Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki lokalne w 2019 roku

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2019 roku,
bez zmian stawki podatku od nieruchomości,
obniżenie stawek podatku od środków transportowych.

Na 2019 rok bez zmian pozostają stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na obszarze Gminy Gierałtowice. Rada Gminy Gierałtowice w przeciwieństwie do ościennych gmin nie zdecydowała się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, tym samym nie zwiększając obciążeń podatkowych dla mieszkańców. W niewielkim stopniu uległy zmianie stawki podatku rolnego i leśnego, których wysokość zależy od cen sprzedaży odpowiednio żyta i drewna w okresach wskazanych w ustawach podatkowych.

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH obowiązujące w Gminie Gierałtowice w 2019 r.

Budynki mieszkalne lub ich części

0,74 zł/m2

Piwnice w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Strychy lub poddasza użytkowe w budynkach mieszkalnych

0,74 zł/m2

Garaże wolnostojące (niestanowiące części bud. mieszkalnego, w tym w budynkach gospodarczych)

7,53 zł/m2

Garaże stanowiące samodzielne lokale lub garaże wielostanowiskowe

7,53 zł/m2

Budynki gospodarcze

7,53 zł/m2

Budynki pozostałe

7,53 zł/m2

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bądź mieszkalne zajęte na działalność gospodarczą

22,16 zł/m2

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł/m2

Budynki zajęte na prowadzenie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł/m2

Budowle

2% wartości

Budowle związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę lub zbiorowym odprowadzaniem ścieków

0,5% wartości

Grunty pozostałe

0,44 zł/m2

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,89 zł/m2

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, położone na terenach gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat

0,01 zł/ m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł/ha

Grunty rolne w gospodarstwach rolnych, od 1 ha przeliczeniowego

135,90 zł/ha

Pozostałe grunty rolne, niestanowiące gospodarstw rolnych, od 1 ha fizycznego

271,80 zł/ha

Lasy

42,2356 zł/ha

Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

21,1178 zł/ha

 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice wynikają z uchwały Nr XLII/320/14 z dnia 26.05.2014 r. i obowiązują od 01.07.2014 roku natomiast od 6 grudnia 2016 r. przedsiębiorcy na terenie gminy Gierałtowice mogą skorzystać z nowego zwolnienia wynikającego z Uchwały nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na  obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Osobom fizycznym, będącym podatnikami podatków lokalnych w Gminie Gierałtowice przypominamy, iż w 2019 roku terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przypadają na:

I rata – 15 marca

II rata – 15 maja

III rata – 15 września

IV rata – 15 listopada

Wpłat podatków można dokonywać u sołtysów do dnia terminu płatności lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice wskazany indywidualnie na każdej na decyzji ustalającej wysokość zobowiązania/nakazie płatniczym doręczonym podatnikowi w 2019 roku.

Jako odbiorcę wpłaty należy wpisać:            Gmina Gierałtowice

                                                                       ul. Ks. Roboty 48

                                                                       44-186 Gierałtowice
 

W tytule przelewu należy wpisać, czego dotyczy wpłata, na przykład:

„kod płatnika : 1234, nr obiektu : NF/11, I rata”

gdzie oznaczenia „kod płatnika” i „nr obiektu”  można odnaleźć na decyzji podatkowej.

Ważne!!!

•  Od 01.01.2016 r. nie są wydawane i doręczane podatnikom decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych, jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru – na 2019 rok kwota ta wynosi 7,80 zł (wg cen na 02.01.2019 r.), co oznacza, że nie będą wydawane i doręczane decyzje ustalające podatek niższy niż 8 zł. Kwota ta nie dotyczy zmian decyzji. W przypadku zmiany wysokości podatku na dany rok może być on ustalony na kwotę niższą niż 8 zł.

•  Jeżeli kwota zobowiązania podatkowego na dany rok nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności I raty.  Zasada ta również nie obowiązuje w przypadku zmiany decyzji ustalającej podatek.

