Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

 

W związku z podjęciem Uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół
w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice”, przedstawia się obowiązujące zmiany w zakresie warunków przyznawania stypendium objęte ww. uchwałą :

 

Wyciąg z uchwały:

§ 3. Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej
z niżej wymienionych okoliczności:
1) osiągnięcie wysokich wyników w nauce za dany rok szkolny w szkole:
     a) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy VII i VIII,
     b) średnia ocen od 5,80 dla uczniów klas IV- VI,
     c) średnia ocen od 5,50 dla uczniów klasy III gimnazjalnej.
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych organizowanych przez MEN i Śląskiego Kuratora Oświaty,
3) uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie artystycznym o zasięgu międzynarodowym, krajowym (do III miejsca lub równoważne), wojewódzkim i powiatowym (I miejsce lub równoważne) organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w ust. 2.

§ 4. Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć rodzice ucznia lub opiekunowie prawni.
2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy następuje na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność
z oryginałem potwierdzających konkretne osiągniecia kandydata w danym roku szkolnym.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy
w Gierałtowicach do 15 września za poprzedni rok szkolny.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji. 
DOCXWniosek stypendium.docx
 

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. zamieszczona
jest na stronie BIP Urzędu Gminy w Gierałtowicach w zakładce Oświata, Informacje-Edukacja oraz na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2019 r., poz. 2595)

PDFUchwala.pdf

 

UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/65/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice

PDFZmiana uchwaly Nr VII_65_2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2019
  przez: Sławomir Osuch
 • opublikowano:
  02-04-2019 14:19
  przez: Sławomir Osuch
 • zmodyfikowano:
  18-06-2019 14:41
  przez: Sławomir Osuch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 640
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×