Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ulgi uznaniowe w podatkach lokalnych oraz inne zwolnienia.

Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań podatkowych stosowane na podstawie Ordynacji podatkowej.
 
Podatnikom przysługuje prawo do ubiegania się o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w formie:
  • odroczenia terminu płatności podatku,
  • rozłożenia na raty zapłaty podatku,
  • odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenia w części lub w całości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub tylko odsetek za zwłokę
przy czym udzielenie ulgi następuje w formie indywidualnej decyzji Wójta Gminy i zależy od wystąpienia przesłanek ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego oraz uznania organu podatkowego. 

Interes podatnika lub publiczny nie ma definicji ustawowej. W doktrynie przyjmuje się, iż przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami egzystencji podatnika i że udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego   uzasadnione będzie jedynie w takich wypadkach, które spowodowane zostały działaniem czynników, na które podatnik nie może mieć wpływu i które są niezależne od sposobu jego postępowania. Natomiast pojęcie interesu publicznego powinno być oceniane z uwzględnieniem wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie do organów państwa, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy rezultatem zapłaty należności będzie obciążenie Skarbu Państwa kosztami pomocy. Przy jego ocenie należy też uwzględnić zasadność obciążenia państwa,  a w rezultacie całego społeczeństwa kosztami udzielonej w ten sposób pomocy, na tle sytuacji finansowej państwa. Niemożność jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia powoduje, że w każdym indywidualnym przypadku jego znaczenie może uwzględniać różne aspekty wskazanych wyżej wartości.
 
Wydanie decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jest poprzedzone wnioskiem strony, który inicjuje wszczęcie postępowania. Poniżej zamieszczono wzory wniosków, które w zależności od osoby podatnika należy przedłożyć aby o ulgę się ubiegać:
 
Osoba fizyczna :
Osoba prawna :

 

Zwolnienia ustawowe w podatkach lokalnych regulują przepisy :

  • art.7 i art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
  • rozdział 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
  • art.7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

Ponadto z w/w ustaw wynika m.in. że Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienie przedmiotowe niż wymienione w ustawie. W związku z powyższym Rada Gminy Gierałtowice podjęła na tej podstawie uchwały:

oraz