Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach

 § 1

 

Każda osoba korzystająca z pływalni zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2

Pływalnia czynna jest:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00
w soboty, niedziele i święta w godz. od 8.00 do 22.00

§ 3

Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, pora roku, zdarzenia losowe, awaria lub zagrożenie).

§ 4

Ostatni klienci wchodzą na pływalnię nie później niż 30 minut przed zamknięciem.

§ 5

Liczba korzystających jednocześnie z pływalni jest limitowana i wynosi 80 osób. Kierownictwo pływalni może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość korzystających.

§ 6

Z pływalni mogą korzystać:

osoby indywidualne
dzieci do lat 7 pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej
dzieci do lat 3 w jednorazowych pieluszkach do pływania
grupy zorganizowane – pod opieką i kontrolą osoby prowadzącej zajęcia

§ 7

Na pływalnię nie będą wpuszczane osoby:
których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
z otwartymi ranami
z oznakami chorób skórnych
z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia
których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni
których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm

§ 8

Zabrania się
posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii)
wnoszenia na pływalnię nadmuchiwanych materaców i zabawek

§ 9

Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na zastępcze (klapki lub drewniaki, dopuszcza się chodzenie boso)

§ 10

Wstęp na halę basenową odbywa się na podstawie identyfikatora Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) pobranego w kasie obsługi klienta lub karty abonamentowej.

§ 11

Opłata za pierwsze 60 minut pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę kasy) i nie podlega zwrotowi. Do pierwszych 60 minut doliczane jest darmowe 5 minut na przebranie.

§ 12

Czas pobytu powyżej 60 minut naliczanych jest z dokładności do 1 minuty.

§ 13

Odpłatność za usługi pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 14

Za rzeczy pozostawione w szafkach i szatniach zbiorowych pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.

§ 15

Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do basenu umycie całego ciała mydłem pod natryskiem.

§ 16

Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie strojów kąpielowych oraz czepka. Niedopuszczalne jest używanie strojów wełnianych i z tkaniny frotte oraz spodenek gimnastycznych.

§ 17

Wszystkie zajęcia odbywają się wyłącznie w obecności ratownika.

§ 18

1. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób tam przebywających, a w szczególności:
2. Biegania po plażach otaczających niecki pływalni, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków;
3. Skakania do wody z brzegów basenów.
4. Spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody
5. Palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz jedzenia na niecce pływalni, pomieszczeniach przebieralni i natrysków.
6. Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecania pływalni.
7. Hałasowania.
8. Wprowadzania zwierząt.
9. Pływania w okularach innych niż pływackie.
10. Żucia gumy.
11. Wszczynania fałszywych alarmów.

§ 19

Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika WOPR

§ 20

Zajęcia grupowe na pływalni odbywają się według ustalonego przez Kierownika pływalni rozkładu zajęć.

§ 21

Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

§ 22

Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach grupy odpowiedzialni są opiekun lub prowadzący zajęcia i dyżurujący ratownicy.

§ 23

Grupy zorganizowane korzystają z pływalni na następujących zasadach:
1. Grupa nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia, posiadającą odpowiednie uprawnienia;
2. Uczestnicy grup zorganizowanych wchodzą na zajęcia równocześnie;
3. Prowadzący zajęcia mają obowiązek sprawdzić stan liczbowy grupy przed i po zajęciach; w przypadku niezgodności (zmiany liczby uczestników) mają obowiązek zgłosić ten fakt dyżurującemu ratownikowi;
4. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest opiekun grupy;
5. Grupy korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona;
6. W czasie pobytu na terenie pływalni, opiekunowie są zobowiązani dopilnować, aby grupa zachowywała się spokojnie, kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła mienia znajdującego się na terenie pływalni;
7. Opiekunowie grupy odpowiadają za umycie się uczestników grupy pod natryskiem i doprowadzenie ich przed wejściem do wody do ratownika dyżurnego w celu otrzymania instruktażu;
8. Za powierzone identyfikatory powierzone uczestnikom grupy odpowiada opiekun grupy;
9. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić pływalnię;
10. Osoby prowadzące zajęcia lub opiekunowie mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i obuwiu specjalnym tylko do zajęć na pływalni lub boso;
11. Opiekunowie grup wchodzą na halę basenową bezpłatnie;
12. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany po zakończeniu zajęć złożyć sprzęt pływacki w wyznaczonym miejscu.

§ 24

Korzystający ze zjeżdżalni zobowiązani są do stosowania się do sygnalizacji świetlnej.

§ 25

Skoki do wody ze słupków startowych są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody dyżurującego ratownika WOPR.

§ 26

Wszelkie skaleczenia, urazy i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi WOPR.

§ 27

Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności.

§ 28

Wewnątrz budynku pływalni obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody Dyrektora.

§ 29

Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz akwizycji.

§ 30

Osoby naruszające porządek publiczny, zapisy Regulaminu, nie stosujące się do zaleceń i poleceń personelu, mogą być usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawie o wykroczenia.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach.

Kontakt:

Faktury –

Prezes –

Kierownik Działu Organizacyjnego -

PŁYWALNIA WODNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

44-177 Paniówki

ul. Gliwicka 11B

Kapitał zakładowy: 6 429 000,00 zł

NUMER KRS: 0000406694