Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

                                                                                                 Gierałtowice, dnia 18.01.2024 r.

PPG.6730.02.2024.AL

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

  Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 /, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm./, Wójt Gminy Gierałtowice informuje, że na wniosek

 

Pana Rafała Banasiewicza

reprezentującego spółkę „L30 Sp. z o.o.”

Rondo Daszyńskiego 1 p. 22, 00-843 Warszawa

 

z dnia 22.12.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zlokalizowanej w Gierałtowicach przy ulicy Kolonia Beksza na części działki nr 1637/10, dla której gmina Gierałtowice nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Strony mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Gierałtowice, pokój 111, w godzinach:

  • poniedziałek – środa: godz. 7.30-15.00
  • czwartek: godz. 7.30-17.00
  • piątek: godz. 7.30-13.00.

Uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego urzędu lub na adres: .

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny”.

 

 

Sprawę prowadzi Agnieszka Lazarowicz – tel: +48 32  30 11 372

Referat  Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,  pok. 111,  tel.: (032) 30 11 371, 372, 354  
e-mail: pp@gieraltowice.pl