Urząd Gminy Gierałtowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/226/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Uchwała Nr XXX/226/09

Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 26 marca 2009r.

 

W sprawie: przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

 

Na podstawie art. 67  ust. 1 i 2 w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), § 10 ust. 2 lit. a/ Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007r. Nr 109 poz. 2177 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XCV/8/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,

Rada Gminy Gierałtowice

Uchwala:

§1

Dokonać następujących zmian w statucie Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach:

1.     §1 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz na podstawie niniejszego Statutu”.

2.     §2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Uczestnikami Związku są gminy:

 1.   Będzin 

 2.   Bobrowniki

 3.   Bytom 

 4.   Chełm Śląski

 5.   Chorzów

 6.   Czeladź

 7.   Dąbrowa Górnicza

 8.   Gierałtowice

 9.   Gliwice

 10.   Imielin

 11.   Katowice

 12.   Knurów

 13.   Mysłowice

 14.   Piekary Śląskie

 15.   Psary

 16.   Pyskowice

 17.   Radzionków

 18.   Ruda Śląska

 19.   Siemianowice Śląskie

 20.   Siewierz

 21.   Sławków

 22.   Sosnowiec

 23.   Świętochłowice

 24.   Wojkowice

 25.   Zabrze”.

3.     §3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zadaniem Związku jest wspólne zaspokajanie potrzeb gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz skorelowanych z nim innych usług publicznych”

4.     §3 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zadania Związku obejmują w szczególności:

a/ organizację lokalnego transportu zbiorowego,

b/ utrzymanie i rozwój infrastruktury Związku,

c/ prowadzenie prac studialnych nad rozwojem systemów transportowych,

d/ realizację innych praw i obowiązków  związanych z transportem zbiorowym,

e/ podejmowanie działań zmierzających do rozwoju elektronicznych usług publicznych (w tym transportowych),

f/ promocja oraz informacja o usługach transportu zbiorowego,

g/ inicjowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z zarządzaniem ruchem oraz parkowaniem w miastach”.

5.     §5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Na wykonanie zadań wskazanych w ust. 1  Związek otrzymuje środki finansowe
w koniecznej wysokości,  a szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych środków zostaną określone w zawartym porozumieniu”.

6.     §6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne oraz tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w szczególności z organizacjami pożytku publicznego, fundacjami i stowarzyszeniami”.

7.     §8 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Na każde kolejne rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym odbyły się wybory samorządowe, gminie przysługuje jeden dodatkowy przedstawiciel w Zgromadzeniu”.

8.     §10 ust. 2 lit. i/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Decydowanie w sprawach tworzenia, przystępowania, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego oraz jednostek  organizacyjnych Związku”.

9.     §11 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w ust. 1”.

 10.  §12 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”.

11.  §12 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 statutowej liczby członków Zgromadzenia Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał. Do zmiany tego porządku obrad wymagana jest uchwała Zgromadzenia podjęta bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia i zgoda wnioskodawcy”.

12.  §13 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„O posiedzeniu członków Zgromadzenia powiadamia się pisemnie: listem poleconym, przesyłką kurierską albo za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość (faksem, pocztą elektroniczną), względnie przez posłańca za potwierdzeniem odbioru. Zawiadomienie za pomocą  poczty elektronicznej uznaje się za skuteczne pod warunkiem potwierdzenia otrzymania takiego zawiadomienia”.

13.  §17 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W trakcie debaty nad projektami uchwał Przewodniczący w pierwszej kolejności udziela głosu inicjatorowi uchwały, a następnie udziela głosu według kolejności zgłoszeń”.

14.  § 17 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego, lub wystąpienia ad vocem błędnie zrozumianego wystąpienia. Wystąpienie ad vocem nie może trwać dłużej niż 1 minutę”.

15.  §17 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem wniosku formalnego mogą być w szczególności:

a/      przerwanie lub odroczenie obrad,

b/      zamknięcie listy dyskutantów,

c/      zmiana porządku obrad,

d/      ograniczenie czasu przemówień,

e/      stwierdzenie quorum,

f/       reasumpcja głosowania bez możliwości dyskusji,

g/     zamknięcie listy kandydatów przy wyborach”.

16.  §17 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Po wyczerpaniu debaty nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu inicjatorowi uchwały celem udzielenia odpowiedzi na zapytania. Od tej chwili można zabierać głos tylko celem zgłoszenia wniosku formalnego”.

17.  §17 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W razie naruszenia postanowień  ust. 2 lub ust. 3 Przewodniczący może odebrać głos. W przypadkach szczególnie rażących może wezwać osobę nie będącą członkiem Zgromadzenia do opuszczenia sali”.

