawców realizujących roboty na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, c) dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie gwarancyjnym wykonanej na wniosek Zamawiającego. 8. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego (w ramach oddzielnej umowy) podczas wykonywania robót na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje: a) stwierdzenie w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową będąca przedmiotem niniejszej umowy, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych w dokumentacji projektowej wymienionej w rodz. III pkt. 1-3, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz naniesienie ich powykonawczo do projektu budowlanego, z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem konieczności uzgodnienia tych rozwiązań z Zamawiającym, c) wyjaśnianie Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, a w razie konieczności sporządzanie szkiców w Dzienniku Budowy, d) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji. 10. Wykonawca - w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 wzoru umowy: 10.1. Przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonania niniejszego zamówienia, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie używania, b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 10.2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian w dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, wynikających z konieczności spełnienia wymogów narzuconych prawem, decyzją administracyjną czy też normami technicznymi, zmian poprawiających bezpieczeństwo oraz zmian mających na celu usuwanie popełnionych przez Projektanta błędów. Wykonawca wyrazi również zgodę na wprowadzenie zmian stanowiących nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 10.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 11. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana na podstawie niniejszego zamówienia nie będzie naruszać praw autorskich osób trzecich oraz, że w przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw autorskich do dokumentacji lub jej części, w tym prawa własności, praw autorskich osobistych i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca przejmie odpowiedzialność wobec osób trzecich. 12. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimalnej 3 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia lub w przypadku przedłużenia okresu gwarancji zgodnie z pkt XIII SIWZ na okres deklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71320000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-12 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w następujących nieprzekraczalnych terminach: a) rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy, b) opracowanie i przedłożenie koncepcji programowo-przestrzennych określonych w rozdziale III pkt 2.1 SIWZ – do dnia 23.11.2018r., c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej określonej w rozdziale III pkt 2.2 SIWZ – do dnia 07.10.2019r., d) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów określonych w rozdziale III pkt 2.3 SIWZ – do dnia 12.12.2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących spełnienia tego warunku. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 300 000,00 zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1.3.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy) obejmującej roboty budowlane w kubaturowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków o kubaturze co najmniej 10 000,00 m3 oraz wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz projekt wykonawczy) np. rewaloryzacji, rewitalizacji, odbudowy itp. parku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia. 1.3.2. Dysponuje lub dysponować będzie w trakcie realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby: a) Projektantem nr 1 – główny projektant, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, b) Sprawdzającym nr 1, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, c) Projektantem nr 2, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, d) Sprawdzającym nr 2, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, e) Projektantem nr 3, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, f) Sprawdzającym nr 3, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, g) Projektantem nr 4, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, h) Sprawdzającym nr 4, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych, wentylacyjnych, kanalizacyjnych bez ograniczeń, i) Projektantem nr 5, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności drogowej bez ograniczeń j) Sprawdzającym nr 5, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania o specjalności drogowej bez ograniczeń. Zamawiający dopuszcza (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień): - łączenie funkcji projektanta nr 1,2,3,4,5, - łączenie funkcji sprawdzającego nr 1,2,3,4,5, - łączenie funkcji projektanta i sprawdzającego ale wyłącznie w różnych branżach pod warunkiem posiadania przez jedną osobę stosownych uprawnień w wymaganych powyżej specjalnościach. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r art. 12 ust. 1 ppkt 2), ust.7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób ze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej . Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. W przypadku zaistnienia konieczności prowadzenia prac projektowych w innych branżach Wykonawca zapewni po 2 osoby (Projektant i Sprawdzający) dla każdej z branż, posiadających odpowiednie uprawnienia i spełniających wymagania określone powyżej. 2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej w ust. 1 zostaną spełnione jeżeli: a. żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie będzie podlegać wykluczeniu z postępowania, b. Wykonawcy łącznie wykażą, spełnianie warunków udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji wskazanej w rozdz. V pkt 1.3.1 niniejszej SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami (wiedzą i doświadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonywania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi odpowiedzialności. 4. ZASADY POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ INNYCH PODMIOTÓW 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa wyżej w rozdz. V pkt 1, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.2. Zamawiający informuje, że stosowna sytuacja, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. b. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) do 22) i ust. 5 pkt. 1) i 8) Pzp. c. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. d. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą na skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, na którego zasobach Wykonawca polega, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. V pkt 1. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z zastosowaną procedurą, o której mowa w art. 24 aa Pzp, przed udzieleniem zamówienia, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1. potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Pzp, tj. potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp; 4. WYKONAWCY Z SIEDZIBĄ LUB MIEJSCEM ZAMIESZKANIA POZA RP 4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wyżej w ust. 3 i 4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) Pzp (rozdz. V pkt 1.2, 1.3 ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 6.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w ust. 3, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 6.2. wskazane dokumenty są aktualne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdz. V pkt 1.2.1 SIWZ (tj. 300 000,00 zł); b. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; c. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; d. zobowiązania podmiot(ów)u, na którego zdolnościach Wykonawca polega w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. ZASOBY INNYCH PODMIOTÓW: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami innych podmiotów wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie tego podmiotu, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji innego podmiotu, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1) – 9) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) w zakresie postawionych warunków w niniejszym postępowaniu. ZASADY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW: 1. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego Podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI pkt 3.1. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: a. nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i dokładny adres Wykonawcy(ów) – jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz adresy kontaktowe (faks, e-mail, telefon); b. cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. III SIWZ, zawartym w formularzu ofertowym; c. deklarowany termin gwarancji - rozdział XIII ust.3 pkt C SIWZ. d. wykaz doświadczenia osoby wskazanej na stanowisko głównego projektanta branży architektonicznej (tj. Projektanta nr 1) zgodnie z kryterium oceny ofert: doświadczenie projektanta branży architektonicznej - rozdział XIII ust.3 pkt B SIWZ. e. wypełnione Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania (ZZKZ); f. wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, g. informację, potwierdzenie o stosowaniu przez Wykonawcę obowiązku określonego przepisami RODO w związku z pozyskiwaniem danych osobowych osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. 2. oświadczenie, o którym mowa w rozdz.VI pkt 1.1 SIWZ, w zakresie wynikającym z wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 3. dokument, z którego wynikać będzie umocowanie dla osoby/osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy np. KRS, CEIDG, pełnomocnictwo. 4. zobowiązanie (lub inny dokument) w sytuacji polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp. 5. Dokumenty informujące, czy i jakie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdziałem X pkt. 10 i 11 SIWZ) 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa wyżej w pkt. 1 lub z innych dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ilekroć w ustawie jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych Wykonawców. 8.Przed dniem podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest: 8.1. dostarczyć do siedziby Zamawiającego potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wyszczególnionych w wykazie osób, które będą skierowane do realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi ich przynależność do OIA oraz OIIB oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 8.2. wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z pkt XV niniejszej specyfikacji, 8.3. podać dane podwykonawcy (jeśli występuje) oraz wskazać zakres rzeczowo – finansowy usług przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę w oparciu o zbiorcze zestawienie kosztów zadania (ZZKZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie głównego projektanta - projektanta branży architektonicznej

