Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowice

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok, (ze zmianami) jak następuje:

    (-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochodybieżące Dochody majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 921,00 921,00  
         
  Dochody własne gminy 921,00 921,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 921,00 921,00  
  * Urząd Gminy 921,00 921,00  
  - pozostałe odsetki 233,00 233,00  
  - wpływy z różnych dochodów 688,00 688,00  
         
600 Transport i łączność 500 000,00   500 000,00
         
  Dochody własne gminy 500 000,00   500 000,00
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 500 000,00   500 000,00
         
630 Turystyka 429,00 429,00  
         
  Dochody własne gminy 429,00 429,00  
         
  Inne dochody należne gminie 429,00 429,00  
         
700 Gospodarka mieszkaniowa 691 823,00 10 823,00 681 000,00
         
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:  
      Dochodybieżące Dochody majątkowe
         
  Dochody własne gminy 691 823,00 10 823,00 681 000,00
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 10 823,00 10 823,00  
  * Urząd Gminy 10 823,00 10 823,00  
  - pozostałe odsetki 78,00 78,00  
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 9 710,00 9 710,00  
  - wpływy z różnych dochodów 1 035,00 1 035,00  
         
  Dochody z majątku gminy 681 000,00   681 000,00
  * wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 681 000,00   681 000,00
         
750 Administracja publiczna 1 036,00 1 036,00  
         
  Dochody własne gminy 1 036,00 1 036,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 1 036,00 1 036,00  
  * Urząd Gminy 1 036,00 1 036,00  
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,00 11,00  
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 636,00 636,00  
  - wpływy z tytułu kar i odszkodwań wynikających z umów 145,00 145,00  
  - wpływy z różnych dochodów 244,00 244,00  
         
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osbowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 959 498,00 - 959 498,00  
         
  Dochody własne gminy - 959 498,00 - 959 498,00  
         
  Opłaty - 1 000 000,00 - 1 000 000,00  
  *eksploatacyjna - 1 000 000,00 - 1 000 000,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 2,00 2,00  
  * Urząd Gminy 2,00 2,00  
  - pozostałe odsetki 2,00 2,00  
         
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 500,00 40 500,00  
         
801 Oświata i wychowanie 12 772,00 12 772,00  
         
  Dochody własne gminy 2 272,00 2 272,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 2 073,00 2 073,00  
  * Urząd Gminy 23,00 23,00  
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 23,00 23,00  
         
  * Jednostki oświaty i wychowania 2 050,00 2 050,00  
  - wpływy z różnych oplat 17,00 17,00  
  - pozostałe odsetki 42,00 42,00  
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11,00 11,00  
  - wpływy z różnych dochodów 1 980,00 1 980,00  
         
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:  
      Dochodybieżące Dochody majątkowe
         
  Inne dochody należne gminie 199,00 199,00  
         
  Środki z funduszy celowych 10 500,00 10 500,00  
         
  i Gospodarki Wodnej 10 500,00 10 500,00  
         
851 Ochrona zdrowia 4 681,00 4 681,00  
         
  Dochody własne gminy 4 681,00 4 681,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 7,00 7,00  
  * Urząd Gminy 7,00 7,00  
  - pozostałe odsetki 7,00 7,00  
         
  Inne dochody należne gminie 4 674,00 4 674,00  
         
852 Pomoc społeczna 1 452,00 1 452,00  
         
  Dochody własne gminy 1 452,00 1 452,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe - 1 548,00 - 1 548,00  
  * Urząd Gminy - 5 379,00 - 5 379,00  
  - wpływy z różnych dochodów - 5 379,00 - 5 379,00  
         
  * Ośrodek Pomocy Społecznej 3 831,00 3 831,00  
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 58,00 58,00  
  - pozostałe odsetki 63,00 63,00  
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 660,00 3 660,00  
  - wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00  
         
  Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 3 000,00  
         
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 930 989,00 730 989,00 200 000,00
         
  Dochody własne gminy 730 989,00 730 989,00  
         
  Opłaty 478 821,00 478 821,00  
  * inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów 478 821,00 478 821,00  
  - za gospodarowanie odpadami komunalnymi 478 821,00 478 821,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 2 168,00 2 168,00  
  * Urząd Gminy 2 168,00 2 168,00  
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 168,00 2 168,00  
         
  Inne dochody należne gminie 250 000,00 250 000,00  
         
  Środki z funduszy celowych 200 000,00   200 000,00
         
  i Gospodarki Wodnej 200 000,00   200 000,00
         
926 Kultura fizyczna 317 060,00 516 360,00 - 199 300,00
Dział Wyszczególnienie Dochody ogółem w tym:
      Dochodybieżące Dochody majątkowe
         
  Dochody własne gminy 516 360,00 516 360,00  
         
  Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 516 360,00 516 360,00  
  * Urząd Gminy 516 360,00 516 360,00  
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 370,00 370,00  
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 640,00 640,00  
  - wpływy z różnych dochodów 515 350,00 515 350,00  
         
  Środki z funduszy celowych - 199 300,00   - 199 300,00
         
  Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 199 300,00   - 199 300,00
         
OGÓŁEM 1 501 665,00 319 965,00 1 181 700,00

PDF  Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17-06-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok.pdf

PDFZalacznik1 XI/85/2019.pdf

PDFZalacznik2 XI/85/2019.pdf

PDFZalacznik3 XI/85/2019.pdf

PDFZalacznik4 XI/85/2019.pdf

PDFZalacznik5 XI/85/2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  24-06-2019
  przez: Zuzanna Plaza
 • opublikowano:
  24-06-2019 14:45
  przez: Zuzanna Plaza
 • zmodyfikowano:
  24-06-2019 14:47
  przez: Zuzanna Plaza
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 90
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×