Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewaloryzacji Zespołu Pałacowo- Parkowego w Przyszowicach”

Z A W I A D O M I E N I E

 

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewaloryzacji Zespołu Pałacowo- Parkowego w Przyszowicach”.

 

            Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity :  Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania : Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rewaloryzacji Zespołu Pałacowo- Parkowego w Przyszowicach”,
Nr rej. PN/ 13 /2018 wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
  

Konsorcjum Firm:

1) Termo- Klima MK Sp. z o.o. sp. k – Lider

40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12

2) „STUDIO QUATTRO”
arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak,
40-541 Katowice, ul. Szpaków 51

 

Cena oferty brutto wynosi: 461 250,00 zł 

(słownie : czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt  zł 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ :


Cena:                                                            60%,         
Okres gwarancji:                                          10%

Doświadczenie głównego projektanta      30%

projektanta branży architektonicznej


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz zprzyznaną ofertom punktacją wg kryteriówoceny ofert określonych w SIWZ

 

Nr oferty

wg kolejności

składani

 

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Cena

60%

Okres gwarancji 10%

Doświadczenie głównego projektanta,     

projektanta branży architektonicznej

30%

 

Łączna ilość punktów

 

Oferta nr 1

Konsorcjum Firm:

1) STUDIUM Sp. z o.o. sp. k. -

00-666 Warszawa,
ul. Noakowskiego 12/99 -Lider

2) STUDIUM Sp. z o.o.

00-666  Warszawa,
ul. Noakowskiego 12/99

 

 

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 2

PRACOWNIA ARCHITEKTÓW ZEN                        
 40-724 Katowice,
ul. Piotrowicka 95a/5

 

Oferta odrzucona

 

Oferta nr 3

 

Konsorcjum Firm:

1) Termo- Klima MK Sp. z o.o. sp. k

40-749 Katowice,
ul. Tartaczna 12    – Lider

2) „STUDIO QUATTRO”
arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak, 40-541 Katowice,
ul. Szpaków 51

 

 

60 pkt

 

 

10 pkt

 

 

20 pkt

 

 

90 pkt

Oferta nr 4

STEKRA Sp. z o.o.                                                                    43-190 Mikołów,   ul. Okrzei 25
 

 

Oferta odrzucona

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia  03.10.2018r.

 

Zamawiający odrzucił z postępowania  oferty następujących  Wykonawców :

 

1. Konsorcjum Firm:

1) STUDIUM Sp. z o.o. sp. k. - 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 12/99 -Lider

2) STUDIUM Sp. z o.o. , 00-666  Warszawa,  ul. Noakowskiego 12/99.

     

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp . Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp .

Termin związania ofertą w  postępowaniu wynosił 30 dni. Zgodnie z art.85 ust. 5 ustawy Pzp. bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. w przedmiotowym postępowaniu od dnia 24.08.2018r. i trwał 30 dni.

W związku z upływem terminu związania ofertą, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który  samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą  a w związku z tym nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 

2. PRACOWNIA ARCHITEKTÓW ZEN   40-724 Katowice,   ul. Piotrowicka 95a/5

     

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp . Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp .

Termin związania ofertą w  postępowaniu wynosił 30 dni. Zgodnie z art.85 ust. 5 ustawy Pzp. bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. w przedmiotowym postępowaniu od dnia 24.08.2018r. i trwał 30 dni.

W związku z upływem terminu związania ofertą, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który  samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą  a w związku z tym nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 

 

3. STEKRA Sp. z o.o.  43-190 Mikołów,  ul. Okrzei 25.

 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art.89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp . Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp .

Termin związania ofertą w  postępowaniu wynosił 30 dni. Zgodnie z art.85 ust. 5 ustawy Pzp. bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. w przedmiotowym postępowaniu od dnia 24.08.2018r. i trwał 30 dni.

W związku z upływem terminu związania ofertą, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który  samodzielnie  nie przedłużył terminu związania ofertą  a w związku z tym nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust.2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o wyborze oferty.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  27-09-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  27-09-2018 11:46
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 12:21
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 510
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×