Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/1 /06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice

 

Uchwała Nr I/1 /06

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 23 listopada2006 r.

 

 

W sprawie:

przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice

 

 

 

Na podstawie: art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

 

§ 1

Przyjmuje się regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpisał:

Przewodniczący obrad

 

Alojzy Madeja

Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice
Nr I/1/2006 z dnia 23.11.2006r.

 

Regulamin

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice

 

1.      W głosowaniu mogą brać udział jedynie członkowie Rady Gminy.

2.      Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

3.      Bezwzględna większość głosów” jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku nieparzystej liczby głosujących radnych „bezwzględną większość” ustala się zaokrąglając połowę w górę (np. dla liczby 15 „bezwzględną większością” będzie liczba 8).

4.      Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego nie można łączyć z członkowstwem w Komisji Rewizyjnej.

5.      Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rada Gminy powołuje Komisję Skrutacyjną w liczbie 3 osób. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6.      Radny będący członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady.

7.      Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje każdemu radnemu obecnemu na posiedzeniu.

8.      Kandydatów na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego zgłasza się ustnie przewodniczącemu obrad.

9.      Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

10.  Kandydat wyraża zgodę na kandydowanie poprzez złożenie przewodniczącemu obrad oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę”.

11.  Kandydatury rejestruje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

12.  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej umieszcza nazwiska kandydatów na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym.

13.  Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

14.  Radny głosuje w ten sposób, że stawia znak „X: w jednej wybranej kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

15.  Głos uważa się za nieważny jeżeli głosujący postawi więcej niż jeden znak „X” lub nie postawi żadnego znaku „X”.

16.  Komisja Skrutacyjna przed wydaniem kart do głosowania oznacza je w lewym dolnym rogu poprzez postawienie pieczęci Rady Gminy.

17.  Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów „ZA” do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów z największa ilością głosów „ZA”.

18.  Jeżeli druga tura nie daje rozstrzygnięcia procedurę wyborów powtarza się otwierając listę kandydatów. Na nowej liście mogą znaleźć się kandydaci, którzy nie uzyskali wymagającej ilości głosów „ZA” w poprzednich głosowaniach.

19.  W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma największą, a jednocześnie równą, liczbę głosów „za” przeprowadza się ponowne głosowanie z pominięciem tych kandydatów, którzy uzyskali mniejsza ilość głosów.

20.  Zwykła większość głosów” jest to więcej głosów oddanych ”ZA” od głosów „PRZECIW”.

21.  Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzenia czynności głosowania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. Protokół jest załącznikiem do protokołu z sesji.

22.  Głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy przeprowadza się po dokonaniu wybory Przewodniczącego Rady Gminy.

23.  Uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad, który przewodniczył obradom sesji do chwili wyboru Przewodniczącego.

24.  Uchwałę o wyborze Wiceprzewodniczącego RG podpisuje Przewodniczący Rady Gminy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 1

do regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RG

 

Karta głosowania

wybór Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego*) Rady Gminy Gierałtowice

sesja Rady Gminy Nr I/06 z dnia ……

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

 

1

…………………..

 

 

 

 

 

 

2

…………………..

 

 

 

 

 

 

3

…………………..

 

 

 

 

 

 

4

…………………..

 

 

 

…………………………..

(miejsce na pieczęć RG)

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w jednej wybranej kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

Głos uważa się za nieważny, jeżeli głosujący postawi więcej niż jeden znak „X” lub nie postawi żadnego znaku „X”

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) niepotrzebne skreślić

 


 

Załącznik Nr 2

do regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RG

Protokół Komisji Skrutacyjnej

wybranej na sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu ….……..

dla dokonania tajnego głosowania w sprawie

wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice

Komisji Skrutacyjna w składzie:

  1. …………………………………………….. Przewodniczący
  2. …………………………………………….. Członek
  3. …………………………………………….. Członek

stwierdziła, na podstawie listy obecności, że na ustawowy skład Rady Gminy Gierałtowice 15 radnych, na sesji obecnych jest                   ……….. radnych.

W głosowaniu wzięło udział                     ……….. radnych.

Głosów ważnych oddano                        ………..

Głosów nieważnych oddano                    ………..

Po obliczeniu głosów komisja stwierdziła, że poszczególni kandydaci na Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego*) Rady Gminy Gierałtowice otrzymali następujące ilości głosów:

1.

……………………..

 

……………….

głosów „ZA”

2.

……………………..

 

……………….

głosów „ZA”

3.

……………………..

 

……………….

głosów „ZA”

4.

……………………..

 

……………….

głosów „ZA”

Komisja stwierdziła, że największą liczbę głosów „ZA” otrzymał/otrzymali*)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Komisja stwierdziła, że w wyborach Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice bezwzględną liczbą głosów jest liczba ………………………………..

Komisja stwierdziła że *)

a) Przewodniczącym/Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gierałtowice wybrany został

………………………………………………………………………………………………….

b) Żaden kandydat nie uzyskał bezwzględnej większości głosów „ZA”, do drugiej rundy przechodzi dwóch kandydatów:

  1. ………………………………………………
  2. ……………………………………………..

c) W wyniku głosowania nie dokonano wyboru Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

Załączniki do protokołu:

1)     karty głosowania  ……. szt.

 

Podpisy członków Komisji:

1.              …………………………………….

2.              …………………………………….

3.              …………………………………….

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*) niepotrzebne skreślić

 

informację wytworzył(a): Stafania Swoboda
za treść odpowiada: Stafania Swoboda
data wytworzenia: 2006-12-04
Metryczka
  • opublikowano:
    04-12-2006 16:16
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×