Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r.”.

Z A W I A D O M I E N I E

                                                          

dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania :
„Kompleksowa obsługa prawna Referatu  Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r.”.

Wójt Gminy Gierałtowice zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. 1986), w sprawie wyboru wykonawcy zadania : „Kompleksowa obsługa prawna Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r.”,   wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

 

Kancelaria Radcy Prawnego

Krzysztof Grochalski

41-250 Czeladź
ul. Wojkowicka2

 

Cena oferty brutto wynosi: 25 830,00 zł 

(słownie : dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści   zł. 00/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU :

1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu
Cena:                     40%

Doświadczenie:     60%

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z  przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów  oceny ofert określonych w ogłoszeniu.

Nr oferty (wg kolejności

składania)

Nazwa (firma), siedziba oraz adres wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium cena

 

Przyznana ilość punktów wg kryterium doświadczenie

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Kancelaria Radcy Prawnego

Krzysztof Grochalski

41-250 Czeladź
ul. Wojkowicka2


 

40 pkt

58 pkt

98 pkt

Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia : 28.12.2018r.

 

Pobierz plik:

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  28-12-2018 14:45
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  02-01-2019 12:34
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 480
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl