Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

PROTOKÓŁ
z dnia 27 września 2023 roku
z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 20 września 2023 r. do 26 września 2023 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z:

- uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,


- zmienioną uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2019 r.


projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z zarządzeniem Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 571) prowadzące działalność statutową na terenie gminy Gierałtowice.


Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.