Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 09-11-2023 r.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.205.2023 z dnia 09.11.2023r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r.
    poz. 40 z późn. zm.),
  • art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2023. poz. 344),
  • § 7 ust. 1 uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 15 maja 2018r. poz.3322,  ostatnia zmiana Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 października 2020r. poz. 7280).

 

    Z A R Z Ą D Z A M

  § 1

Przeznaczyć do sprzedaży działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice, położone w Gierałtowicach w rejonie ul. Kaczmarskiego, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr:

  • 251/108 o powierzchni 0.0205 ha dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00086776/3,
  • 253/108 o powierzchni 0.136 ha dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00086776/3,
  • 675/108 o powierzchni 0.0113 ha dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00043998/2,

które opisano w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

  § 2

Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach ul. Ks. Roboty 48a na okres 21 dni oraz zamieszczeniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice

Nr 0050.205.2023

z dnia 09.11.2023r.

 

         WYKAZ

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. t.j. z 2023. poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:        

PDFWykaz nieruchomości załącznik do zarządzenie nr 0050_205_2023 z dnia 09_11_2023.pdf (232,33KB)