Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: „Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice”

Gmina Gierałtowice: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Gierałtowice, Krajowy numer identyfikacyjny 68784700000, ul. ul. ks. Roboty  48, 44186   Gierałtowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 3011300, 3011340, e-mail inwestycje@gieraltowice.pl, faks 032 3011306, 3011351. 
Adres strony internetowej (url): http://bip.gieraltowice.pl/1562/1912/ogloszenie-o-zawarciu-umowy.html 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

GK/WR-2/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej: 1. Grupa taryfowa C-21 – moc umowna powyżej 40 kW, obejmującej korzystanie przez odbiorcę z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności: a. Transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsca dostarczenia wskazanego przez odbiorcę. b. utrzymanie ciągłości dostarczenia energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia. c. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej. 2. Grupa taryfowa C-12, C-11 i G-11 – moc umowna do 40 kW, obejmującej korzystanie przez odbiorcę z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności: a. Transport energii elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD w celu dostarczenia energii elektrycznej do miejsca dostarczenia wskazanego przez odbiorcę. b. utrzymanie ciągłości dostarczenia energii elektrycznej oraz niezawodności jej dostarczenia. c. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Gminy Gierałtowice

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 673733.15 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

 

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja S.A. 
Email wykonawcy: info@tauron-dystrybucja.pl 
Adres pocztowy: ul. Podgórska 25a 
Kod pocztowy: 31-035 
Miejscowość: Kraków 
Kraj/woj.: małopolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 828691.77 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 828691.77 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 828691.77 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Ustawa Prawo zamówień publicznych jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki przewiduje w art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. W związku z tym należy stwierdzić co następuje: TAURON Dystrybucja S.A., została wyznaczona do pełnienia funkcji OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) na okres do dnia 31.12. 2025r. Obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego wynika z udzielonej temu Przedsiębiorcy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 16.11.1998r. nr PEE/19/2698/U/1/98/JK z późn. zm. Stanowi ona, iż obszar Gminy Gierałtowice jest objęty dystrybucją energii elektrycznej sieciami własnymi Przedsiębiorcy. Tylko Przedsiębiorca może świadczyć usługi dystrybucji energii na Obszarze Gminy Gierałtowice. Zgodnie z art. 4 z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne odbiorcy energii elektrycznej lub paliw gazowych mają prawo zakupu tych paliw lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży. Jednocześnie, aby umożliwić i zapewnić odbiorcom realizację powyższego uprawnienia stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące dystrybucją energii lub paliw gazowych (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii odbywa się na podstawie umowy o świadczenie tych usług. Dostarczanie energii i paliw gazowych do odbiorców odbywa się na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży zawieranej ze sprzedawcą energii/paliw gazowych i umowy o świadczenie usług dystrybucji zawieranej z operatorem systemu dystrybucyjnego, przedsiębiorstwem energetycznym, które dystrybuuje energię (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne). W myśl art. 5. dostarczanie paliw gazowych lub energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, o którym mowa w art. 7, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji i umowy o świadczenie usług skraplania gazu. Zgodnie z art. 7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania. Reasumując zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę dystrybucji energii elektrycznej do obiektów obsługiwanych przez Gminę Gierałtowice.

 

Pobierz plik:PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  17-12-2018 14:34
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  17-12-2018 14:38
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 260
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×