Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku.

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr  0050.30.19

Wójta Gminy Gierałtowice 

z   05.02.2019r.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie ochrony i promocji zdrowia realizowanych od 1 marca do 31 grudnia 2019 roku

 

 

§ 1. Rodzaj zadania publicznego

Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawa ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej.

§ 2. Podmioty uprawnione do składania ofert

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. Podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 3. Wysokość środków publicznych

Na realizację zadania określonego w § 1 zaplanowano w 2019 rok kwotę w wysokości 5 000,00 zł.

 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotowane mogą być zadania realizowane na terenie Gminy Gierałtowice lub na rzecz jej mieszkańców.
 2. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
 1. realizacji projektów finansowanych z budżetu Gminy Gierałtowice z innego tytułu;
 2. deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 3. kosztów powstałych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;
 4. zakupu środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz licencji i oprogramowań;
 5. działalności gospodarczej, politycznej, religijnej.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w kwocie określonej w ofercie. Kwota przyznanej dotacji może być inna niż wnioskowana. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. Przyznając dotację, Wójt Gminy Gierałtowice może wskazać pozycje z kosztorysu zadania, które zostaną objęte dofinansowaniem z budżetu Gminy Gierałtowice.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 

§ 5. Termin i warunki składania ofert, w tym wymagane dokumenty  

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Podane informacje powinny umożliwić ocenę zadania zgodnie z kryteriami oceny podanymi w ogłoszeniu.
 3. W ofercie nie należy wskazywać dodatkowych informacji dotyczących realizacji zadania publicznego (część IV punkt 5 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”) oraz kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna „Z wkładu rzeczowego” – część IV punkt 8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów”).
 4. Do oferty należy dołączyć
 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności. Wydruk z internetu aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami.
 1. Oferty muszą być podpisane przez osoby, które zgodnie z zapisem w KRS lub innym dokumentem prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, oferta winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem funkcji, jaką ta osoba pełni w organizacji
 2. Z dotacji mogą być pokryte jedynie niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania publicznego.
 3. Oferty niespełniające wymogów wskazanych w punktach (1-6) będą odrzucane.
 4. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia oferty o braki formalne, w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością sms, mailem lub telefonicznie.
 5. Oferty na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2019 roku do godz. 15.00  w biurze podawczym siedziby Urzędu Gminy Gierałtowice ul. Ks. Roboty 48  lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Gierałtowice, 44-186  Gierałtowice  ul. Ks. Roboty 48. W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Gierałtowice.

 

§ 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Oferty złożone do konkursu są opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Gierałtowice w drodze zarządzenia.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
 3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu.
 4. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej, która ocenia oferty w oparciu o następujące kryteria:
 1.  merytoryczne – ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot oraz proponowanej jakości wykonania zadania, dostępności dla mieszkańców (0-15),
 2. finansowe –ocena prawidłowości i przejrzystości budżetu, w tym adekwatności proponowanych kosztów do planowanych działań,  z uwzględnieniem  udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania publicznego (0-10),
 3. organizacyjne – ocena kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie publiczne, posiadane zasoby rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań (0-10),
 4. analiza dotychczasowego wykonywania i rozliczania zadań zlecanych przez Gminę Gierałtowice – analiza i ocena realizacji zadań publicznych pod kątem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5).
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 22. Maksymalna liczba punktów to 40.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gierałtowice po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.  Decyzja zostaje podjęta w formie zarządzenia i jest ostateczna.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice

 

§ 7. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania powinna rozpocząć się i zakończyć w okresie od 1 marca do 31 grudnia  2019 roku.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym przyznano dotację, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego, zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie  o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 3. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników, tj.:
 1. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” 

oraz - w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż od wnioskowanej: 

 1. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,     
 2. zaktualizowanego harmonogramu oraz zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.

Dokumenty należy dostarczyć niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

 1. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest bez zbędnej zwłoki, po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.  z 2016 r., poz. 1300).
 3. Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne, ma prawo kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności prawo oceny i kontroli: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

 

§ 8. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

 1. W roku 2018 na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia przekazano kwotę  5 000,00 zł.
 2. W roku 2017 na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia przekazano kwotę 0 zł.

 

§ 9. Informacje dodatkowe

 1. Formularz oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór umowy i sprawozdania   dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice w zakładce Konkursy ofert – wzory druków.
 2. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy (tel. 32 30 11 307).
 3. Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

DOCXoferta - wzor.doc.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  05-02-2019 13:58
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 14:00
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 299
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×