Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Gmina Gierałtowice ogłasza nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021– 2027.

loga.png

Ogłoszenie

Gmina Gierałtowice działając na podstawie  art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021– 2027, w ramach Priorytetu FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania 6.2 Kształcenie ogólne.

 

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie projektu/projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli szkół podstawowych dla których Gmina Gierałtowice pełni funkcję organu prowadzącego.

 1.  Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy.

                      Składający ofertę powinni:

 1. Wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert jako samodzielny beneficjent lub partner, co najmniej 4 projektów edukacyjnych, współfinansowanych ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowanych do placówek oświatowych, w tym co najmniej dwóch realizowanych w formule partnerstwa z jednostką samorządu terytorialnego jako organem prowadzącym placówkę/placówki oświatowe objęte projektem.
 2. Posiadać doświadczenie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert co najmniej 300 godzin lekcyjnych zajęć dydaktycznych dla nauczycieli lub uczniów.

 

 1. Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

 1. Koncepcję realizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w gminie Gierałtowice.
 2. Propozycję własnego udziału w realizacji projektu.
 3. Opis posiadanego potencjału: osobowego, dydaktycznego, doświadczenia analogicznego do zakresu planowanego projektu.

 

 1.  Kryteria oceny.

               Gmina Gierałtowice spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

 1.  Kryteria opisane w części I pkt a-b – oceniane będą na zasadzie: spełnia/nie spełnia
 2.  Kryteria opisane w części II pkt a-c:
 • Kryterium a. opisane w części II pkt a: 30 pkt
 • Kryterium b. opisane w części II pkt b: 25 pkt
 • Kryterium c. opisane w części II pkt c: 25 pkt
 1. Kryterium doświadczenia:

Liczba projektów edukacyjnych zrealizowanych/realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, skierowanych do placówek oświatowych w których oferent pełnił funkcję Lidera lub Partnera – 10 pkt.

Punktacja obliczana wg wzoru:

         Liczba projektów w ofercie badanej/liczba projektów w ofercie o najwyższym wskaźniku    doświadczenia x 10

 1. Kryterium podmiotu edukacyjnego:

        Podmiot posiadający wpis do rejestru szkół i placówek oświatowych – 10 pkt.

 

 1. Dokumentacja składająca się na ofertę.

                      Na ofertę składają się co najmniej:

 1. Wykaz projektów zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnie z wymaganiem opisanym w Części I pkt a (załącznik nr 1).
 2.   Wykaz zajęć zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnych z wymaganiami opisanymi w Części I pkt b (załącznik nr 2)
 3. Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a, b i c (załącznik nr 3)
 4. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (KRS/CEIDG).
 5.    Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z KRS/CEIDG).

 

 1. Termin i sposób składania ofert.
   
 2. Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:

ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice

                      w terminie do dnia 27.06.2024 r.

 1. Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

 1. Pozostałe informacje.
 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
 1. Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół w Gminie Gierałtowice.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Negocjacji warunków realizacji zadania.

 

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod nr telefonu
(32) 30 11 301 oraz adresem email:

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie_otwarty nabór Partnera - skan.pdf (877,04KB)
DOCXZałącznik nr 1.docx (61,90KB)
DOCXZałącznik nr 2.docx (58,51KB)
DOCXZałącznik nr 3.docx (58,96KB)