Przejdź do treści strony

Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice
Nr 0050.181.2019 z dnia 23.07.2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz  ustalenia wysokości wadium 
           
Na podstawie: 

 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
 • ?    art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), 
 • ?    § 11 uchwały Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13 marca 2013r., poz. 2336) zmienionej uchwałą Nr XLVII/344/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 listopada 2014r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 2014r. poz. 5999),


Z A R Z Ą D Z A M

§1


Przeprowadzić I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej ewidencyjnie jako:
•    działka nr 1244/296 o powierzchni 0.4375 ha (ŁIV), karta mapy 9, położonej w obrębie ewidencyjnym Chudów, przy ul. Kąty, jednostka rejestrowa G.430 Chudów, stanowiącej własność Gminy Gierałtowice, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039836/8 Sądu Rejonowego w Gliwicach. 

§2


1.    Ustala się wadium do przetargu na nieruchomość opisaną w § 1 w wysokości 38,00 zł. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
2.    Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeniowej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Gierałtowicach ul. Księdza Roboty 48A oraz opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl

§3


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 

§4


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
                             Gierałtowice Nr 0050.181.2019 z dnia 23.07.2019 

Gierałtowice, dnia 23.07.2019 r.                                   

Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 2204),

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę gruntu rolnego będącego własnością Gminy Gierałtowice

1.    Dane nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
•    numer nieruchomości: 1244/296 arkusz mapy 9
•    położenie: sołectwo Chudów
•    powierzchnia użytku rolnego przeznaczona do dzierżawy: 0.4375 ha 
•    klasyfikacja w ewidencji gruntów jako klaso – użytek: łąki, ŁIV
•    księga wieczysta Sądu Rejonowego w Gliwicach numer: GL1G/00039836/8. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich
•    według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice nieruchomość przeznaczona jest pod RE- obszary użytków rolnych w ciągach ekologicznych
•    cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego: 38,00 zł
•    okres dzierżawy: 3 lata 
•    wylicytowana stawka czynszu podlegać będzie zmianie zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dnia 21.11.2013 r.

2.    Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Księdza Roboty 48A 
w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10.00, sala sesyjna w budynku urzędu.
3.    Osoby przystępujące do przetargu powinny wpłacić wadium w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego tj. w kwocie:
38,00 zł (trzydzieści osiem złotych 00/100) oraz podać w tytule wpłaty:

„Wadium do przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 1244/296 w Chudowie, Imię, nazwisko, adres osoby biorącej udział w przetargu”.

Wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Gminy Gierałtowice numer: 
38 8454 0001 2007 1000 1401 0018, do dnia 23 sierpnia 2019 r. 

4.    Dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r., w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. 2018, poz. 701).
5.    Dzierżawca gruntu jest płatnikiem podatku od nieruchomości, zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1170 z późn. zmianami).
6.    Ustala się wysokość pierwszego postąpienia na kwotę 20 zł (dwadzieścia złotych 00/100). Kolejne wysokości postąpień mogą być podwyższane na wniosek uczestników przetargu.
7.    Oferentowi, który przetarg wygrał, wpłacone wadium zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytuły czynszu dzierżawnego.
8.    Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone wadium bezpośrednio po zakończeniu przetargu (do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto.
9.    W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Gierałtowice.
10.    Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej:
•    dokument stwierdzający tożsamość
•    dowód wpłaty wadium
•    Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie 
•    pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo
11.    Przetarg uważa się za nie doszły do skutku, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
12.    Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół, będący podstawą do zawarcia umowy na dzierżawę gruntu z oferentem, który przetarg wygrał.
13.    Podpisanie umowy dzierżawy może nastąpić po upływie 14 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli nie wpłynie skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.
Wójt Gminy Gierałtowice zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. 
W odwołaniu przetargu podaje się przyczynę odwołania.
Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela się w Urzędzie Gminy Gierałtowice, ul. Księdza Roboty 48A, pok. 114, tel. 32 30 11 365, w dniach i godzinach pracy urzędu, do dnia poprzedzającego przetarg.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2019
  przez: Dawid Góralski
 • opublikowano:
  24-07-2019 09:27
  przez: Dawid Góralski
 • zmodyfikowano:
  24-07-2019 09:30
  przez: Dawid Góralski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Gierałtowice
  odwiedzin: 416
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×