18.  §17 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach i jest wówczas zobowiązany wskazać nowy termin kontynuowania posiedzenia, nie dalszy jednak niż 21 dni od dnia, w którym obrady przerwano”.

 19.  §19 ust. 3 lit. c/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„listę obecności”.

20.  W §20 Statutu dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi Związku, komisjom oraz grupie co najmniej pięciu członków Zgromadzenia”.

21.  W §20 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„Występujący z inicjatywą uchwałodawczą winni przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia projekt uchwały wraz z uzasadnieniem najpóźniej trzy tygodnie przed terminem posiedzenia Zgromadzenia”.

22.  W §20 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„Projekt uchwały wymaga opinii radcy prawnego”.

23.  W §20 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Projekt przygotowany przez komisję lub grupę członków Zgromadzenia wymaga opinii Zarządu”.

24.  W §20 Statutu dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„Projekt uchwały wraz z opiniami Przewodniczący Zgromadzenia umieszcza w porządku obrad najbliższego posiedzenia Zgromadzenia”.

25.  §21 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek grupy 5 członków Zgromadzenie w drodze uchwały może  zdecydować  o przeprowadzeniu głosowania jawnego w formie głosowania imiennego”.

26.  §22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wobec uchwały Zgromadzenia w trybie przewidzianym Ustawą o samorządzie gminnym”.

27.  W §22 Statutu skreśla się ust. 2.

28.  W §22 Statutu skreśla się ust. 3.

29.  W §23 Statutu skreśla się ust. 2.

30.  §25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie kontroluje działalność  Zarządu i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i w tym celu powołuje, w głosowaniu jawnym, spośród członków Zgromadzenia pięcioosobową Komisję Rewizyjną, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcę”.

31.  §27 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Komisja Rewizyjna działa na posiedzeniach. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. Komisja może zlecać swoim członkom przeprowadzenie określonych czynności”.

32.   §28 ust. 2 Statutu otrzymuje  brzmienie:

„Komisja Rewizyjna przedstawia Przewodniczącemu Zgromadzenia oraz Przewodniczącemu Zarządu ustalenia i wnioski z kontroli”.

33.  § 29 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie może powołać inne komisje stałe bądź doraźne, ustalając ich skład osobowy i zakres działania”.

34.  W §29 Statutu skreśla się ust. 5.

35.  W §29 Statutu skreśla się ust. 6.

36.  § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i na jego wniosek dwóch Zastępców Przewodniczącego Zarządu, a także sześciu członków Zarządu”.

37.  W §31 Statutu skreśla się ust. 6

38.  §31 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenie protokołuje pracownik Biura Związku”.

39.  W §32 Statutu dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Jeżeli zgłoszony w trybie ust. 2 wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania”.

40.  § 33 ust. 3 lit. e/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku,”

41.  W §33 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

„Zarząd może dokonać podziału czynności pomiędzy członków w konkretnych sprawach”.

42.   §34 ust. 1 lit. c/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Reprezentowanie Związku na zewnątrz na zasadach określonych w §43” .

43.  §34 ust. 1 lit. d/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z  pracownikami Biura Związku”.

44.  §34 ust. 2  Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Zarządu realizuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy w rozumieniu postanowień kodeksu pracy”.

45.  §34 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania czynności w ramach kompetencji określonych w ust. 1 i ust. 2”.

46.  §36 ust. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Dokumenty zawierające informacje publiczne udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej albo na wniosek zainteresowanej osoby, złożony ustnie lub pisemnie. We wniosku określa się rodzaj dokumentu lub zakres spraw, które są przedmiotem zainteresowania. W razie niemożności niezwłocznego udostępnienia informacji, zostaną one udostępnione w terminie określonym w obowiązujących przepisach”.

47.  §36 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Dokumenty udostępnia kierownik komórki właściwej do obsługi organów Związku, w godzinach pracy Biura Związku”.

48.  §36 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Kierownik właściwej komórki, o którym mowa w ust. 7, za zgodą Przewodniczącego Zarządu upoważnia innych pracowników do udostępnienia dokumentów w razie jego nieobecności”.

49.   §37 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Mienie Związku stanowią w szczególności:”.

50.  §37 ust. 1 lit. a/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przekazane na rzecz Związku składniki mienia mające służyć realizacji zadań Związku”.

 51.  §37 ust. 1 lit. b/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Nabyte prawa majątkowe do nieruchomości i ruchomości, wartości niematerialne i prawne”.

52.  §37 ust. 1 lit. c/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Darowizny, zapisy i prawa majątkowe uzyskane z innych źródeł”.

