Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o środowisku

Informacje o środowisku publikowane na podstawie ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzone są za posrednictwem ekoportalu

 
KARTY INFORMACYJNE
 

1. Karta informacyjna A 

 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego2. Karta informacyjna B

 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne3. Karta informacyjna C

 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów4. Karta informacyjna D

 • Polityki, strategie, plany lub programy5. Karta informacyjna E

 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
 • Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów6. Karta informacyjna F

 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii7. Karta informacyjna G

 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska8. Karta informacyjna H

 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia9. Karta informacyjna I

 • Inne dokumentyWyszukiwanie kart w wykazie


 

informację wytworzył(a): Sławomir Osuch
za treść odpowiada:  
data wytworzenia: 28.03.2007 r.