30,00

Okres gwarancji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 10 % zaoferowanej ceny BRUTTO. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone (zgodnie z art.148 ustawy Pzp) według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie 38 8454 0001 2007 1000 1401 0018 z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu PN/13/2018 dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”. 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formie weksli oraz ustanowienia zastawu rejestrowego i ustanowienia zastawu na papierach emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 148 ust.1 pkt. b, c, d, e dokument zabezpieczenia w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winien spełniać nw. wymagania: a. Gwarancja (inny dokument) winien zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez zobowiązanego wszystkich zobowiązań zgodnych z umową zawartą pomiędzy beneficjentem a zobowiązanym, w szczególności: - roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług, - roszczeń o zapłatę kar umownych, - roszczeń odszkodowawczych w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności beneficjenta i zobowiązanego zgodnie z art. 647 K.C., - roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi, - roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego. b. Gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta. c. Kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub kilku tytułów określonych w lit. a) powyżej i płatna w terminie do 14 dni, licząc od doręczenia żądania. 5. Okres ważności gwarancji (innego dokumentu) winien być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego tj.: a. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – 100% kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania: najpóźniej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, wydłużony o 30 dni, b. z tytułu rękojmi za wady – 30 % kwoty zabezpieczenia z terminem obowiązywania od planowanej umownej daty odbioru przedmiotu umowy wydłużonej o 30 dni do czasu upływu okresu rękojmi wydłużonym o 15 dni, 6. Strony postanawiają, że 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Wykonawca wnosi najpóźniej przed wyznaczoną przez Zamawiającego data ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach określonych w art.148 ust. 1 pkt b, c, d, e Wykonawca przed złożeniem oryginału dokumentu zabezpieczenia winien przedłożyć draft dokumentu w celu zapoznania się i wstępnej akceptacji jego treści przez Zamawiającego. Zaakceptowany przez Zamawiającego dokument jest warunkiem udzielenia zamówienia. 8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 9. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 10. Wypłata o której mowa w ust. 8 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
ZMIANA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli druga Strona w sposób rażący narusza postanowienia umowne. Rozwiązanie umowy należy uzasadnić na piśmie. 3. W razie rozwiązania umowy w przypadku określonym w ust. 2, Strony dokonują protokolarnego rozliczenia wykonanych prac. Przedmiotem rozliczenia mogą być jedynie prace wykonane. Rozliczenia dokonuje komisja z udziałem przedstawicieli obu Stron. 3.1. Jeśli wykonane prace są zgodne z wymaganiami umowy, bądź wady przedmiotu umowy są nieistotne tj. nadają się do wykorzystania przez Zamawiającego w celu dokończenia prac projektowo-kosztorysowych będących przedmiotem niniejszej umowy – Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebraną część przedmiotu umowy z uwzględnieniem jakości wykonanych prac. Wynagrodzenie za odebraną część umowy zostanie ustalona na podstawie Zbiorczego Zestawienia Kosztów Zadania (ZZKZ) stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, 3.2. w razie, gdy przedmiot umowy lub jego część wykonany jest niezgodnie z kryteriami zawartymi w umowie lub jego wady są istotne, a wezwania do ich usunięcia nie przynoszą rezultatu, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 4. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy, Zmawiający może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do rozwiązania umowy z zastosowaniem przepisu pkt 3.1 lub odstąpienia od umowy z zastosowaniem przepisu pkt 3.2. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, a także w przypadku: 5.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 5.2. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 5.3. ogłoszenia rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 5.4. gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał prace i nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5.5. Wykonawca realizuje prace objęte umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 7. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, rozliczenie za wykonane prace nastąpi zgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 3. 8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 8.1. dotyczą okoliczności wskazanych w ust. 9, 8.2. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach niniejszego zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie, 8.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego w § 4 ust. 2, 8.4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy PZP, 8.5. łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 9. