Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz prowadzonych rejestrów , ewidencji i archiwów.

Wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów oraz sposoby i zasady 
udostępniania danych.

Dane udostępnione z rejestrów oznaczone kolorem czerwonym nie wymagają złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych. Formularz o udostępnienie danych osobowych stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 522 z późn. zm.)
 

Dostęp do prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów można uzyskać na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926).Rejestry prowadzone przez  Biuro Rady Gminy:

1. Rejestr uchwał Rady Gminy w Gierałtowicach,    uchwały:  200320042005200620072008200920102010-2014, 2014-2018, 2018-2023

 • podstawa prawna: § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

2. Rejestr Interpelacji i Zapytań Radnych,

 • podstawa prawna: § 48 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

3. Rejestr opinii i wniosków komisji Rady Gminy.

 • podstawa prawna: § 48 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)Rejestry i archiwa prowadzone w Referacie Organizacyjno Kadrowo-Płacowym:

1. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Gierałtowice,    zarządzenia: 20072008200920102011, 2012, 2013:
Zarządzenia Wójta, Zarządzenia Wójta Gminy - budżet Gminy Gierałtowice,  Zarządzenia Wójta Gminy - budżet 2013,  Zarządzenia Wójta Gminy - budżet 2014Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2015, Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2016Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2017 

 • podstawa prawna: § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

2. Rejestr skarg i wniosków,

podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami). § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

3. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień

 • podstawa prawna: § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn.zm.)

4. Archiwum zakładowe.

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z późn. zm.)

5. Rejestr Działalności Gospodarczej,

 • podstawa prawna: art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. z 1989 r. nr 101, poz. 1178, z późniejszymi zmianami).

6. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholi.

 • podstawa prawna:Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z póżn. zm.)

7.  Rejestr Instytucji Kultury

 • art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).


Ewidencje i rejestry prowadzone w Urzędzie Stanu Cywilnego:

1. Ewidencja ludności (zbiory meldunkowe),

 • podstawa prawna:Art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960, z późniejszymi zmianami)

2. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych,

 • podstawa prawna: Art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 87, poz. 960 z późniejszymi zmianami).

3. Rejestr wyborców,

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 kwietna 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360  ze zm.)
  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz.388 ze zm.)

4. Rejestr zgonów,

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

5. Rejestr zawartych małżeństw

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

6. Rejestr urodzeń

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)

7. Rejestr przedpoborowych

 • podstawa prawna:Art. 31 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym Obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2461, z późniejszymi zmianami)                                                                   


Ewidencje i rejestry prowadzone przez Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami:

1. Rejestr dzierżawców gruntów rolnych,

 •  podstawa prawna: ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst.jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 , poz.. 2603  z póżn. zm).

2. Rejestr planów miejscowych,

 •  podstawa prawna: Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).


Rejestry i ewidencje prowadzone przez Referat Edukacji:

1. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 • podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.06.97.674 j.t. z późn.zm.) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.04.260.2593 z poźn.zm.)

2. Rejestr wydanych aktów mianowania po egzaminie.

 •  podstawa prawna: Art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami). 

3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 • podstawa prawna prowadzenia rejestru: art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat

Dostęp Online:  https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow


Rejestry prowadzone przez Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej:

1. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

 • podstawa prawna: zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami). Informacje o środowisku: Informacje o środowisku