Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506),

- art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.),

- po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688)

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 20,80 zł za osobę za miesiąc.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 41,60 zł za osobę za miesiąc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XL/269/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7362).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Szary

 

PDF  Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

opublikowano: Dz.U.Woj. Śl.:PDF83_opłata odpady komunalne_DZUWŚl.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Zuzanna Plaza
 • opublikowano:
  24-06-2019 14:42
  przez: Zuzanna Plaza
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 14:42
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 99
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×