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w niżej wymienionym zakresie: 9.1. Zmianę terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt „b”, „c” i „d” w przypadku: a) nieuzyskania przez Wykonawcę uzgodnień lub opinii niezbędnych do opracowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nieuzyskania przez Wykonawcę decyzji – jeżeli te opóźnienia są niezależne od Wykonawcy, b) wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, c) nadmiernego wydłużenia się terminu uzgodnienia przez Zamawiającego wstępnych koncepcji programowo-przestrzennych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. ponad 21 dni od dnia dostarczenia koncepcji do siedziby Zamawiającego, d) nadmiernego wydłużenia się terminu zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy tj. ponad 21 dni od dostarczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej do siedziby Zamawiającego. e) konieczności wprowadzenia zmian lub dodatkowych elementów do koncepcji programowo-przestrzennych lub dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego, wynikających z potrzeb przyszłych użytkowników lub Zamawiającego, f) istotnej zmiany przepisów regulujących wykonanie prac projektowych, mających wpływ na realizacji przedmiotu umowy, g) konieczności wykonania usług dodatkowych, o których mowa w ust. 8.2, 8.5, których konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji umowy, 9.2. zmianę osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia wymienionych w § 3 ust. 1 , zgodnie z warunkami określonymi w § 8, 9.3. zmianę zakresu usług powierzonych Podwykonawcom, określonego w § 5 ust. 2, 9.4. zmianę ustalonego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 2, w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy, stawki podatku VAT na usługi objęte przedmiotem umowy. Zmiana może dotyczyć jedynie faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku VAT, 9.5. zwiększenia ustalonego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych, o których mowa w ust. 8.2, 8.5. 10. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie przedstawiciela Wykonawcy w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w drodze aneksu do umowy. 11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie przedstawiciela Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona w drodze aneksu do umowy. 12. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej, nr rachunku bankowego, nr NIP lub nr Regon i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Powyższe udokumentowane zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-24, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gierałtowice jest Wójt Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, tel. (32) 30 11 300, fax: (32) 30 11 306, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl, strona internetowa: www.gieraltowice.pl, BIP: bip.gieraltowice.pl 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych , dostępnym pod adresem e-mail: abi@gieraltowice.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytania pisemne: a. osobiście do Biura Podawczego (parter budynku Urzędu Gminy Gierałtowice) 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, b. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Gierałtowice, 44-186 Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48, c. z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi. 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu: a. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „c” – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; b. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „e” – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; c. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt „b”. 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania swoich danych, nie będzie możliwości: a. wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa; b. zawarcia lub wykonania umowy. 5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 6. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisów prawa regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator. W przypadku braku takich przepisów, dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym nastąpi przedawnienie lub wygaśnięcie roszczenia, wygaśnięcie możliwości wydania decyzji lub innego orzeczenia, upływ terminu do wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji lub innego orzeczenia. W przypadkach nieopisanych powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od daty ich ostatniego przetworzenia, przy czym zostaną one usunięte do końca roku kalendarzowego. 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np.: Banki, Poczta Polska, firmy kurierskie, Radcy Prawni czy Adwokaci itp.) 8. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych. 9. Administrator nie posiada Przedstawiciela. 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje środki ochrony Pana/Pani praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów. 11. W granicach określonych Rozporządzeniem, macie Państwo prawo do żądania od Administratora: a. dostępu do treści swoich danych osobowych, b. sprostowania (poprawiania) i przenoszenia swoich danych osobowych, c. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.

 

 14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach proceduralnych : p. Danuta Kozik,

- w sprawach merytorycznych: p. Tomasz Kania.

email: zp@gieraltowice.pl

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

PDFOgłoszenie UZP..pdf
PDFprojekt umowy_pałac Przyszowice.pdf
PDFSIWZ..pdf
DOCXGrupa_kapitałowa_pałac_Przyszowice.docx
DOCXwykaz osób_pałac_Przyszowice.docx
DOCXwykaz zadań_pałac Przyszowice.docx
DOCXwykaz_doświadczenia_projektanta_pałac_Przyszowice.docx
DOCXzał.2_ Formularz oferty_pałac Przyszowice.docx
DOCXzał.3_Oświadczenie wstępne_pałac Przyszowice.docx
XLSZZKZ_Pałac Przyszowice.xls
ZIPPFU.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  14-08-2018
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  14-08-2018 14:18
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  14-08-2018 14:23
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 848
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×