Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

PROTOKÓŁ

z dnia 27 września 2023 roku

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
z organizacjami pozarządowymi.
 

 

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 20 września 2023 r. do 26 września  2023 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, z organizacjami pozarządowymi.

 Zgodnie z:

- uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- zmienioną uchwałą Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października
2019 r.

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, zmieszczono na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe” wraz z zarządzeniem Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji i formularzem zgłaszania opinii.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 571) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.