Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-06-2019 zmieniająca uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.04.2019r., poz. 2591)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 15 ust. 1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.), art.28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 900) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice,

§ 1. W uchwale nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 4 ust. 5 wykreśla się zwrot „lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice”. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF  Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-06-2019 zmieniająca uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.04.2019r., poz. 2591).pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2019
  przez: Zuzanna Plaza
 • opublikowano:
  14-06-2019 09:13
  przez: Zuzanna Plaza
 • zmodyfikowano:
  14-06-2019 09:13
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 146
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×