53.  W §37 ust. 1 Statutu skreśla się lit. d/

54.  W §37 ust. 1 Statutu skreśla się lit. e/

55.   §38 ust. 1 lit. a/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Nie podlegają zwrotowi niepodzielne składniki mienia przekazane Związkowi, a także składniki mienia wniesione przez uczestnika Związku, jeżeli ich brak uniemożliwi prawidłową realizację zadań Związku”.

56.   §38 ust. 1 lit. b/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zwrócone zostają podzielne składniki mienia wniesione przez występującego uczestnika Związku  pod warunkiem dokonania rozliczenia poniesionych nakładów według aktualnej wartości rynkowej”.

57.  § 38 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a/ następuje finansowe rozliczenie wpłat uczestnika Związku”..

58.  §39 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Dochodami  Związku są w szczególności:”.

59.  §39 ust. 1 lit. a/ Statutu otrzymuje brzmienie:

„Dochody wynikające z taryfy KZK GOP”.
W §39 Statutu skreśla się ust. 2.

60.  §40 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy określa wielkość planowanej dotacji do działalności statutowej Związku oraz tryb jej przekazywania”.

61.  §40 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Wielkość dotacji Gminy do działalności Związku ustala się według wzoru:

gdzie:

              -  dotacja (rozumiana jako wynik finansowy) gminy liczona wg linii,

           -  liczba linii w gminie g,

              -  dotacja liczona w granicach gminy  g  dla linii  l,

 D                    -  dotacja łączna gmin uczestników Związku,

 K                    -  liczba gmin uczestników Związku.

W okresie przejściowym dotacje gminy  (Dg ) oblicza się wg wzoru:

gdzie:,

                   - dotacja gminy liczona wg wielkości pracy eksploatacyjnej,

 Ps                    -  wielkość pracy eksploatacyjnej na terenie danej gminy (w wozokilometrach),

 P                - wielkość pracy eksploatacyjnej ogółem (w wozokilometrach).

 A = 1          - w roku 2007,

 A = 0,75      - w roku 2008,

 A = 0,5        - w roku 2009 i 2010,

 A = 0,25      - w roku 2011,

 A = 0           - w kolejnych latach”.

 

62.  §40 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Związku zobowiązany jest w terminie do 31 maja, po zakończeniu roku budżetowego, do wyliczenia faktycznej wielkości dotacji gmin (zgodnie z ust. 2) w oparciu o rzeczywiste dane niezbędne do ich wyliczenia”.

63.  §40 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Ustalone na podstawie ust. 4 nadpłaty uczestników Związku winny zostać zwrócone w ciągu 2 miesięcy”.

64.  §41 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Niedobór środków finansowych  Związku pokrywany jest  przez Gminy uczestniczące w Związku proporcjonalnie do wnoszonych udziałów finansowych”.

65.  W §42 Statutu skreśla się ust. 2.

66.  § 44 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przyjęcie nowego uczestnika Związku może nastąpić po uprzednim podjęciu przez właściwą Radę Gminy uchwał:

a/      o przystąpieniu do Związku,

b/      o przyjęciu statutu Związku

oraz po podjęciu przez Zgromadzenie Związku oraz przez Rady Gmin wszystkich dotychczasowych uczestników Związku uchwał w sprawie zmiany statutu Związku polegającej na dodaniu nowego uczestnika Związku w paragrafie 2 Statutu Związku”.

67.  W §44 Statutu skreśla się ust. 2.

68.  §45 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Wystąpienie uczestnika ze Związku wymaga:

a/ uchwały Rady danej gminy o wystąpieniu ze Związku podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym,

b/ przedłożenia powyższej uchwały Zarządowi Związku i pozostałym gminom uczestniczącym w Związku. Uczestnictwo gminy w Związku ustaje ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym”.

 69.  §45 ust. 2  Statutu otrzymuje brzmienie:

„Uczestnictwo Gminy w Związku ustaje również w przypadku nieprzyjęcia przez nią zmian w Statucie Związku w terminie 6 miesięcy od daty uchwały o przyjęciu tych zmian przez Zgromadzenie, ze skutkiem na koniec roku objętego planem finansowym, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zgromadzenie. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w § 44 ust. 1 lit. b/”.

70.   §46 ust. 1  Statutu otrzymuje brzmienie:

„Likwidacja Związku następuje na wniosek co najmniej 3/4 Gmin uczestniczących w Związku uchwałą Zgromadzenia stwierdzającą otwarcie postępowania likwidacyjnego”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Stefania Swoboda
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Mnasfeld
Data wytworzenia: 2009-04-22

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-04-2009 12:08
    przez: Sławomir Osuch
Dane jednostki:

Urząd Gminy Gierałtowice
44-186 Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
NIP: 969-160-69-09

Dane kontaktowe:

fax: +48 32 30 11 306
e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl
strona www: www.gieraltowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×