Przypomina się, iż z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym wynika ciążący na podatniku obowiązek poinformowania organu podatkowego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Jeżeli podatnik stwierdzi, iż w doręczonej decyzji podstawy opodatkowania lub zastosowane stawki podatkowe są nieadekwatne do stanu faktycznego, bądź nastąpiła zmiana podatnika, niezwłocznie należy poinformować o tym Referat Podatków i Opłat Lokalnych UG Gierałtowice. Ujawnienie nieprawidłowości w opodatkowaniu w terminie późniejszym będzie wiązało się z koniecznością korekty wysokości podatku od daty zaistnienia zmiany, nawet do 5 lat wstecz.

Podatek od środków transportowych.

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy deklarujący w Gminie Gierałtowice środki transportowe do opodatkowania zapłacą podatek niższy o ok.30 % niż w 2018 roku i znacznie niższy niż zapłaciliby w sąsiednich gminach tj. w Knurowie, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Mikołowie czy Ornontowicach. Dlatego warto być podatnikiem w Gminie Gierałtowice.

Stawki obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku.

Rodzaj pojazdu podlegającego opodatkowaniu Stawka od 01.01.2019 w Gminie Gierałtowice zgodnie z uchwałą RG
z dnia 12.12.2018 r. nr III/21/2018 
samochód ciężarowy o DMC  
powyżej 3,5t do 5,5t włącznie 480
powyżej 5,5t do 9t włącznie 650
powyżej 9t i poniżej 12t 800
samochód ciężarowy o DMC równej lub wyższej niż 12t, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 15t 790
od 15t i więcej 900
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 15t 860
od 15t i więcej 1260
3 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 25t 1050
od 25t i więcej 1310
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 25t 1550
od 25t i więcej 1630
4 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia od 12t 2400
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12t 1050
ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 12t i więcej,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 31t 990
od 31t i więcej 1480
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 31t 1200
od 31t i więcej 1900
3 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 40t 1400
od 40t i więcej 1920
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 40t 1690
od 40t i więcej 2500
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7t i poniżej 12t (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 450
przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 12t i więcej, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia (za wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  
1 oś jezdna  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne oraz inny system zawieszenia od 12t 660
2 osie jezdne  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 33t 600
od 33t i poniżej 38t 910
od 38t i więcej 1240
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 33t 840
od 33t i poniżej 38t 1270
od 38t i więcej 1670
3 osie jezdne i więcej  
zawieszenie pneumatyczne lub równoważne od 12t i poniżej 38t 810
od 38t i więcej 1100
inny system zawieszenia od 12t i poniżej 38t 1100
od 38t i więcej 1380
autobusy, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy  
mniej niż 22 miejsca 900
22 miejsca i więcej 1600

 

Ponadto przypomina się o obowiązku złożenia do 15 lutego 2019 roku deklaracji na podatek od środków transportowych oraz wpłaceniu obliczonej w deklaracji I raty podatku na indywidualnie ustalony dla każdego podatnika rachunek bankowy. II rata podatku od środków transportowych płatna jest, również bez wezwania, do 15 września 2019 roku.

Treść uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym stawek podatkowych, jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl w zakładce PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

Wszelkich informacji w sprawach podatków i opłat lokalnych udzielają pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice, pok.104, w godzinach 7.00-15.00 od poniedziałku do  piątku, w czwartki do 17.00.

Informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

 • 32-30 11 322 Kierownik Referatu;
 • 32-30 11 308 Wymiar podatków – sołectwa: Gierałtowice, Paniówki,  środki transportowe;
 • 32-30 11 323 Wymiar podatków – sołectwa: Przyszowice, Chudów;
 • 32-30 11 324 Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • 32-30 11 355 Księgowość podatków;
 • 32-30 11 358 Windykacja zaległości (upomnienia, wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, pozwy sądowe).
Metryczka
 • wytworzono:
  01-01-2019
  przez: Katarzyna Krząkała
 • opublikowano:
  02-01-2019 08:43
  przez: Katarzyna Krząkała
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 21:35
  przez: Katarzyna Krząkała
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 575
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×